Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

8116. MOLIM VAS....objasnite mi mitozu i mejozu....
Linda
04.10.2019
8115. Kako izračunati relativnu molekulsku masu glukoze?
Ana Bralic
03.10.2019
8114. Izračunati masu 3 molekule sumporova(IV)oksida izražena u daltonima
Katarina Gospicc
02.10.2019
8113. Poštovani, imam jedno pitanje vezano uz područje elektrokemije, točnije uz elektrolize vodenih otopina soli. Zanima me kako bi izgledala parcijalna jednadžba na katodi za elektrolizu vodene otopine soli niklovog(II) bromida. Proces na anodi mi je jasan (oksidacija bromida u brom, ispravite me ako se varam), no muči me reducira li se voda na katodi u vodik i hidroksidni ion ili se Ni^2+ reducira u elementarni nikal? Moja pretpostavka je da će nastajati vodik na katodi jer smo na satu učili da su svi ioni/elementi u Voltinom nizu s negativnim elektrodnim potencijalom sposobni "istiskivati" elementarni vodik(skloniji su oksidaciji). Ako se varam, molila bih Vas da bi pojasnite bolje poveznicu redukcijskih potencijala i elektroliza vod.ot. soli, hvala! Lp, J.C.
Jelena Cepanec
30.09.2019
8112. Kako prikazati kemijskom jednadžbom ove ionizacije? a) H2SO3+H2O-->H3O+ + SO3- PS.dali je to:H2SO3 + 2H2O-->2H3O+ + SO32- b) H3PO4?
Eva
29.09.2019
8111. Dobar dan!Pitanje....Zašto morske ribe smiju piti morsku vodu , a čovjek ne? Na što upućuje pojava eritrocita u mokraći?
Katarina Martonic
27.09.2019
8110. Pozdrav, zanima me način riješavanja ovog zadatka: "Kolika je masa natrijeva klorida potrebna za pripravu 100mL otopine koja sadržava 50 mg iona natrija u mililitru otopine?"
Benjamin
24.09.2019
8109. 1. Željeznom se predmetu mase 1450 g, temperature 180 °C hlađenjem snizila unutarnja energija za 65,3 kJ. Specifični toplinski kapacitet željeza je 450 Jkg−1K−1. Na koju se temperaturu ohladio željezni predmet? 2. Pretpostavimo li da Coca-cola ima specifični toplinski kapacitet kao voda, koliko će se topline osloboditi kad se 350 g Coca-Cole(toliko obično sadrži 1 limenka) ohladi sa sobne temperature, t= 25°C, na temperaturu t=3°C? 3. Ugljen je sedimentna stijena crne ili crnosmeđe boje, fosilno gorivo koje se rabi još i danas. Maseni udio ugljika u ugljenu je od 30% u lignitu do 98% u antracitu. Jedan od mogućih sastava ugljena prikazuje formula C135H96O9NS. Produkti izgaranja ugljena su, među ostalima , i oksidi sumpora koji pridonose kiselosti kiša. a) Izračunaj maseni udio sumpora u ugljenu. b) Izračunaj masu sumpora u 1 kg ugljena navedenoga sastava. 4. Komad bakra mase 250 g apsorbirao je toplinu od 1,5 kJ. a) Koliki je prirast temperature toga komada bakra, ako je specifični toplinski kapacitet bakra 0,385 J g-1K-1? b)koliki je molarni toplinski kapacitet bakra? Molio bih postupak svakog zadatka ako je ikako moguće!!
Vito Jakovina
24.09.2019
8108. Poštovanje,imali smo napraviti pokus gdje smo pomiješali etanol i natrijev florid te etanol i organsku tvar, ne razumijem zašto u etanolu i natrijevom floridu nastala heterogena smjesa(nastao je talog) a u drugom homogena smjesa?
Leonarda Huđ
29.09.2019
8107. Dobra večer, 2 Cu + O2 - 2CuO entalpija je -310 kj/mol (to nije stand.reakc.entalp.) mora li nužno entalpije (izgaranja, stvaranja,...) biti po "jednom molu"? Hvala!
Marko dalić
23.09.2019
8106. Može li reakcija gorenja magnezija biti i egz. i end. reakcija? Hvala!
Marko Dalić
23.09.2019
8105. Izračunajte pH puferske otopine u kojoj je koncentracija amonijeva klordia tri puta veća od koncentracije amonijaka
D
23.09.2019
8104. Kemijske jednadžbe za dokazivanje amfoternosti cinkovog hidroksida?
Tesa
23.09.2019
8103. Koliko je grama magnezijeva klorida potrrbno uzeti za reakciju s octenom koselinom pri čemu nastaju voda i 10 g magnezijeva aceteta?
Tesa
23.09.2019
8102. Ako je slitina građena bakra i aluminija i masa joj je 1 kg izračunaj masu bakra ako je maseni udio akuminija 33%
Anja
21.09.2019
8101. Možete li mi odrediti broj protona , neutrona i elektrona u Magneziju?
Milojko
21.09.2019
8100. 1. Koliko je topline utrošeno za pripremu šalice čaja, tj. za zagrijavanje 250 g vode kojoj se temperatura povisila s na ? Toplinski kapacitet vode je 4,19 JK na minus prvu i K na minus prvu. 2. Uzorak teflona mase 10,0 g zagrijavanjem je apsorbirao 131,2 J topline i pri tome se zagrijao za 13,2 °C. Izračunaj specifični toplinski kapacitet teflona.
Vito Jakovina
21.09.2019
8099. Izračunajte pH otopina kalijeva hidroksida koncentracije 0,05 moldm-3
Tesa
20.09.2019
8098. je li je krv homogena ili heterogena smjesa
shaza bitar
16.09.2019
8097. Molim vas za informaciju koliki je pH 0.1 M vodene otopine trietilamina. I kako uopce izracunati pH u ovom zadatku? Hvala!
Mia Dahor
16.09.2019

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija