OSNK_ZG_2002_3 zadaci


 1. Prašak za pecivo s dvostrukim djelovanjem sadrži natrijev hidrogenkarbonat i kalijev dihidrogenfosfat. Tijesto s praškom za pecivo malo se digne dok stoji, a pri zagrijavanju se dizanje dovrši. Objasnite djelovanje praška za pecivo tako da napišete jednadžbu reakcije za:

a) početno dizanje pri sobnoj temperaturi
b) dizanje pri zagrijavanju

2. Što se dobiva i što se iz produkata elektrolize vodene otopine kuhinjske soli može dobiti. Napišite odgovarajuće kemijske jednadžbe.

3. Kako ćete izračunati temperaturu na kojoj se počinje raspadati vapnenac. Zadane su entalpije nastajanja i standardne entropije (Računajte samo s fizičkim veličinama).
CaCO3(s), CaO(s) i CO2(g)

4. Navedite sve vrste siga koje poznajete. Napišite jednadžbu reakcije koja je ključna za nastajanje siga.

5. Izračunajte Avagadrovu konstantu iz rezultata mjerenja dobivenih elektrolizom vodene otopine srebrnog nitrata i naboja elektrona dobivenog u R. A. Millikenovom pokusu s kapljicom ulja.

e = 1,6 ∙ 10–19 C ;
m(Ag) = 1,233 g;
t = 2200 s ;
I = 0,5 A.

6. Izmjereni su naponi članaka:

Zn|Zn2+||Cu2+|Cu;
E = 1,1 V

Zn|Zn2+||Pb2+|Pb;
E = 0,64 V

Zn|Zn2+||Fe3+|Fe2+|C;
E = 1,53 V

Pb|Pb2+||Cu2+|Cu;
E = 0,46 V

Pb|Pb2+||Fe3+|Fe2+|C ;
E = 0,89 V

Cu2+|Cu||Fe3+|Fe2+|C;
E = 0,43 V

Zn|Zn2+||H3O+|H2|Pt;
E = 0,76 V

Ako je potencijal standardne vodikove elektrode E(H3O+|H2|Pt)= 0,0 V (po dogovoru) koji su standardni potencijali elektroda?

7. Poredajte po veličini:
Na+, Mg2+, Al3+, Cl-, Ar, S2- od najvećeg do najmanjeg.

8. Što se događa na atomskoj odnosno molekularnoj razini pri gašenju vapna?

9. Izračunajte entalpiju kristalne rešetke NaCl, ΔLH(NaCl). Entalpija sublimacije ΔSH(Na)=107 kJ mol-1; energija ionizacije, I(Na)=496 kJ mol-1, energija veze, E(Cl2)=242 kJ mol-1 afinitet A(Cl)=349 kJ mol-1, entalpija nastajanja ΔfH(NaCl)=411 kJ mol-1.

10. Što nastaje reakcijom vodenih otopina modre galice i kalijeva jodida? Napišite kemijsku jednadžbu.

11. Termit je opaka smjesa. Izračunajte reakcijsku entalpiju.

ΔfH(Al2O3) = -1675,7 kJ mol-1
ΔfH(Fe2O3)= -824,2 kJ mol-1

12. Navedeni su atomski brojevi niza elemenata:

a) 2,10,18,36,54,86
b) 3,11,19,37,55,87
c) 4,12,20,38,56,88
d) 5,6,7,8,9,10
e) 9,17,35,53,85

1. Koji niz nije grupa u PSE _______________

2. Koji niz su alkalijski metali ______________

3. Koji niz su halogeni __________________

4. U kojem nizu ima najmanje jedna krutina, jedna tekućina i jedan plin na sobnoj temperaturi ________________

5. Koji niz ima najveće atomske volumene _____________

13. Zna se da je crveni prašak oksid metala. Otapa se u razr. dušičnoj kiselini i nastaje svijetlo plava otopina. Što bi to od navedenog moglo biti:

a) bakrov (I) oksid
b) željezov(III)oksid
c) minij
d) živin(II)oksid
e) hrđa

14. Neki metal reagira s hladnom vodom pri čemu nastaju mjehurići. Kada se mjehurićima prinese zapaljena šibica začuje se pucketanje. Ako se profiltrira nastala smjesa dobije se bistra otopina. Ta otopina oboji fenolftalein, a ako se u nju puše kroz slamku zamuti se. Plamen oboji bojom cigle.

a) što znače mjehurići?
b) zaključite što je nastalo na temelju zapažanja s mjehurićima?
c) što sadrži filtrat?
d) što sadrži talog nastao reakcijom metala i vode?
e) koji je to metal?
f) što nastaje puhanjem kroz slamku?

 Unos: 18. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija