Na ovim stranicama nalaze se odgovori vezani uz pitanja koje postave svi zainteresirani kao i sažetak tema koje su obrađivane kroz diskusijske liste.

Unesite pojam za pretraživanje pitanja i odgovora:

7121. Od čega je napravljena kristalna vaza
Sanja belani
30.09.2017
7120. Zanima me kako možemo pomaknuti ravnotežu u desno N2O4(g) -> 2NO2(g)?
ines bozsik
22.09.2017
7119. Koliku bi gustoću imao helijev izotop 3He ukoliko bismo ga izdvojili izotopnom separacijom?
Tomislav B.
19.09.2017
7118. Poštovani, imam kćer koja ide u 7.razred. djete je sa posebnim potrebama - down sindrom. ima prilagođeni program. No ne znamo baš šta bismo radili u kemiji. Zanima me ima li koji radni materijal za takve programe..
Lenka Caleta
29.09.2017
7117. Koje važnije kiseline nemaju kisikov atom u sastavu molekule?
Jana Vlašić
27.09.2017
7116. koji nerđajući, kiselo otporni čelik se koristi za izradu delova koji rade u sumpornoj kiselini.
ognjen todorov
19.09.2017
7115. izračunaj masu vode potrebne za dobivanje 250g 95%tne sumporne kiseline
david kocijan
26.09.2017
7114. Imam zadatak u kojem je zadana jednadzba oksidacije butana..i pitanje je kolika je masa utrosenog kisika oksidacijom 117 mg butana..zanime me kojim postupak trebam doci do mase kisika,hvala unaprijed C4H10 +9/2 O2 -> 4CO + 5H2O ova jednadzba mi je u zadatku
Lorena Damjanović
25.09.2017
7113. Pozdrav,molim vas odgovor cim prije na pitanje. Neka se heterogena smjesa sastoji od 5g sumpora u prahu i 10g željeznih strugotina. a)Kako ćeš razdvojiti sastojke te smjese? b) Izračunaj maseni udio sumpora u opisanoj smjesi. Hvala :)
Chiara
12.09.2017
7112. Pozdrav, zanima me postupak izrade sljedeceg zadatka: Nepoznati spoj X izoliran iz prirodnog produkta ima molekularnu formulu C14H20O3. Sadrzi tri metoksi grupe (-OCH3) i supstituent -CH2CH=C(CH3)2. Oksidacijom spoja X sa KMnO4 nastaje 2,3,5-trimetoksibenzojeva kiselina. Kakva je struktura spoja X? Unaprijed hvala.
Nina Sljivo
16.09.2017
7111. Pozdrav evo jedno pitanje ;) Izračunaj masu vode potrebne za dobivanje 250 g 95%-tne sumporne kiseline Hvala
Chiara Erstic
17.09.2017
7110. Može li elektrolizom vodik-peroksida nastati ozon?
Općenito, postoje li elektrolize koje pored O2 daju i O3?
Tomislav B.
10.09.2017
7109. Poštovani, možeteli mi reći nešto o svojstvima disperznog sustava, te o podijeli disperznog sustava prema veličini čestica
Elena Rožić
10.09.2017
7108. U radu https://bib.irb.hr/datoteka/204725.MartinaCopor.pdf spominje se safirna kiveta (Slika 4.2 i 4.3 str 25.). Može li se umjetno proizveden (bijeli) safir nazvati sintetski korund? Može li se safir (korund) i Al2O3 općenito nazvati staklastom masom?

Žižak u VTNa sijalici (visokotlačna natrijeva http://www.edisontechcenter.org/lighting/sodiumLamps/SodiumLampDiagrm.jpg) također je napravljen od Al2O3. Može li se to nazvati umjetni safir (korund)?
Tomislav B.
07.09.2017
7107. Kako objasniti da aluminij prima 6 elektronskih parova od kisika (oktaedarski kompleksi) i od fluora (npr. H3AlF6), dok silicij prima 6 od fluora (H2SiF6), a od kisika maksimalno 4 (SiO2, tetraedarski kompleksi) iako ima mogučnost hibridizacije s d-orbitalama (nalazi se u 3. periodi)?

U kvarcu i raznim silikatima silicij je vezan s 4 atoma kisika.

Postoje li slučajevi gdje silicij tvori oktaedarske komplekse?
Tomislav B.
06.09.2017
7106. U kakvim prilikama može nastati F2O (ili OF2) i koliko je stabilan?
Tomislav B.
06.09.2017
7105. Poštovani, možete li mi preporučiti kakvu zbirku za rješavanje zadataka iz kemije osim zbirke Milana Sikirice: Stehiometrija ? Hvala!!
Vesna J,
01.09.2017
7104. U čemu je razlika između bijelog (prozirnog) safira i korunda?
Tomislav B.
04.09.2017
7103. Da li je točno da se pi veze ne nalaze u zasićenim spojevima?
Lea
01.09.2017
7102. Dobar dan ,imam pitanje Jod i vodik reagiraju i pritom nastaje jodovodik. Pocetne koncetracije su: I (0,1M) H2 (0,1), a K=1,34 eks 5 Pitanje se sastoji od vise podpitanja,ali mene zanima kako se pomice razvnoteza ako u smjesu dodamo neon? Hvala na odgovoru
Matea
29.08.2017

 

Postavite pitanje iz bilo kojeg područja kemije i
e-škola će osigurati da dobijete odgovor od kompetentnog znanstvenika.

Vrlo često postavljana su pitanja koja u većoj ili manjoj mjeri zadiru u svojstva vezana uz periodičku tablicu elemenata. Odgovor na pitanja te tematike možete naći u stručnom radu pod naslovom:

Temeljne karakteristike periodičke tablice elemenata

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija