Sedra

Kristijan Kovač
Zavod za opću i anorgansku kemiju
Kemijski odsjek PMF-a

Što je sedra?

Kalcijev karbonat vrlo je slabo topljiv u vodi. Pri 25 °C jedna litra potpuno čiste vode otapa tek 14 miligrama kalcita, minerala u obliku kojeg kalcijev karbonat najčešće nalazimo u prirodi. Ali prirodna voda vrlo često sadrži ugljikov dioksid, obično biogenog porijekla, a on povećava topljivost kalcita. Takva je otopina relativno nestabilna. Ugljikov dioksid, budući da je plin, izlazi iz otopine ako opadne njegov parcijalni tlak u okolnoj atmosferi. Time se remeti ravnoteža u otopini, a, kako bi se ponovno uspostavila, taloži se višak kalcijeva karbonata u obliku nekog od njegovih kristalnih alotropa.

Takav, precipitirani kalcijev karbonat, naziva se sedrom. Zapravo, sedra ne označava bilo kakav precipitat kalcijeva karbonata. Pojam sedra vjerovatno se prvo odnosio samo na poroznu stijenu koja gradi barijere, pragove i druge oblike u našim krškim rijekama i potocima (Krka, Mrežnica, Plitvička jezera).

S vremenom, možemo reći s razvojem geoloških znanosti u Hrvatskoj, značenje riječi sedra prošireno je neke druge petrografske forme koje nastaju taloženjem kalcijeva karbonata iz prezasićene prirodne vode. Pevalek 1958. predlaže da se sedrom zove sav kalcijev karbonat istaložen na svjetlu iz slatke vode. On je vjerovao da se kalcit taloži direktnim djelovanjem živih organizama pa tako želi podijeliti onaj kojeg proizvode fotosintetske biljke i cijanobakterije od u mraku nastalih siga (za koje smatra da u njihovom postanku sudjeluju bakterije). Slično Herak (1984) razlikuje sedru (na površini) i sigu (u podzemlju), bez obzira na porijeklo. Marić (1951) smatra sedru (ili tuf) kalcijevim karbonatom istaloženim na biljkama, a travertin sedimentom u koritima krških rijeka i na slapovima. Za Tišljara (1987) travertin je šupljikava, slojevita stijena koja nastaje anorganskim izlučivanjem kalcita, na primjer na slapovima i u blizini vodopada (područje prskanja vode), dok je sedra (tufa, vapnenački sinter) spužvaste građe i predstavlja produkt izlučivanja na biljkama u vodi i cijanobakterijama. Sedrom ili travertinom Stilinović (    ), Stilinović i Plenković-Moraj (1999) i Horvatinčić (1999) nazivaju i sedru barijera i jezerski sediment Plitvičkih jezera. Postoji još nekoliko riječi u hrvatskom jeziku (iz stručne literature i dijalekata) kao sinonima za sedru: bigar, vodeni kamen, lehnjak, vodeni mačak.

Travertin je internacionalni termin za neke vrste karbonatnih sedimenata nastalih precipitacijom iz vode koji se u hrvatskoj literaturi javlja često kao sinonim za sedru, jednako kao i tufa. Obje riječi su latinskog porijekla. Tiburtinus je latinski naziv za grad Tivoli iz kojeg su bili nadzirani rudnici građevnog kamena Lapis tiburtinus. Iz toga je izveden travertin, isprva označavajući stijenu taloženu iz vrućih izvora u blizini Rima. Riječ thophus nalazimo već kod Plinija Starijeg, za neke prirodne porozne materijale (vjerovatno porozni vulkanski kamen).

Slično kao kod nas za sedru, tako u svjetskoj literaturi razni autori pridaju različito značenje riječima travertin i tufa. Pedley (1990) opisuje tufu kao depozit karbonata iz hladne slatke vode, dok je travertin naziv za fosilne tufe ili hidrotermalne depozite. Po Ramon (1983) i Pentecostu (1993) tufa je visoko porozni, nekompaktan materijal, a travertin čvrsta stijena, no pojam obuhvaća i tufe. Emeis, Richnow i Kempe u svome radu iz 1987. koriste izraze tufa i travertin kao sinonime označujući njima materijal sedrenih barijera i jezerski mulj na Plitvičkim jezerima.

Od ostalih češće korištenih termina možemo izdvojiti sinter koji se uglavnom odnosi na kompaktne abiogene depozite, ne nužno iz slatke vode.

Postanak i morfologija

Bez obzira o kojoj se vrsti hidroprecipitata radilo, zajedničko im je da nastaju iz vode prezasićene kalcijevim karbonatom. Za samu supersaturaciju bitno je da otopina dođe u kontakt sa atmosferom u kojoj je parcijalni tlak CO2 manji nego u vodi. Čim se to dogodi dolazi do njegovog izlaženja čime se narušavaju ravnoteže koje postoje u sustavu CaCO3–H2O. Slabo prezasićene otopine kalcijeva karbonata pokazuju veliku stabilnost i, ako se ne postigne određeno kritično zasićenje, do precipitacije neće doći.

Svim precipitatima postanak se može podijeliti na više etapa. Minerale kalcijeva karbonata (kalcit, dolomit) otapa voda sa većom količinom CO2. Ponekad su prisutne i značajne koncentracije drugih iona, ako ih ima više u stijenama kroz koje voda prolazi, npr. magnezijevih (posebno na dolomitnim podlogama), natrijevih, sulfatnih, silikatnih, aluminijevih i drugih. Druga etapa je oslobađanje CO2 i istovremeno zasićivanje i prezasićivanje otopine s obzirom na kalcit i ostale modifikacije CaCO3 (imaju sličnu topljivost). Ovi procesi mogu biti potpomognuti višom temperaturom. Slijedi precipitacija kalcijeva karbonata koja se obično odvija istovremeno s prethodnom fazom (dalje izlaženje CO2 i održavanje prezasićenosti).

Rezultat su morfološki različiti, ali kemijski vrlo bliski depoziti. Po sastavu i mineraloški radi se gotovo isključivo o kalcitu, ponekad sa nešto magnezija udio kojeg je uglavnom proporcionalan koncentraciji u vodi. Aragonitni precipitati mnogo su rjeđi, a ostale mineralne vrste pravi su rariteti (npr. Bischoff et al., 1993). Kalcijev karbonat onečišćen je, osim magnezijevim karbonatom, malim primjesama drugih spojeva, detritusnog materijala i organskom tvari iz podloge.

Slika1.
SEM snimaka recentne sedre nastale na jetrenjerki. Raspadanjem organske tvari zaostala je šupljina koju okružuju kristali kalcita.
(Ramon, 1983)

Sami kristali izlučenog kalcita variraju oblikom, veličinom i orjentacijom u odnosnu na susjedne kristale i podlogu, no to su mikroskopska svojstva za proučavanje kojih je potreban skenirajući elektronski mikroskop.

Vanjski izgled precipitata najviše je odraz strukture podloge (supstrata). Taloženjem karbonata na vegetaciji nastaje šupljikava stijena jer razgradnjom organske tvari zaostaju praznine (sl. 1). Često se može iz oblika sedimenta razaznati o kojoj se biljnoj vrsti radi. Kućice puževa i ličinki vodenih kukaca i ostaci drugih organizama također mogu poslužiti kao supstrat (Matoničkin et al., 1971).

Anorganska precipitacija ili biokemijska, ako su u pitanju mikroorganizmi, daje kompaktnije stijene.

Slika 2.
Uzorak recentne sedre (Girona, Španjolska). Gornji dio rezultat je precipitacije na listovima, a dinji na peteljkama.
(Ramon, 1983)

Rasprostranjenost CaCO3 precipitata u prirodi

Vode u krškim predjelima obuhvaćaju većinu nalazišta precipitatnih sedimenata CaCO3 na kopnu. Ostatak (na kopnu) uglavnom su fosilni ostaci iz nekadašnjih morskih laguna. Površina sedimenata obično ne prelaze nekoliko hektara, no pronađene su pojedine akumulacije od nekoliko stotina kvadratnih kilometara i debljine do 85 metara (Chafetz i Folk, 1984).

Slatkovodni sedimenti (Pedley, 1990) mogu se podijeliti na: izvorske, riječne, močvarne, jezerske i sedimente na slapovima. Ovom podjelom obuhvaćeni su samo depoziti prema Pedleyju klasificirani kao tufe. Dakle, nisu uključeni fosilni precipitati i oni koji nastaju taloženjem CaCO3 u podzemlju (sige) i na tlu (kalkrete).

Od morskih precipitata najbolje su proučeni lagunski. Na takvim mjestima, sa plitkom vodom izloženom atmosferi, zagrijavanju i udaranju valova, najlakše dolazi do takvog stupnja supersaturacije da može kristalizirati kalcijev karbonat. U većim dubinama vlada slaba zasićenost, pa i nezasićenost, karbonatom jer, zbog visokog tlaka, topljivost CO2 je mnogo veća nego na površini što povećava i topljivost CaCO3. Pojava je poznata pod nazivom  karbonatna kompenzacijska dubina.

ťSedraŤ u ovom radu

Svi izrazi navedeni u prvom dijelu ovog poglavlja (sedra, travertin…) više su izraz morfološkog i geološkog znamenovanja precipitata kalcijeva karbonata, a manje odražavaju samu njegovu genezu.

S fizikalnog i kemijskog stanovišta neke razlike u uvjetima nastanka pojedinih takvih depozita, kao na primjer koncentracija određenih iona (razlikovanje slatkovodnih sedimenata od morskih), ne opravdavaju takvu podjelu.

U ovom radu nastojalo se iznijeti rezultate istraživanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u procesima koji dovode do supersaturacije i precipitacije kalcijeva karbonata bez obzira na okoliš u kojem se oni odvijaju. Stoga treba izraz sedra iz naslova (ťKemija sedreŤ) uzeti s rezervom prema kontekstu u kojem se ta riječ inače javlja u našoj geološkoj literaturi. S druge strane sadržaj je usmjeren prema zadnjem poglavlju, tema kojega su Plitvička jezera (za čije kalcitne precipitate je uobičajen naziv sedra).

 

K. Kovač

Sedra

Sedra
Nastanak prezasićene
otopine kalcijeva
karbonata

Precipitacija CaCO3
Sedra Plitvičkih jezera
Literatura


copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back