Određivanje tvrdoće vode


 Pribor:

3 Erlenmeyerove tikvice od 100 mL, 3 čaše od 250 mL, dvije odmjerne pipete od 25 i 5 mL, stativ za biretu, laboratorijska žlica.


Kemikalije:

2 uzorka, destilirana voda, otopina amonijačnog pufera, indikator Eriochrom crno T, otopina kompleksona III (c=0,01mol dm-3).


Postupak:

U Erlenmeyerovu tikvicu od 100 mL odpipetirano je točno 25 mL uzorka izvorske vode i uzorka riječne vode, te razrijeđeno do 50 mL destiliranom vodom. U jednu tikvicu odpipetirano je samo 25 mL destilirane vode. Zatim je dodan 1 mL amonijačnog pufera da bi se smanjila koncetracija oksonijevih iona, koji se razvijaju pri stvaranju metalnih kompleksa. Dodano je još otprilike 0,2 g indikatora Eriochroma crnog T, koji se koristi u suhom razrjeđenju s natrijevim kloridom. Metalni ioni s Eriochromom crnim T stvaraju komplekse vinskocrvene boje. Destilirana voda ne sadrži otopljene soli tako da ne dolazi do stvaranja kompleksa i ishodna otopina je plave boje.
U biretu je stavljeno 0,01 M dinatrijeve soli etilendiamintetraoctene kiseline (komplekson III) i namjesti se na oznaku nula.
Otopine se polako titriraju kompleksonom III uz stalno miješanje do promjene boje iz vinsko crvene u jasnoplavu. Komplekson III stvara stabilnije komplekse s metalnim ionoma nego boja, tako da on izvlači metalne ione iz njihovih kompleksa s bojom.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija