Priprava supervodljivog oksida YBa2Cu3O7-d

Studentice: Mirna Franjić i Tihana Fuss
Zavod za opću i anorgansku kemiju
Kemijski odsjek PMF-a

Kada se misli na električne supravodiče u vidu se ima krutina, elementarnog sastava i jednostavne strukture, kao na primjer bakar. Međutim, u kemiji čvrstog stanja poznato je da je moguća i provodnost puno kompleksnijeg tipa - provodnost koja se zasniva na fenomenu provodnosti ionskih ili kovalentnih rešetki aniona ili kationa. Ovakva vodljivost nazvana je supravodljivošću, a danas predstavlja jedan od najvećih istraživačkih izazova ne samo za fizičare nego i za kemičare.

 

Povijesni pregled
Opčenito o supravodljivosti

  Makroskopska svojstva supravodiča
Nepostojanje otpora
Meissnerov efekt
Kvantno - mehanička / mikroskopska svojstva

  Visokotemperaturni supravodiči - kemijski efekt
YBa2Cu3O7-d sistem
Priprava spoja
Dokaz supravodljivosti
Prikaz rezultata

Umjesto zaključka
Sažetak
Literatura

 

copyright 1999-2000 e_škola_________kemija webmaster
geografija kemija biologija astronomija fizika back