Strukture molekula interhalogenih spojeva

Svi neutralni molekulski interhalogeni spojevi su dijamagnetični i sastoje se od centralnog atoma težeg halogena okruženog s atomima lakšeg halogena. Građu molekula interhalogenih spojeva određuje broj atoma lakšeg halogena vezanih na centralni atom, ali i prisutnost nepodijeljenih elektronskih parova centralnog atoma. Spojevi tipa AB su, naravno, linearne građe, a njihovom reakcijom s halidnim anionima nastaju kompleksni anioni tipa AB2- (ICl2-, IBr2-) ili ABC- (IBrF-, IBrCl-). I ti anioni su linearno građeni, baš kao i anioni I3- i Cl3-, što se objašnjava dsp3 hibridizacijom centralnog atoma joda, tako da njega okružuju tri nepodijeljena elektronska para u ekvatorijalnoj ravnini trigonske bipiramide, a ostali atomi nalaze se na apikalnim vrhovima (vidi sliku).


Struktura iona I3-

Reakcijom ICl3 s Lewisovim kiselinama poput SbF5 i AsF5 nastaju soli kationa ICl2+. Taj kation je, sukladno predviđanjima VSEPR modela, savinuta molekula s kutom Cl-I-Cl od 97°.
Dok se BrF3 i ICl3 u krutom stanju sastoje od dimernih molekula, klorov trifluorid sastoji se od planarnih molekula ClF3. I ova struktura objašnjava se sp3d hibridizacijom centralnog klorovog atoma tako što fluorovi atomi zauzimaju dva apikalna i jedan ekvatorijalni položaj, dok preostala dva ekvatorijalna vrha trigonske bipiramide zauzimaju elektronski parovi.


Građa molekule ClF3

Odstupanja od idealne geometrije trigonske bipiramide se kod ClF3 objašnjavaju različitim odbijanjima između nepodijeljenih elektronskih parova te fluorovih atoma.

Ion ICl3F- koji nastaje reakcijom ICl3 s fluoridima metala građen je jednako kao i anioni ICl4- i BrF4- koji nastaju reakcijom odgovarajućih metalnih halida i interhalogena. Ioni su planarni, a atomi lakšeg halogena okružuju centralni atom u vrhovima kvadrata. Ovakva struktura objašnjava se sp3d2 hibridizacijom centralnog atoma joda ili broma, s time da atomi lakšeg halogena zauzimaju ekvatorijalne vrhove oktaedra, a elektronski se parovi nalaze u apikalnim vrhovima (vidi sliku).


Građa iona ICl4- i BrF4-

Pentafluoridi BrF5 i IF5 imaju strukturu tetragonske piramide kojoj se u uglovima nalaze atomi fluora, a atom broma ili joda nalazi se malo iznad centra baze piramide:


Građa molekula BrF5 i IF5

I ova struktura objašnjava se sp3d2 hibridizacijom centralnog atoma u kojoj je samo jedan apikalni vrh zauzet sa slobodnim elektronskim parom.

Reakcijom BrF5 s jakim oksidacijskim sredstvima poput [KrF+][AsF6-] nastaju soli kationa BrF6+ koji ima oktaedarsku strukturu.

Molekule jedinog poznatog heptafluorida i jedinog poznatog spoja sa sedam kovalentnih veza na jednom atomu, IF7, imaju oblik pentagonske bipiramide na čijim se uglovima nalaze atomi fluora, s atomom joda u centru.

Reakcijom joda sa SbCl5 na –78 °C u tekućem kloru nastaje kation I3Cl2+. Taj kation je građen slično kao i kation I5+:


a = 2,90
b = 2,34
a = 93 o

Građa iona I3Cl2+

T. Friščić
friscic@chem.pmf.hr
O halogenim elementima

Opća svojstva
Dobivanje halogenih
elemenata

Interhalogeni spojevi
Viši interhalogeni
spojevi
Strukture molekula
interhalogenih spojeva
Literatura


copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back