Određivanje masenih udjela saharoze u bezalkoholnim pićima mjerenjem gustoće

 

21.06.2002.

Škola:

 
 

Gimnazija Ogulin

 

Mentor(i):

 
 

Dr. sc. Ernest Meštrović, doc., mr. sc. Nenad Judaš

 
 

ernest@chem.pmf.hr, judas@chem.pmf.hr

 

Mentor iz škole:

 
 

Ivanka Lesić, prof.

 
 

gimnazija_ogulin@ka.tel.hr

 

Učenici:

 
 

Marko Grba

 
 

vlasta.grba@ka.hinet.hr

 

SAŽETAK

Određivani su maseni udjeli saharoze u bezalkoholnim pićima mjerenjem gustoće. Nizu pripremljenih standardnih otopina pretpostavljena je linearna ovisnost gustoće o masenom udjelu saharoze, što je potvrđeno mjerenjima do w(saharoza) = 35 %. Gustoće su mjerene areometrom i piknometrom. Maseni udjeli saharoze u bezalkoholnim pićima određeni su pomoću baždarnog dijagrama. Rezultati se slažu s podatcima proizvođača.


1. UVOD

Jeste li se ikada zapitali koliko šećera (saharoze)1 sadrži bezalkoholni napitak koji obično pijete i kako to odrediti? Riječima kemičara, koliki je maseni udio saharoze u vašem piću?

Postupak određivanja masenog udjela šećera u različitim otopinama je saharimetrija.1 Najčešće se izvodi mjerenjem kuta dvoloma (polarimetrija), kuta loma svjetlosti (refraktometrija) i pomoću posebno baždarenog areometra (saharimetrija). U ovom radu maseni udjeli saharoze određivani su mjerenjem gustoće.2 Osnovna pretpostavka ove metode je linearna ovisnost gustoće otopine o masenom udjelu saharoze.

Linearna ovisnost gustoće otopine o masenom udjelu saharoze provjerena je određivanjem gustoće niza pripremljenih standardnih otopina. Radi usporedbe, gustoće standardnih otopina određivane su areometrom i piknometrom. Rezultati mjerenja gustoća standardnih otopina uporabljeni su za konstrukciju baždarnog dijagrama. Pomoću njega je za određenu vrijednost gustoće uzorka očitana odgovarajuća vrijednost masenog udjela saharoze. Gustoće uzoraka određivane su piknometrom. Dobiveni rezultati uspoređeni su s podatcima proizvođača.


2. EKSPERIMENTALNI DIO

2.1. MATERIJAL

Za pripremu standardnih otopina korišten je bijeli konzumni šećer i destilirana voda. Bezalkoholna pića koja su korištena kao uzorci:

1Pepsi-MaxPEPSICO, INC; PURCHASE, NEW YORK; USA
2Vindi-A + C + EVINDIJA, PREH. IND. D. D., VARAŽDIN, RH
3Voćko-ledeni čaj s okusom limunaBADEL BAP D. D., ZAGREB, RH
4Vindi-višnjaVINDIJA, PREH. IND. D. D., VARAŽDIN, RH
5Vindi-narančaVINDIJA, PREH. IND. D. D., VARAŽDIN, RH
6Pepsi-Mirinda OrangePEPSICO, INC; PURCHASE, NEW YORK; USA2.2. METODE

2.2.1. Priprema standardnih otopina

Masa svake standardne otopine iznosila je 200 g. Priređeno je 8 standardnih otopina čiji je maseni udio saharoze varirao od 0,00 do 35,00 % s korakom od 5 %.

2.2.2. Priprema uzoraka

Gazirani uzorci (1, 2, i 6) prethodno su degazirani miješanjem pri 50 ˚C. Uzorak 5 je profiltriran prije uporabe.

2.2.3. Prikupljanje i obrada podataka

Gustoće standardnih otopina mjerene su areometrom i piknometrom pri temperaturi od 24 ˚C. Piknometrom je gustoća svake standardne otopine mjerena tri puta. Baždarni dijagram konstruiran je metodom linearne regresije na milimetarskom papiru i računalnim programom Microsoft Excel 97.


