OSNK_ZG_2002_7 zadaci


 1. Navedi nazive kemijskog posuđa na slici:

2. Za sve tekuće tvari karakteristično je:

a) imaju stalan volumen
b) imaju stalan oblik
c) ispunjavaju cjelokupni prostor koji im je na raspolaganju
d) poprimaju pblik posude u kojoj se nalaze

Zaokruži slovo ispred točnih odgovora

3. Navedenim tvarima pridruži slovo ispred njihovih karakterističnih svojstava

željezo:_____________________________________
šećer:_________________________________________

a) slatkog je okusa
b) otapa se u vodi
c) čvrsta je tvar pri sobnoj temperaturi
d) provodi električnu struju
e) tijekom zagrijavanja najprije se rastali, a nakon toga pougljeni
f) srebrnosive je boje

4. Svojstva tvari iz zadatka 3. razvrstaj u dvije skupine tako da slovo ispred pojedinih svojstava pridružiš odgovarajućoj skupini.

1. FIZIKALNA SVOJSTVA TVARI
2. KEMIJSKA SVOJSTVA TVARI

5. A) Promjene pod a,b,c,d razvrstaj na fizikalne i kemijske:

a) Šećer tijekom zagrijavanja pougljeni.
b) Tijekom zagrijavanja čvrsti sumpor žute boje prelazi u svjetložutu tekućinu
c)Kad bakrenu žicu zagrijavamo na plamenu, na njenoj se površini stvara crni sloj bakrova (II) oksida
d) Zamrzavanjem tekuće vode nastaje led

B) Dovrši prikaz promjena iz zadataka b i c

sumpor (s) → ____________
_________ + __________ → bakrov(II)oksid

6. Razvrstaj smjese na homogene i heterogene: smjesa alkohola i vode, alkoholna otopina joda, vodena otopina šećera, magla, morsko žalo, plin praskavac

HOMOGENE:______________________________________

HETEROGENE:__________________________________

7. Amonijak je plin karakteristična, oštra mirisa. Može se lako prevesti u tekućinu jer mu je vrelište pri –33,4 °C, a talište pri –77 °C. Napiši oznake za agregatna stanja amonijaka pri: 10 °C , -50 °C i -85 °C.

8. Nakon isparavanja 150g vodene otopine kuhinjske soli masa suhog ostatka iznosila je 7,5 g. Koliki je bio maseni udio vode u toj otopini?

9. Bronca (smjesa bakra i kositra) sadrži 90% bakra i 10% kositra. Izračunaj masu bakra u 5 t bronce i izrazi je u kilogramima.

10. Razvrstaj promjene na fizikalne i kemijske:

a) destilacija vode
b) pečenje kruha
c) rezanje stakla
d) otapanje šećera u vodi
e) izgaranje benzina u automobilu
f) kristalizacija soli iz morske vode
g) frakcijska destilacija tekućeg zraka
h) hrđanje željeza

FIZIKALNE PROMJENE:___________________________________
KEMIJSKE PROMJENE:___________________________________

11. Nadopuni:


12. Navedena svojstva pridruži vodiku i dušiku:

a) lakši od zraka
b) kemijski inertan
c) bezbojni plin
d) gori
e) ne podržava gorenje
f) biogeni element
g) rabi se za održavanje hrane svježom

VODIK:______________
DUŠIK: ______________

13. Topljivost čilske salitre pri različitim temperaturama (iskazano masom tvari u 100 g vode)


a) Sa snižavanjem temperature topljivost čilske salitre se:

a) povećava
b) ostaje ista
c) smanjuje

Zaokruži točan odgovor.

b) Otopina koja pri temperaturi od 30 °C sadrži 95 g čilske salitre naziva se ____________otopina, a otopina koja pri istoj temperaturi sadrži 88 g otopljene tvari je______________otopina.
c) Hlađenjem zasićene otopine s 60 °C na 20 °C izlučit će se ___________ g čilske salitre.

14. Zaokruži slova ispred onih reakcija koje prikazuju oksidaciju:

a) voda → vodik + kisik
b) bakar + klor → bakrov(II) klorid
c) željezo + kisik → željezov(II)oksid
d) živa(II)oksid → živa + kisik
e) aluminij + kisik → aluminijev oksid

15. Koje od reakcija iz zadatka 14 prikazuju reakcije sinteze.

16. Navedi 2 načina dobivanja vodika.

17. Prikaži pregledno riječima promjenu koja nastaje spajanjem magnezija i najzastupljenijeg elementa u Zemljinoj kori.

18. U vodi je otopljen šećer. Masa otopine je 300 grama. Maseni udio vode u toj otopini je 95%. Izračunaj masu šećera u tom zadanom uzorku.

19. Predloži postupak kojim bi se mogla razdvojiti smjesa:

a) alkohola i vode
c) cinka i željeza
d) bakrenih i željeznih strugotina
e) amonijeva klorida i natrijeva klorida
(amonijev klorid zagrijavanjem prelazi iz krutog u plinovito agregatno stanje)

20. Izračunaj volumen helija u 10 000 L zraka. Volumni udio helija u zraku iznosi 0,0005%.


 Unos: 18. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija