Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida


 Pribor:

čaša od 600 ml, stakleni lijevak, grafitna elektroda, bakrena spirala, pleksistaklo, izvor istosmjerne struje napona 4,5 V, baterija, gumeni čepovi.


Kemokalije:

vodena otopina natrijevog klorida, fenolftalein, vodena otopina kalijevog jodida, otopina škroba.


Postupak:

U čašu je dodana otopina natrijeva klorida, nekoliko kapi fenolftaleina, par kapi kalijeva jodida.Kao katoda korištena je bakrena žica koja je u lijevku(okrenut je naopačke i uronjen u čašu) namotana u spiralu, a kao anodu grafitnu elektrodu. Elektrode su učvršćene u poklopac i postavljene u čašu. Elektrode su spojene baterijom od 4,5 V.
Za kratko vrijeme otopina ispod lijevka poprima crvenoljubičastu boju, a otopina oko grafitne elektrode požuti.
Kod elektrolize vodene otopine natrijeva klorida na katodi se izlučuje vodik, a zaostaju hidroksidni ioni, te se fenolftalein oboji crvenoljubičasto. Na anodi nastaje klor, koji iz kalijeva jodida izlučuje elementarni jod. Kapaljkom je uzeto malo žute otopine i dodano u epruvetu. Dodavanjem par kapi škrobne otopine, otopina se oboji plavo.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija