Kompleksni spojevi kobalta

Sinteza bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - bipiridina

Reakcija kompleksiranja Co(DBM)2 s 4,4´ - bipiridinom  čija je struktura na slici 7. teče na isti način kao s pirazinom.


Slika 7. Struktura 4,4´- bipiridina

Dušikovi atomi su donorski pa se uspostavlja veza s kobaltovim ionom, a kako su prisutna dva dušikova atoma na suprotnim stranama molekule, opet dolazi do polimerizacije (slika 8.).


Slika 8. Struktura polimerne molekule

Spojevi reagiraju u molarnom odnosu 1 : 1, a radi se s otopinama. Prema tome, ako se uzme 100 mg Co(DBM)2, potrebno je 31 mg bipiridina, C10H8N2. Kobaltov kompleks se otopi u 20 mL metanola, a bipiridin mase 310 mg u 10 mL metanola, pa 1 mL te otopine sadrži 31 mg. Sastavi se aparatura za refluksiranje (slika 6.) i refluksira 30 - ak minuta. Dobiveni talog se filtrira iz vruće otopine preko nabranog filter papira. Dobiveni narančasti kristalići se ostave sušiti  na zraku.

 

Sinteza i adukti kompleksnih spojeva

  Kompleksni spojevi kobalta
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobaltov (II) - dihidrat
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - pirazin
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) kobalt (II) - bipiridin

  Kompleksni spojevi nikla
niklov (II) - dibenzoilmetanat
bis (1,3-difenilpropan-1,3-dionato) nikal (II) - pirazin

 

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back