Kompleksni spojevi nikla

Sinteza bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) nikal (II) - pirazina

Sinteza ovog spoja teče na jednak način kao i kobaltovog kompleksa. Priroda vezanja dušikovih atoma jednaka je i kod nikla pa taj dio ne treba dodatno pojašnjavati (str. 2.). Iz istog razloga molekula Ni(DBM)2C4H4N2 je vjerojatno polimerna (slika 12.).


Slika 12. Struktura molekule Ni(DBM)2C4H4N2
(monomer + pirazinska jedinica)

Otopine se priređuju na isti način: Ni(DBM)2 se otopi u 20 mL CH3OH i tome se doda automatskom kapaljkom 1 mL metanolne otopine pirazina masene koncentracije 16,02 mg/mL i refluksira se 20 - ak minuta. Dobiveni talog je zelenomaslinaste boje, a ostavlja se sušiti na zraku.

 

Sinteza i adukti kompleksnih spojeva

  Kompleksni spojevi kobalta
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobaltov (II) - dihidrat
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - pirazin
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - bipiridin

  Kompleksni spojevi nikla
niklov (II) - dibenzoilmetanat
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) nikal (II) - pirazin

 

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back