Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole


 Pribor:

4 staklene čaše, satno staklo, epruvete, Petrijeva zdjelica, kemijska kliješta, drvena hvataljka, stalak, metalna hvataljka, plinski plamenik, azbestna mrežica, tikvica za destilaciju, čep, staklena cjevčica, staklena čaša s hladnom vodom, epruveta.

Kemikalije:

Coca-cola, magnezijev štapić, razrijeđena kloridna kiselina, otopina amonijevog molibdata, glukotest.


Postupak:

Pokus 1. Destilacija Coca-cole

Dokazivanje ugljikovog dioksida

Na stalak je pričvršćena tikvica za destilaciju, ispod nje azbestna mrežica. U tikvicu je stavljena Coca-cola s nešto kuglica za vrenje, zatvoren je gornji otvor s čepom, a sastrane je spojena staklena cjevčica koja je uronjena u čašu s vapnenom vodom (zasićena otopina kalcijevog hidroksida). Coca- cola je zagrijavana plamenikom. U čaši s vapnenom vodom vide se mjehurići plina. Vapnena voda se zamutila, pošto je nastao netopljiv kalcijev karbonat.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Dokazivanje vode

Aparatura je ista kao za dokazivanje ugljikovog dioksida. Makne se čaša u koju se uvodio ugljikov dioksid, a destilacija se nastavi tako da se cjevčica stavi u čistu epruvetu, koja se nalazi u čaši s hladnom vodom (ova čaša je poslužila umjesto hladila). Zagrijavanjem iz Coca-cole izlazi vodena para koja hlađenjem kondenzira i kaplje u epruvetu. U tu epruvetu stavljeno je malo bezvodnog bakrovog (II) sulfata, reagensa za dokazivanje vode. Pojava plave boje dokaz je da je bezbojna tekućina voda, jer je nastala modra galica. Bakrov (II) sulfat vezao je na sebe vodu.


Pokus 2. Dokazivanje natrija

Magnezijev štapić zagrijavan je plamenom. Nakon žarenja uronjen je u razrijeđenu kloridnu kiselinu, te dodatno žaren. Ovo je priprema kojom se odstranjuju eventualne nečistoće s magnezijevog štapića. Pošto je magnezijev štapić pripremljen, uronjen je u Coca-colu. Slijedi žarenje štapića. Plamen se oboji žuto, što je dokaz da Coca-cola sadrži natrij, jer on boji plamen žuto.


Pokus 3. Dokazivanje fosfata

U epruvetu je stavljeno 2 ml Coca-cole i 2 ml otopine amonijevog molibdata, koja je priređena otapanjem 3 g amonijevog molibdata u 20 ml destilirane vode i 20 ml dušične kiseline. Uzorak je zagrijavan do vrenja. Pojavilo se žućkasto obojenje što je dokaz fosfata. Žućkasto obojenje pojavilo se zbog amonijevog molibden-fosfata.


Pokus 4. Dokazivanje šećera

U čašu s Coca-colom uronjen je gluko-test. Na papiriću se promijenila boja. Iz ovoga je zaključeno da Coca-cola sadrži šećer.
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje etil-acetata
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija