OSNK_ZG_2002_4 zadaci


 1. Prikažite strukturnu formulu limunske kiseline; molekulska formula je C6H8O7. U molekuli su tri karboksilne skupine, jedna hidroksilna je
3-hidroksi, a NMR-1H pokazuje dvije CH2 skupine.

2. U molekuli ugljikovodika su sva četiri C-atoma planarna

a) opišite strukturom tu molekulu
b) je li ona planarna
c) koja je molekulska formula
d) naziv spoja

3. Napišite sažete formule svih alkana sa 7 C-atoma.
(ovaj tip formule NACRTATI)


4. Prikažite mehanizam reakcije bromiranja etena.

5. Prikažite mehanizam reakcije bromiranja benzena.

6. Poredajte po reaktivnosti etan, eten i etin.
Energija jednostruke C – C veze je 350 kJ mol-1, dvostruke
600 kJ mol-1, a trostruke 820 kJ mol-1.

7. Spaljeno je 4,40 mg organskog spoja. Masa apsorpcijske cijevi s natronskim vapnom porasla je za 6,60 mg, a apsorpcijske cijevi s magnezijevim perkloratom porasla je za 1,80 mg. Odredi empirijsku formulu spoja.

8. Organskom spoju X određena je Mr (relativna molekulska masa) masenom spektroskopijom (vidi spektar). Spaljivanjem 0,43 g uzorka tog spoja, u suvišku kisika, nastane 1,10 g CO2 i 0,45 g H2O

a) koja je empirijska formula spoja?
b) koja je molekulska formula spoja?

9. Odredite molarnu masu uzorka lako ishlapljive tekućine, ako je nađeno da 0,240 g uzorka u plinskom stanju pri temperaturi 100 °C i ako 1 bar zauzima volumen od 55 mL.

10. Organski spoj koji ima empirijsku formulu CHO ima relativnu molekulsku masu 145. Njegova molekulska formula je:

a) C3H3O3
b) C4H4O4
c) C5H5O5
d) C6H6O6

11. Kolika je entalpija nastajanja metana ΔrH [CH4(g) ], ako su zadane:
ΔcH (CH4(g)) = -890 kJ mol-1;. ΔfH (CO2(g)) = -393,5 kJ mol-1;
ΔfH (H2O (g)) = -285,8 kJ mol-1

12. Poredajte prema rastućim vrelištima sljedeće spojeve:

a) propan
b) butan
c) metilpropan
d) pentan
e) metilbutan

13. Nacrtajte strukturne formule:

a) dušične kiseline
b) protonirane dušične kiseline
c) nitronijevog iona
d) savijenim strelicama naznačite nastajanje nitronijeva iona i molekule vode

14. Odredite empirijske formule spojeva ako su omjeri masa C i O:

a) 3 : 4
b) 3 : 8
c) 9 : 8

15. Napišite strukturne formule (prikažite strukture molekula):

a) CO
b) CO2
c) C3O2


 Unos: 18. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija