OSNK_ZG_2002_2 zadaci


 1. U jednoj čaši je kalcijev klorid, a u drugoj do nje je voda. Kako ćete ih pomiješati bez ikakvog fizičkog pomicanja?

2. Elementarnom analizom dobiven je sljedeći sastav plina. 85,62% ugljika i 14,38% vodika. Gustoća plina pri tlaku od 1 bar i temperaturi 25,00 °C iznosi 1,132 g L-1. Odredi empirijsku i molekulsku formulu.

3. Ionski radijusi kationa i aniona u ionskom kristalu obrnuto su proporcionalni efektivnim nabojima. Razmak, d, među jezgrama kationa i aniona jednak je sumi radijusa. Efektivni naboj Na+ je 6,85, a F- je 4,85. d = 231 pm. Izračunajte ionske radijuse Na+ i F-.

4. Odvagali ste 3,2 g bakra i 5,2 g cinka. Cink je bio u granulama, a bakar u obliku tankog lima ili strugotina. Zagrijali ste jakim plamenom dok se metali nisu rastalili. Pustili ste da se ohlade. Koja je empirijska formula legure koju ste dobili.

5. Magnezijev oksid ima strukturu tipa NaCl. Izračunajte gustoću magnezijeva oksida; brid elementarne kristalne ćelije a=421 pm.

6. Koja od navedenih čestica ima najveći radijus:

a) Na
b) N3-
c) F-
d) Ne

7. Koje čestice nastaju sublimacijom I2, a koje sublimacijom amonijeva klorida. Prikaži kemijskim jednadžbama.

8. Izračunajte entalpiju gorenja metana iz etalpije nastajanja.
ΔfH(CH4(g)) = -75 kJ mol-1; ΔfH(H2O(l)= -285,8 kJ mol-1;
ΔfH(CO2(g)) = -393,5 kJ mol-1

a) Napiši termokemijsku jednadžbu reakcije
b) Izračunaj entalpiju gorenja

9. Pripremite 100 mL, c=0,1 mol dm-3, NaOH

a) navedite potreban pribor
b) navedite potrebne kemikalije
c) što treba izračunati? Kolika je vrijednost izračunate veličine?

10. Imate na raspolaganju led iz zamrzivača, čašu od 400 mL, termometar, pipetu, tikvicu po Erlenmayeru, škare, čep, epruvetu s
20 mL vode, kuhinjsku sol i etanol.

a) Što morate učiniti da se voda u epruveti smrzne.
b) Možete li postići temperaturu nižu od –20 °C?

11. U zataljenoje staklenoj cijevi nalazi se: NO2(g) i N2O4(g). Jedan od plinova je intenzivne žute boje, a drugi je bezbojan. Hlađenjem smjese nastaje N2O4(g).

a) Na temelju strukturnih formula zaključite koji je plin obojen ako se smjesa plinova u cijevi uronjenoj u smjesu leda i soli obezboji.
b) Što ćete vidjeti ako smjesu plinova zagrijete.
c) Napišite termokemijsku jednadžbu reakcije i izračunajte reakcijsku entalpiju pretvorbe

NO2(g) → N2O4(g).

ΔfH(NO2(g)) = 33,18 kJ mol-1,
ΔH(N2O4(g)) = 9,16 kJ mol-1

12. Kokošja jaja bila su 48 sati u octu (W=9%). Nakon toga jedno je stavljeno u vodu, a drugo u šećer. Nakon pola sata jedno je nabubrilo a drugo se smežuralo.

a) U čemu se jaje smežuralo? U vodi ili u šećeru?
b) Kako se zove opažena promjena?
c) Prelazi li voda iz područja veće koncentracije otopine u područje manje koncentracije?

13. Što je inje, a što mraz?

14. Odredi entalpiju stvaranja N2O5(g) koristeći sljedeće podatke:

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)
ΔrH° = -114,1 kJ/mol

4NO2(g) + O2(g) → 2N2O5(g)
ΔrH°=-110,2 kJ/mol

N2(g) + O2(g) → 2NO(g)
ΔrH°=180,5 kJ/mol

15. Policija je zaustavila vozača koji je u krvi imao 1,64‰ alkohola. Vozač je imao 80 kg. Gustoća čistog alkohola je 0,7939 g/cm3.
Koliki je volumen vina popio ako je volumni udio alkohola u vinu 12% alkohola.

16. Talište čistog srebra je 961 °C. Kk(Ag)=34,5 K kg/mol
Odredi promjenu temperature i talište legure bakra i srebra ako je maseni udio bakra u leguri 0,2.
 Unos: 18. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija