Dobivanje etil-acetata


 Pribor:

2 Erlenmeyerove tikvice, probušeni čep, staklena cijev dugačka 50 cm, željezni stalak, hvataljka s mufom, 2 prstena s mufom, azbestna mrežica, plamenik, lijevak za odjeljivanje, 2 čaše, 2 menzure.


Kemikalije:

ledena octena kiselina 5,7 mL, apsolutni etanol 5,8 mL, konc. sumporna kiselina 1,0 mL, otopina kalcijevog klorida W=0,5, otopina natrijevog karbonata w=0,1, fenolftalein.


Postupak:

U Erlenmeyerovu tikvicu, u smjesu ledene octene kiseline i apsolutnog etanola, dodan je 1 mL koncentrirane sumporne kiseline uz miješanje. Tikvica je začepljena čepom kroz koji je provučena staklena cijev, učvršćena je na stalak i blago zagrijavana iznad slabog plamena. Nakon tri do pet minuta postupak je prekinut. Tikvica sa sadržajem ohlađena je na sobnu temperaturu. Reakcijska smjesa prebačena je u lijevak za odjeljivanje i dobro izmućkana otopinom natrijevog karbonata, koja je obojana fenolftaleinom. Nakon odjeljivanja slojeva, donji vodeni sloj ispušten je u čašu. Ako kiselina nije neutralizirana, izmućkavanje ponoviti. U lijevak, gornjem sloju estera dodano je 5 mL vodene otopine kalcijevog klorida. Sadržaj je izmućkan i nakon odjeljivanja slojeva, ispušten je donji sloj u čašu.
Izmućkavanje je još jednom ponovljeno. Sirovi ester izliven je , kroz gornji otvor lijevka, u menzuru. Izmjeren je volumen dobivenog etil acetata.


Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Kivi elektrana
Djelovanje razrijeđenih kiselina na metale
Reakcija magnezija i vode
Mrkva kao katalizator
Ispitivanje svojstava kalcijeva karbonata
Goruća pjena
Dobivanje srebrovog klorida
Dobivanje netopljivih soli taloženjem
Termit
Preparacija željezovog(III) acetilacetonata
Dobivanje ozona iz kalijevog permanganata i sulfatne kiseline
Određivanje sadržaja vitamina C u tableti (Plivit C) kiselo-baznom titracijom
Dobivanje sulfatne kiseline postupkom olovnih komora
Posrebrivanje
Reakcije aluminija s halkogenim i halogenim elementima
Model uređaja za gašenje požara
Ovisnost otpora otopine o količini otopljenih tvari
Zastava
Povećanje viskoziteta sumpora zagrijavanjem
Željezovi ioni
Sijevanje u epruveti
Galvanski članci
Dobivanje amonijaka
Katalitičko djelovanje manganovog(II) iona
Cijano kompleksi željeza
Svojstva vodikovog peroksida
Elektroliza alkalijskih klorida pomoću dijafragme
Aqua fortis
Određivanje tvrdoće vode
Katalitičko djelovanje kalijevog nitrata na redukciju kalijevog permanganata vodikom
Promjena naboja koloidnih čestica
Napetost površine i površinski aktivne tvari
Dobivanje klora elektrolizom natrijeva klorida
Otkrivanje netopljivosti
Utjecaj temperature na brzinu reakcije
Obojena ravnoteža
Sok crvenog kupusa kao indikator
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-cole
Dobivanje i ispitivanje svojstava vodika
Dobivanje natrijevog sulfata dvostrukom izmjenom
Dobivanje i svojstva ugljikovog (IV) oksida
Djelovanje katalizatora
Dobivanje dušika reakcijom amonijevog klorida i natrijevog nitrita
Pokusi s ugljikovim dioksidom
Dobivanje modre galice i dokazivanje njezine štetnosti
Dobivanje i svojstva amonijaka
Ispitivanje bezbojnih tekućina prirodnim indikatorima
Otapanje natrijevog acetata u vodi
Elektroliza vodene otopine natrijeva klorida
Katalitička oksidacija amonijaka
Zrnati sumpor
Kemijski skakač
Elektroliza vodene otopine cinkova klorida
Kemijsko razlaganje natrijevog hidrogen karbonata
Dokazivanje ugljikovog dioksida dobivenog reakcijom octa i sode bikarbone
Silikatni vrt
Određivanje debljine aluminijske folije
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija