Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari


 Pribor:

laboratorijska čaša, kapaljka, baterije, žice, dvije ugljene elektrode.


Kemikalije:

otopina Ba(OH)2, 20%-tna sumporna kiselina, fenolftalein.


Kemikalije:

U čašu je stavljena otopina barijeva hidroksida, dodano je par kapi fenolftaleina. Elektrode uronimo u čašu, spojimo na izvor istosmjerne struje(9V) i paralelno spojimo ampermetar. Polako je dodavana , kap po kap 20%-tna sumporna kiselina. Kapljice se broje i prati se jačina struje. Kada nestane ljubičasta boja dodano je još 20 kapljica 20%-tne sumporne kiseline. Prati se jakost struje.

Dodavanjem 20%-tne sumporne kiseline teče sve slabija struja(otpor je sve veći), javlja se bijeli talog. Dok struja prestane teći otopina prestaje biti ljubičasta, pa postaje zamućena od netopljivog barijeva sulfata. Daljnjim dodavanjem 20%-tna sumporna kiselina povećava se jakost struje.

U vodenoj otopini barijev hidroksid disocira na barijev ion i hidroksidni ion. Zbog toga je otopina lužnata, što je dokazano dodavanjem fenolftaleina, pa se otopina oboji ljubičasto i provodi struju. Dodavanjem sumporne kiseline nastaje netopljiva sol barijev sulfat. Otopina sve slabije provodi struju, jer je broj disociranih iona sve manji. Kada izreagira sav barij, u vodi nema više slobodnih iona i voda postaje izolator(tj. ima beskonačni otpor) i prestaje biti lužina jer nema više OH- iona. Daljnjim dodavanjem sumporne kiseline, ona disocira i otopina počinje provoditi struju. Struja postaje sve jača(smanjuje se otpor) daljnjim dodavanjem sumporne kiseline.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija