Predavanje: Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoće naboja ili spina

  Cetvrtak, 7. veljace 2002. u 14.00 sati, predavaona I
Institut za fiziku
Seminari Instituta za fiziku, Zagreb

Cetvrtak, 7. veljace 2002. u 14.00 sati, predavaona I

Staklo superstrukture - nova faza u sistemima modulirane gustoce naboja ili
spina

Katica Biljaković
Institut za fiziku, katica@ifs.hr


Sistemi s moduliranom gustoćom naboja ili spina (VGN/S) pokazali su se kao
idealan model za proučavanje raznovrsnih fizikalnih fenomena. Predstavljaju
prve fizički realizirane niskodimenzionalne sisteme u kojima se javljaju
očekivani anomalni fenomeni. Proučavanje transportnih svojstava VG dalo je
osnovu za suvremena ispitivanja neravnotežne dinamike i kompleksnih sistema.
Naša, pak, novija ispitivanja niskofrekventnog dielektričnog odziva daju nam
jake dokaze za postojanje još jedne vrlo specifične pojave - prijelaza u
staklo. Kako postoji dobro definirana kristalna struktura i dugodosežno VG
uređenje, prijelaz u staklo javlja se na razini modulirane superstrukture.
Smrzavanje je generirano efektima zasjenjenja. Spuštanjem temperature sve se
više slobodnih nosilaca naboja kondenzira u osnovno VG stanje te dolazi do
tzv. Coulombskog otvrdnjavanja. Kriterij smrzavanja povezujemo s domenama
koherentne faze VG, poznatim kao Lee-Rice (LR) domenama, veličine
mikrometra. VG prelazi u staklo kada preostane manje od jednog elektrona po
LR domeni, čime nestane zasjenjenje. Smanjenje broja slobodnih nosilaca
određeno je procjepom na Fermijevom nivou, koji je u određenom omjeru s
temperaturom Tc prijelaza u VG stanje. Stoga je i temperatura staklastog
prijelaza Tg povezana s Tc odnosom Tc ~ 4Tg. To otkriće daje novi smisao do
sada nedovoljno objašnjenim pojavama u niskotemperaturnom području. Na
osnovu jednostavne analogije s podhlađenim tekućinama ukazat ćemo i na
njegovu konceptualnu važnost za područje stakala općenito.
Državno natjecanje iz kemije 2013. godine
sastanci
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Sekcija za izobrazbu HKD-a - predavanja
Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
Fourierova patka
Okrugli stol E-škole
Sekcija za izobrazbu HKD-a
Seminar za nastavnike i profesore kemije
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
Sastanci Sekcije za izobrazbu HKD-a
Eruptivni procesi u Sunčevoj atmosferi
Hormolašci iliti Quo vadis
Od dvoboja do simetrija
Na prekretnici milenija
Tri domene života na Zemlji
Što je to kemijski način mišljenja
Predavanja povodom proslave Yuri's Night
Kemijsko nazivlje Bogoslava Šuleka
Kant u vodstvu ili Zakoni fizičkog svemira
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a II.
Otrovnost laboratorijskih kemikalija
Nestabilnosti interagirajućeg fermionskog plina na dvodimenzionalnoj rešetci
Misliti matematički
Razvoj novog optoelektronickog sustava ALMY za precizno odredivanje polozaja detektora tragova cestica
Razvoj novog optoelektroničkog sustava ALMY
CARNet-ov edukacijski centar
Prijedlog predavanja Studentskoj sekciji Hrvatskoga kemijskog društva
Redovita Godišnja skupština Hrvatskog kemijskog društva
Kinetika agregacije nanočestica i električni međusloj
Državni susret i natjecanje iz kemije _ 1
Nobelova nagrada za kemiju 2001. godine
Sastanci studentske sekcije HKD-a
Sastanci sekcije za izobrazbu HKD-a
  Sva zanimljiva predavanja, tribine ili druga događanja vezane uz područje kemije javite nam putem e-maila na adresu:
judas@chem.pmf.hr
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija