OSNK_ZG_2002_8 zadaci


 1. Čestice A,B,C,D,E i F označene su sljedećim znakovima:

A) 1224 Mg2+
B) 1327 Al
C) 3375 As
D) 1632 S2-
E) 1531 P3-
F) 1939 K+

Koje od navedenih čestica imaju više:

a) elektrona od protona _________________
b) protona od elektrona _________________
c) elektrona od neutrona _________________
d) neutrona od protona __________________

2. Atomi A,B,C,D građeni su od sljedećih subatomskih čestica:

A) 15 p 15 e 16 n
B) 16 p 16 e 16 n
C) 16 p 16 e 17 n
D) 16 p 16 e 18 n

a) Koji su atomi izotopi?
b) Koji atomi pripadaju istom elementu?
c) Napiši znakove za pojedine atome tog elementa!
d) Koji atom ima najveći nukleonski broj?
e) Koliki je nabojni broj atoma A?

3. Koliko je puta masa molekule broma veća od mase molekule klora?

4. Masa atoma elementa A iznosi 44.7868 ∙ 10-27 kg, a masa atoma elementa B iznosi 53.24 ∙ 10-27 kg. Reakcijom elemenata A i B nastaje spoj C.

a) Naziv elementa A
b) Naziv elementa B
c) Naziv i kemijska formula spoja C
d) Kemijska jednadžba reakcije elemenata A i B
e) Izračunaj relativnu molekulsku masa spoja C

5. Sumporna kiselina u reakciji sa tri različite tvari daje cinkov sulfat.

A) Jenadžbama kemijske reakcije prikaži zadane procese.
B) Izračunaj masu jedne molekule sumporne kiseline iskazanu u atomskim jedinicama mase.

6. Spoj A koji mijenja boju metiloranžu u crvenu, reagira sa spojem B koji mijenja boju fenolftaleina u ljubičastu. Produkt reakcije je spoj C formule K2SO3

a) Naziv i formula spojaA
b) Naziv i formula spoja B
c) Naziv spoja C
d) Kemijska jednadžba zadane reakcije
e) Naziv zadane reakcije
f) Izračunaj relativnu molekulsku masu spoja C

7. Između spojeva: CO2, SO2, SO3, CO, P4O10 samo jedan nije topljiv u vodi. Napiši :

a) naziv tog spoja
b) jednadžbu reakcije gorenja tog spoja
c) jednadžbu nastajanja tog spoja

8. A) Napiši nazive sljedećih spojeva:

a) H2SO4
b) Al(OH)3
c) Cu2S
d) FeCl3
e) KNO3

B) Napiši kemijske formule spojeva:

a) aluminijev oksid
b) bakrov (II) sulfat pentahidrat
c) natrijev hidroksid
d) amonijev fosfat
e) bakrov (II) karbonat

C) Vodene otopine jedne tvari iz zadatka A i jedne tvari iz zadatka B međusobnom reakcijom daju željezov(III) hidroksid i sol koja se koristi u prehrani.
Prikaži jednadžbom opisanu kemijsku reakciju.

9. Relativna molekulska masa jednog lančastog nezasićenog, nerazgranatog ugljikovodika je 68.114. Za navedeni ugljikovodik napiši:

a) naziv
b) strukturnu formulu
c) sažetu strukturnu formulu
d) molekulsku formulu
e) u koju skupinu ugljikovodika pripada
f) prikaži jednadžbom, koristeći strukturne formule, postupnu adiciju broma na taj ugljikovodik i napiši naziv nastalih produkata

10. Prikaži kemijskom jednadžbom, koristeći strukturne formule, dobivanje kloretana reakcijom:

a) supstitucije
b) adicije

11. Jednadžbama kemijske reakcije, koristeći molekulske formule, prikaži sljedeće promjene:

etin → eten → etan → ugljikov dioksid

12. Prikaži jednadžbama (koristeći strukturne formule) adiciju

a) vodika
b) klorovodika
c) klora
na propen i imenuj nastale produkte


 Unos: 18. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija