Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7570. Šta je koncentracija otopine? Šta je molaritet a šta normalitet i u čemu se izražava?
Naida Džaferović
24.06.2018
7569. Kako izračunati gustoću kisika pri normalnim okolnostima,0 stupnjeva celzijevih i 101,3 kilopaskala? A znam još iz lekcije iz udžbenika da je masa kisika uz volumni udio 21 posto 1.2 puta 10 na 14 tona.
Vedran kucan
20.06.2018
7568. Koliki je osmotski pritisak rastvora barijum-hlorida ciji je maseni udio 25%,a gustina rastvora 1,25g/cm3?Temperatura ovog rastvora je 20stepeni C .So je potpuno disosovala. Rjesenje je 1,56 * 10na7 Pa
Dajana Kovacevic
15.06.2018
7567. 1.Koliko je potrebno mg NaOH za neutralizaciju 200 cm3 HNO2 u kome je pH=2? Zadatak 2.Priprema fosfatnog pufera i određivanje njegova kapaciteta
Mirko Šarić
15.06.2018
7566. 1. Prosječna masa ljudskog kostura iznosi 12 kg.Maseni udio anorganske tvari je 45% a od toga na Ca3(PO4)2 otpada 85%.¸Izračunajte masu fosfora koju sadrži ljudski kostur. 2.Kokain je slaba baza Kb=2,57 X 10-6 mol/l.Izračunajte konstantu konjugirane kiseline kokaina.
Mirko Šarić
15.06.2018
7565. Zanima me kako izracunati pH vrijednost otopine sumporne kiseline mnozinske koncentracije 0.0025 mol dm-3
Ana marija
14.06.2018
7564. Koja je pH vrijednost natrijeve luzine?
Dominik Horvat
13.06.2018
7563. 1.Izračunajte ph krvi kada bi se sustav sastojao samo od fosfatnog pufera koncentracije NaH2PO4 0.10 mol/l,a koncentracija Na2HPO4 0,2 mol/l.Konstante disocijacije fosfatne kiseline su: K1=7.52 X 10-3 K2=6.31 ×10-8 K3=1.26×10-12
Mirko Šarić
12.06.2018
7562. Dobar dan! Na boci od koncentrirane klorovodične kiseline piše da je 1 L = 1,18 kg. Da li se tu radi o masenoj koncentraciji ili o gustoći otopine. Kako uopće razlikovati masu i gustoću? Pozdrav, Mario
Mario Cvetković
11.06.2018
7561. Poštovanje, Zadatak glasi: Odredi empirijsku i molekulsku formulu spoja za koji je kvalitativnom analizom dokazano da se sastoji od ugljika, vodika i kisika. Kvantitativnom je analizom dokazano da je maseni udio ugljika 40%, a vodika 6,7%. Molarna je masa spoja 60 g/mol. Pretpostavljam Vam da je ovaj zadatak vrlo jednostavan za riješiti jer sam vidio da inače pomažete u rješavanju vrlo složenih zadatka :-) Nikako ne mogu pronaći formulu koja povezuje molarnu masu i empirijsku formulu. Hvala unaprijed na rješavanju poozdaav😄
Franci P.
10.06.2018
7560. Pozdrav! Treba mi pomoc oko zadatka iz elektrokemije. Izveden je pokus elektrolize vode u Hoffmanovu uređaju s elektrodama od platine i sa sumpornom kiselinom kao elektrolitom. Koliki je ukupni volumen plinova nastalih elektrolizom vode pri normalnim uvjetima (p=101,325kPa, t=0 stupnjeva C) ako je Hoffmanovim uređajem protekao naboj od 690 C? Dakle, znam da formula ide Q=n*z*F no neznam kako se primjenjuje ta formula, tj kako se odredi z i n iz podataka pa ako bi mi i to mogli objasniti... Hvala unaprijed!
Sara
10.06.2018
7559. O KOJOJ SE KEMIJSKOJ VEZI RADI IZMEĐU MOLEKULA UGLJIK OKSID
ANTE BEKAVAC -BEKI
07.06.2018
7558. Poz! Zanima me u kojim sve slucajevima moram staviti ravnotezne strelice? Nekada mi u zadatku ne bude napomenuto da se radi o ravnotezi, a stavljene su. Hvala.
Lara Odorcic
07.06.2018
7557. Koja je veza između atoma (ili molekula) amonijaka? Vodikova Londonove Polarna Ionska Dipol-dipolna
Kristina
06.06.2018
7556. Bok! Imam pitanje vezano za Bronsted-Lowryjeve baze. U primjeru mi kaze da u reakciji CN- + H2O nastaje HCN + OH- U toj rekaciji kaze da je CN- baza Dok u rekaciji H2PO4- + H20 gdje naastaje HPO42- +H3O+ je H2PO4- kiselina. Zasto ? Hvala puno.
Lara Odorcic
06.06.2018
7555. Koliko protona sadrži 0.1 mol atoma helija?
Ivana Šteta
06.06.2018
7554. Poštovani,molim vas postupak rješavanja ovog zadatka. Konstanta termičke disocijacije joda pri 1500 K i tlaku 1 bar iznosi Kp=0.26 bara. Koliko je grama joda trebalo staviti u evakuiranu posudu volumena 1000 cm^3 da bi u navedenim uvjetima tlak u posudi bio upravo 1 bar. Unaprijed hvala.
Kristina
03.06.2018
7553. Poštovani,zanima me postupak rješavanja ovog zadatka. Konstanta ravnoteže za reakciju C(s) + CO2(g)-> 2CO(g) pri 817 C iznosi Kp=10 bara. Kakav je sastav plinova pri 817 C i tlaku od 4 bara? Koliki je parcijalni tlak pojedinih komponenata u smjesi? Koliki je ukupan tlak ako plinska smjesa sadrži 10 vol. % ugljik(IV) oksida? Unaprijed hvala.
Kristina
03.06.2018
7552. Pozdrav! može li malo uputstvo oko podjele kemijskih veza po jačini. Recimo kada određujemo talište ili vrelište, na koji način određujemo koja je veza jača kada recimo imamo spojeve s ionskom,metalnom,kovalentnom vezom?
Paola Radovnikovic
05.06.2018
7551. Zašto se neki atomi (simboli) pišu ispred drugih? Npr. zašto se formula vode piše H2O a ne OH2?
Zainteresirani
29.05.2018

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija