Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida


 Pribor:

laboratorijska čaša od 800 mL, dvije baterije od 4,5 V, dva ugljena štapića, dvije staklene cijevi.


Kemikalije:

vodena otopina natrijevog klorida, tinta, otopina kalijeva jodida.


Postupak:

U čaši od 800 ml priređena je vodena otopina natrijevog klorida. Poklopac na čaši ima dva otvora za cijevi. Kroz svaku cijev uronjena je po jedna elektroda (ugljeni štapići) koje su spojene s izvorom istosmjerne struje napona 9 V (dvije serijski spojene baterije od 4,5 V). Na elektrodama se razvijaju plinovi. Nakon nekog vremena, u cijev s elektrodom spojenom na negativni pol baterije (katoda), dodano je nekoliko kapi fenolftaleina, a u cijev s pozitivnom elektrodom (anoda), nekoliko kapi tinte. Nakon promijene na anodi u cijev je stavljeno nekoliko kapi otopine kalijeva jodida.

U vodenoj otopini natrijeva klorida nalaze se ioni Na+, Cl- i molekule vode. Pod utjecajem električne struje dolazi do njihovog gibanja kroz otopinu prema elektrodama. Kationi putuju na negativno nabijenu elektrodu koja se zove katoda, a anioni na pozitivno nabijenu elektrodu (anodu). Na katodi dolazi do razlaganja molekula vode, jer je za izlučivanje vodika potrebno manje energije nego za izlučivanje elementarnog natrija. Osim vodika, na katodi se stvaraju i hidroksidni ioni (OH-) zbog kojih se otopina fenolftaleina oboji crvenoljubičasto. Na anodi se izlučuje klor kojeg prepoznajemo po karakterističnom mirisu i svojstvu izbjeljivanja boja. Klor je oksidacijsko sredstvo. Pri elektrolizi vodene otopine natrijeva klorida dobiju se vodik, klor i natrijeva lužina. Dodatkom otopine kalijeva jodida u prostor oko anode dolazi do kemijske reakcije između klora i kalijeva jodida:

Cl2(g) + KI(aq) → I2(s) + KCl(aq)

Time je dokazano da je klor jače oksidacijsko sredstvo od joda, što znači da može izlučiti elementarni jod iz jodida. Vodena otopina joda je smeđe boje.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija