Otkrivanje netopljivosti


 Pribor:

5 epruveta, stalak za epruvete, 5 kapaljki, 3 čaše od 100 ml, 2 plastične žličice.


Kemikalije:

otopina bakrovog(II) klorida, natrijev hidroksid, natrijeva lužina, otopina kalcijevog klorida, otopina željezovog(III) klorida, amonijeva lužina, vodikov peroksid 3%-tni, otopina željezovog(II) sulfata, razrijeđena sumporna kiselina 20%-tna, destilirana voda, fenolftalein.


Postupak:

Pokus 1.
U nisku čašu žličicom je stavljeno nekoliko granula NaOH, a zatim je dodana destilirana voda. Kroz kratko vrijeme natrijev hidroksid je potpuno otopljen. Lužnatost nastale otopine dokazana je fenolftaleinom.

Pokus 2.
U četiri epruvete redom dodane su otopine bakrovog(II) klorida, željezovog(III) klorida, željezovog(II) sulfata i kalcijevog klorida. U svaku epruvetu, kapaljkom je dodana otopina natrijevog hidroksida. Otopine soli metala reagirale su s natrijevom lužinom stvarajući netopljive ili slabo topljive hidrokside.

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

CaCl2 + 2NaOH → Ca(OH)2 + 2NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Pokus 3.
Svježe pripremljena otopina željezovog(II) sulfata dodana je u epruvetu. Dodano joj je malo sumporne kiseline i vodikovog peroksida, čime se zelena boja otopine pretvara u žutu. U nastalu otopinu dokapan je amonijev hidroksid. Nastaje crveno-smeđi talog željezovog(III) hidroksida.

H2O2 + H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O

Fe2(SO4)3 + 6NH4OH → 2Fe(OH)3 + 3(NH4)2SO4
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija