Preparacija željezovog(III) acetilacetonata


 Pribor:

2 Erlenmeyerove tikvice od 100 mL, čaša od 100 mL, pipete, propipeta, menzura od 100 mL, Büchnerov lijevak, magnetska mješalica, stakleni štapić, boca štrcaljka, filter papir, univerzalni indikatorski papir.


Kemikalije:

željezov(III) klorid heksahidrat, natrijev acetat, 2,4-pentandion (acetilaceton), etanol, destilirana voda.


Postupak:

U 10 mL destilirane vode otopljen je 1 g usitnjenog željezovog(III) klorida heksahidrata. 1,5 mL otopine acetilacetona polagano je dodavana u 20 mL etanola. Ove dvije pripremljene otopine pomiješane su uz neprestano miješanje na magnetskoj mješalici. Zatim je u dobivenu smjesu polako dodana otopina 1,5 g natrijevog acetata otopljenog u 5 mL destilirane vode, uz neprestano miješanje. Smjesa je naglo zagrijana na 80 oC na vrućoj ploči magnetske mješalice. Temperatura je održavana tijekom nekoliko minuta uz brzo miješanje. Smjesa je ohlađena na sobnu temperaturu pomoću mlaza vode. Kristali su izolirani preko Büchnerovog lijevka i isprani s 10 mL destilirane vode. Kristali su sušeni na zraku, izvagani te je izračunato iskorištenje.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija