Sijevanje u epruveti


 Pribor:

metalni stalak, epruveta, čaša s vodom, pipeta, lijevak, pinceta.


Kemikalije:

koncentrirana sumporna kiselina, kalijev permanganat, etanol za gorenje (špirit).


Postupak:

Na metalni stalak postavljena je suha epruveta, tako da njezin donji dio bude uronjen u čašu s vodom. U epruvetu je pažljivo ulivena koncentrirana sumporna kiselina otprilike 3 cm iznad dna epruvete. Pritom treba paziti da stijenka epruvete, iznad razine kiseline, ostane čista i nepoprskana. Zatim je u epruvetu uliveno 3 cm etanola za gorenje (špirita). To se mora učiniti pomoću pipete, s tim da se sam vrh pipete drži nekoliko milimetara iznad kiseline, kako bi se izbjeglo miješanje tih dviju tekućina. Pri ulijevanju špirita pristupa se oprezno, jer u slučaju miješanja može doći do opasnog zagrijavanja i rasprskavanja tekućine uokolo. Nakon toga ubačena su u epruvetu 2-3 kristalića kalijeva permanganata. Za nekoliko minuta, na graničnoj površini, između sumporne kiseline i špirita, pojavljuju se iskre uz pucketanje. To sijevanje iskri, s manjim razmacima, može potrajati i petnaestak minuta. Pritom sumporna kiselina mjestimično dobiva zelenkastu boju, a granična površina postaje smeđa.

U reakciji kalijeva permanganata sa sumpornom kiselinom dobiven je manganov(VII) oksid, zelene boje kojeg možemo uočiti kao pjege u sumpornoj kiselini.

2KMnO4(s) + H2SO4(l) → K2SO4(aq) + Mn2O7(l) + H2O(l)

Taj se spoj ubrzo raspada, pri čemu nastaje manganov(IV) oksid i kisik. Manganov(IV) oksid može se također uočiti kao smećkasta tvar na graničnoj površini između sumporne kiseline i špirita.

2Mn2O7(l) → 4MnO2(s) + 3O2(g)

Kisik, koji nastaje raspadom manganovog(IV) oksida, oksidira etanol (špirit), na graničnoj površini, pri čemu nastaju iskre. Kao rezultat gorenja nastaje ugljikov(IV) oksid koji se uočava u obliku mjehurića, koji se penje kroz špirit poslije svake iskre.

C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija