Priroda svjetlosnih zraka

Razvoj valne teorije

Vezu između spektralne boje i valne duljine otkrivena je tek početkom 19. stoljeća, zamjenom čestične (korpuskularne) teorije prirode svjetlosti valnom teorijom. Valnu teoriju prirode svjetlosti razvio je još sredinom 17. stoljeća Christian Huygens. Budući su svi do tada poznati valovi (zvučni valovi, valovi na vodi) nastajali kao poslijedica titranja određenog medija, Huygens uvodi nevidljivu tvar - eter, titranjem koje nastaju valovi svjetlosti. Valnoj teoriji svjetlosti suprotstavljena je teorija koju je zastupao René Descartes, a koja svjetlost predočuje kao struju brzih čestica. Newton se neko vrijeme dvoumio između ove dvije teorije, no naposljetku se opredijelio za čestičnu (korpuskularnu) teoriju, jer mu se činilo da bi postojanje etera ometalo gibanje svemirskih tijela. Pod utjecajem Newtonovog autoriteta čestična teorija svjetlosti je prevladala tijekom 18. stoljeća.

Početkom 19. stoljeća Thomas Young i Augustin Fresnel provode niz eksperimenata vezanih uz ogib (difrakciju) i interferenciju svjetlosnih zraka, pojava koje se nisu mogle objasniti čestičnom prirodom svjetlosti. Izračunavanje približne valne duljine boja u vidljivom dijelu spektra označilo je privremenu pobjedu valne teorije svjetlosti.

Elektromagnetski valovi

Nagli razvoj elektrodinamike u 19. stoljeću rezultirao je teorijom elektromagnetskog polja koju je 1864. godine iznio James Clerk Maxwell. Iz Maxwellovih jednadžbi proizlazi da su elektricitet i magnetizam različite manifestacije jednistvene elektromagnetske sile. Promjene električnog i magnetskog polja u prostoru oko nekog naboja manifestiraju se kao elektromagnetski valovi koji se prostorom šire konstantnom brzinom svjetlosti. Maxwell zaključuje da su valovi svjetlosti ustvari elektromagnetski valovi.

Eksperimentalnu potvrdu Maxwellovog zaključka dao je Heinrich Hertz 1888. Naizmjenični skokovi električne iskre između dviju nabijenih kugli proizveli su elektromagnetske valove čija valna duljina je ovisila o frekvenciji skokova. Elektromagnetski valovi dobiveni u Hertzovom eksperimentu imali su valnu duljinu (~ 1 metar) više od milijun puta veću od valnih duljina vidljive svjetlosti, no usprkos tome svojstva tih valova (refleksija, ogib, interferencija) su odgovarala svojstvima svjetlosti.

Michelson-Morleyev pokus

Maxwellova teorija elektromagnetskog polja zadržala je eter kao medij širenja elektromagnetskih valova. Budući eter prožima sav prostor, sva tijela su uronjena u njega, iz čega priozlazi da će se brzina svjetlosti mijenjati ovisino o brzini kojom se giba tijelo s kojeg se mjerenje vrši. Izuzetna brzina kojom se svjetlost širi prostorom otežava utvrđivanje tih razlika.

Brzinu svjetlosti približno je odredio Römer Olaus 1676. godine. Iz razlike u vremenu ulaska Jupiterovog satelita u Jupiterovu sjenu, određenom mjerenjem u momentu kad im je Zemlja najbliže i najdalje, procjenio je brzinu svjetlosti na 300 000 km/s.

U pokusu iz 1887. Albert Michelson i Edward Morley pokušali su odrediti razliku u brzini dva svjetlosna snopa, od kojih je jedan dolazio iz smjera orbitalnog gibanja zemlje oko sunca, a drugi iz smjera pod pravim kutem u odnosu na zemljino gibanje. Svjetlosni snop koji dolazi iz smjera gibanja zemlje kreće se protiv "eterskog vjetra", pa bi mu brzina morala biti manja od brzine drugog svjetlosnog snopa. U više puta ponovljenom pokusu Michelson i Morley nisu uočili nikakvu razliku u brzinama svjetlosnih snopova. Za provedbu pokusa upotrebljen je Michelsonov interferometar, koji u novije vrijeme ima važnu primjenu u spektrometriji. Princip rada, te upotreba Michelsonovog interferometra opisani su u poglavlju posvećenom infracrvenoj spektrometriji.

Na temelju rezultata Michelsona i Morleya, Albert Einsten 1905. objavljuje specijalnu teoriju relativnosti koja ukida eter kao medij širenja svjetlosti i postulira neovisnost brzine svjetlosti o brzini gibanja promatrača.

Dvojna priroda svjetlosti

1899. godine Phillip Lenard je otkrio da katodne zrake (snop brzih elektrona) mogu nastati usmjeravanjem svjetlosti na površinu metala u vakuumu. Brzina izbijenih elektrona ovisila je o valnoj duljini svjetlosti, dok je broj izbijenih elektrona ovisio o intenzitetu svetlosnog snopa. Iznad određene valne duljine monokromatskog svjetlosnog snopa katodne zrake se nisu javljale bez obzira na intenzitet snopa. Ovu pojavu objasnio je 1905. godine A. Einstein primjenom Planckove kvantne koncepcije na EMZ. Einstein zaključuje da svjetlost ima dvojnu prirodu. Ovisno o tipu eksperimenta svjetlost će se ponašati kao čestica (foton) ili kao val.

Spektrometrija
Uvod
Priroda
elektromagnetskog
zračenja

Interakcija EMZ i tvari
Literatura

Povijest spektrometrije
Spektar sunčevih zraka
Priroda svjetlosnih
zraka
Razvoj spektralne
analize
Literatura


copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back