2.3. REZULTATI

2.3.1. Tablice gustoća standardnih otopina

Tablica 1. Pregled masa saharoze i volumena vode uporabljenih za pripravu standardnih otopina.

w(saharoza) / %
m(saharoza) / g
V(voda) / cm3
00,0
00,000
201
05,0
10,000
191
10,0
20,000
180
15,0
30,000
170
20,0
40,000
160
25,0
50,000
150
30,0
60,000
140
35,0
70,000
130

Tablica 2. Pregled rezultata areometrijskih i piknometrijskih mjerenja gustoće niza priređenih standardnih otopina. Piknometrijski mjerene gustoće su dane kao srednje vrijednosti triju mjerenja.

w(saharoza) / %
d (otopina)areometar / g cm-3
d (otopina)piknometar / g cm-3
00,0
0,997 32a
0,997 32a
05,0
1,017
1,01 ± 0,00
10,0
1,038
1,03 ± 0,00
15,0
1,059
1,05 ± 0,00
20,0
1,081
1,07 ± 5 × 10-3
25,0
1,113
1,10 ± 0,00
30,0
1,126
1,12 ± 0,00
35,0
1,152
1,15 ± 0,00

aVrijednost je preuzeta iz literature.3
d je oznaka za gustoću.

2.3.2. Baždarni dijagram

Dijagram prikazuje ovisnost gustoće standardnih
otopina o masenom udjelu saharoze. Za konstrukciju dijagrama uporabljeni su podaci dobiveni piknometrom. Pravac je dobiven linearnom regresijom. Koeficijent smjera pravca iznosi m = (0,44 ± 0,01) g cm-3, a odsječak na ordinati c = (0,989 ± 0,002) g cm-3.Slika 1. Baždarni dijagram konstruiran na temelju rezultata piknometrijskih mjerenja gustoće niza standardnih otopina.

2.3.3. Maseni udjeli saharoze u bezalkoholnim pićima

Tablica 3. Pregled rezultata piknometrijskih određivanja gustoće ispitivanih uzoraka bezalkoholnih pića, pripadajućih masenih udjela saharoze prema podatcima proizvođača i masenih udjela saharoze određenih pomoću baždarnog dijagrama.

Uzorak
w(saharoza)proizvođač / %
d (piće) / g cm-3
w(saharoza)određeno / %
1
dijetetni proizvod
1,00 ± 0,00
2,75
2
05,00
1,01 ± 0,00
4,75
3
-
1,03 ± 0,00
9,50
4
-
1,04 ± 0,00
11,75
5
12,50
1,04 ± 0,00
11,75
6
-
1,06 ± 0,00
16,25

d je oznaka za gustoću.


3. RASPRAVA

Linearna ovisnost gustoće o masenom udjelu potvrđena je rezultatima mjerenja do w(saharoza) = 35 %. Opisana metoda može se primjenjivati dok je ta ovisnost zadržana. Rezultati areometrijskih i piknometrijskih mjerenja su suglasni. Za uzorke je pretpostavljeno da ostali sastojci ispitivanih bezalkoholnih pića ne utječu značajno na gustoću otopine. Bezalkoholna pića velikog udjela suhe tvari (50 % i više) potrebno je prije uporabe profiltrirati, a gazirana pića degazirati.

Maseni udjeli uzoraka 2 i 5 slažu se s podatcima prikazanim na omotu od strane proizvođača. Za uzorke 3, 4 i 6 nema podataka od proizvođača.

Uzorku 1 određen je maseni udio šećera od 2,75 %, ali to nije maseni udio saharoze jer je uzorak dijetetni. Vjerodostojnost rezultata dobivenih ovom metodom ovisi o udjelu ostalih sastojaka prisutnih u piću.


4. LITERATURA

1. Lj. Grlić, Mali kemijski leksikon, Naprijed, Zagreb, 1992., 164.

2. S. K. Henderson, C. A. Fenn, J. D. Domijan, J. Chem. Educ. 75 (1998) 1122 – 1123.

3. M. Sikirica, Stehiometrija, ŠK, Zagreb, 1995., 239.

4. B. Korpar-Čolig, M. Sikirica, V. Marić, Praktikum iz opće kemije, Zavod za opću i anorgansku kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1968., 191 – 194.


REALIZIRANO: 1999.

 
 
 
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija