Određivanje debljine aluminijske folije

Pribor i kemikalije:

  • Aluminijska folija za domaćinstvo
  • ravnalo
  • 10% otopina kloridne kiseline
  • škare, menzura od 100 mL
  • široka časa ili prerezana plastična boca od Coca Cole od 2 L
  • komadić tanke bakrene žice

Postupak:

Odrežite pravokutan komadić aluminijske folije za domaćinstvo dimenzija 2 cm x 5 cm. Načinite rahli smotuljak od tog komadića folije i omotajte ga tankom bakarnom žicom.

Složite aparaturu kao na slici.

U epruvetu za odsisavanje ulijte oko 10 mL 10%-tne kloridne kiseline. Ubacite smotuljak aluminijske folije u kloridnu kiselinu i aparaturu brzo začepite. Aluminij se otapa. Razvijeni vodik postiskuje zrak u obrnuto okrenutu menzuru. Kad se sav aluminij otopi izjednačite razine vode u menzuri i čaši podizanjem ili spuštanjem menzure ili dolijevanjem vode u času.Očitajte volumen razvijena vodika.

Određivanje debljine aluminijske folije za domaćinstvo može se postaviti kao problem tako da kažete da nema mikrometarskog vijka kojim bi mogli neposredno izmjeriti debljinu folije. Također nema vage kojom bi mogli izmjeriti masu komadića aluminijske folije točno poznate površine. Jedino što znamo to je relativna atomska masa aluminija i gustoća aluminija koja iznosi 2,7 g cm-3.

Učenici bi trebali sami doći na ideju da se mjerenjem volumena razvijena vodika može izmjeriti količina vodika (molarni volumen) koja je ekvivalentna nekoj količini aluminija (jednadžba reakcije) Odavde se može izračunati masa aluminija upotrijebljena u pokusu. Kako je poznata površina aluminijske folije, nije teško izračunati njezinu debljinu jer je gustoća aluminija zadana, odnosno poznata iz tablica.

Napredniji učenici osnovne škole (kemijske grupe) a obvezatno ucenici srednjih škola (mogu) moraju načiniti korekcije na tlak vodene pare, atmosferski tlak i temperaturu, te količinu vodika izračunati na osnovi opće plinske jednadžbe.

Aluminijsku foliju valja omotati komadićem bakarne žice zato da nastane korozijski galvanski članak cime se pospješuje otapanje aluminija. I to se može iskoristiti kao pokus kad se govori o elektrokemijskoj koroziji. Mjeri se brzina otapanja čiste aluminijske folije, folije omotane komadićem bakarne žice i otapanja folije u kloridnoj kiselini iste koncentracije kojoj smo dodali nekoliko kapi 2M otopine modre galice.

U posljednjem se slučaju na cjeloj površini aluminija izluči vrlo tanak sloj bakra koji znatno ubrzava otapanje (koroziju) aluminija u kloridnoj kiselini.

Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija