Priprava supervodljivog oksida YBa2Cu3O7-d

Eksperimentalni dio

Priprava spoja

Spoj je priređen u Laboratoriju za kemiju kompleksnih spojeva Dr. Nevenke Brničević na Institutu ”Ruđer Bošković".Za pripravu spoja korištene su polazne supstancije Y2O3, BaCO3 i CuO, koje su pomiješane i mrvljene u ahatnom tarioniku dok nije postignuta zadovoljavajuća homogena smjesa (slika 11.a) i b)). Nakon toga smo uzorak sprešali u pastilu uz pomoć hidrauličke preše (slika11.c) i d)). Uzorak smo tri puta termički obradile (tablica 1.), s tim da je treća termička obrada provedena u struji kisika (slika 11.f)). Kako ova vrsta reakcije spada u kemijske reakcije u čvrstom stanju bilo je potrebno između svake termičke obrade uzorak ponovno dobro smrviti i prešati u pastilu kako bi se doveo u kontakt što veći broj površina.

Tablica 1. Termička obrada uzorka YBCO

  1. termička obrada 2. termička obrada 3. termička obrada
(uz dovod kisika)
temp./ °C vrijeme obrade/sat temp./ °C vrijeme obrade/sat temp./°C vrijeme obrade/sat
do 930 10 do 930 10 do 930 10
na 930 24 na 930 24 na 930 24
930-20 10 930-20 10 do 420 5
na 420 24
420-20 5


Slika 11.a)
Polazne supstancije
Y2O3, CuO i BaCO3 
Slika 11.c)
Uzorak sprešan u palete
Slika 11.e) Peć za termičku obradu uzorka

Slika 11.b)
Homogeni uzorak


Slika 11.d)
Hidraulička preša
Slika 11.f) 
Peć za termičku obradu uzorka s dovodom kisika

 

Povijesni pregled
Opčenito o supravodljivosti

  Makroskopska svojstva supravodiča
Nepostojanje otpora
Meissnerov efekt
Kvantno - mehanička / mikroskopska svojstva

  Visokotemperaturni supravodiči - kemijski efekt
YBa2Cu3O7-d sistem
Priprava spoja
Dokaz supravodljivosti
Prikaz rezultata

Umjesto zaključka
Sažetak
Literatura
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back