Posrebrivanje


 Pribor:

velika petrijeva zdjelica, mala petrijeva zdjelica, 3 menzure od 100 mL, Erlenmeyerova tikvica od 250 mL, kapaljka, gumena hvataljka, gumeni čep, rukavice.


Kemikalije:

otopina srebrovog nitrata (AgNO3(aq)) c=0,55 mol dm-3, natrijeva lužina (NaOHaq) c=1 mol dm-3, otopina amonijaka (NH3) w=25 %, otopina glukoze (C6H12O6(aq) c=0,7 mol dm-3.


Postupak:

Za uspješno izvođenje ovog pokusa osobito je važno da je čista posuda za posrebrivanje i predmet koji se planira posrebriti. Za to je najbolje upotrijebiti koncentriranu nitratnu kiselinu. Za ovaj pokus potrebno je pripremiti Tollensov reagens (amonijakalna otopina srebrova nitrata koja sadrži diaminsrebrove ione), koji se mora uvijek pripremiti svjež prije upotrebe.
U Erlenmeyerovu tikvicu stavljeno je 60 mL otopine srebrova nitrata. Potom, uz neprestano miješanje, kapaljkom je postepeno dodana otopina amonijaka, do nestanka bijelog taloga. Nakon toga polako je dodano 60 mL natrijeve lužine. Opažen je nastanak tamno smeđeg taloga. To je netopljiv srebrov(I) oksid.

2Ag+(aq) + 2OH(aq) → Ag2O(s) + H2O(l)

Potom je u otopinu ponovno dodavana otopina amonijaka, do nestanka smeđeg taloga. Dobivena je amonijakalna otopina diamin srebrovih iona.

Ag2O(s) + 4NH3(aq) + H2O(l) → 2[Ag(NH3)2]OH(aq)

U posudu za posrebrivanje uliveno je 30 mL otopine glukoze. Predmet koji želimo posrebriti potrebno je uhvatiti gumenom hvataljkom i potopiti u otopinu glukoze. Kao posuda za posrebrivanje upotrebljena je velika petrijeva zdjelica, a predmet mala petrijeva zdjelica. U posudu za posrebrivanje uliven je Tollensov reagens. Trenutno dolazi do reakcije i na stijenkama je uočen sjajan srebrni sloj.

RCHO(aq) + 2[Ag(NH3)2]OH(aq) → RCOONH4(aq) + 2Ag(s) + 3NH3(aq) + H2O(l)

Cijelo vrijeme potrebno je otopinu lagano miješati predmetom koji se posrebruje, da bi se na njega uhvatio sloj srebra. Kada se uoči da otopina postaje bistra i kada se pojave svjetlo smeđi listići, potrebno je postupak prekinuti.


MJERE OPREZA!

Kod priprave Tollensovog reagensa, prebrzo dodavanje natrijeve lužine može prouzročiti nastanak male količine srebrovog fulminata koji je jako eksplozivan. Tollensov reagens mora se uvijek pripremiti svjež, jer se već nakon nekoliko sati stajanja formira mala količina srebrovog fulminata i srebrovog nitrida, koji su vrlo osjetljivi eksplozivi i detonatori. Višak Tollensovog reagensa ne smije se direktno baciti, jer također može izazvati eksploziju u dodiru s drugim kemikalijama, već je u njega potrebno dodati razrijeđenu nitratnu kiselinu.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija