OSNK_ZG_2002_1 zadaci


 1. Izmjereno je vrelište vode, t.v.=80 °C. Gdje je moglo biti izvršeno to mjerenje:

a) Zagreb
b) Split
c) Ciudad Mexico
d) depresija Qatara
e) Mount Everest

2. Prilikom izvođenja pokusa, za koji je potrebna otopina K2Cr2O7 u koncentriranoj sumpornoj kiselini, iz kapaljke je na stol pala jedna kap te otopine. Što je najvažnije učiniti?

a) obući kutu
b) staviti zaštitne rukavice
c) staviti zaštitne naočale
d) odmah obrisati stol
e) kap odstraniti pomoću druge čiste kapaljke

3. U epruvetu je na granulu cinka nalivena HCl (solna kiselina razrijeđena u omjeru 1 : 1)

a) što se vidi
b) što općenito znači opaženo
c) koji je produkt reakcije na temelju opaženog i poznatih reaktanata?

4. Na dnu zataljene evakuirane koljenaste cijevi zagrijava se modra galica:


a) Što vidimo na stijenkama cijevi?
b) Kakva se promjena vidi na modroj galici?
c) Što se događa ako se nakon hlađenja položaj cijevi promijeni iz a) u b)?

5. Tri žlice živog vapna u čaši s uronjenim termometrom preliveno je vodom. Što je opaženo?

a) temeperatura raste
b) nema promjene temperature (neznatna je)
c) temperatura pada

6. Homogeni sustav nije:

a) led u vodi (posuda za hlađenje šampanjca)
b) smrznuta morska voda
c) isparena morska voda
d) voda gradskog vodovoda
e) mjed (u slavini za vodu na luksuznoj jahti)

7. Iz masenog spektra neona odredi Ar.


8. Izračunati Ar(Cl) ako je w(35Cl) = 75%, a w(37Cl) = 25%

9. Atom vodika ima polumjer 100 pm. Koliko perli jednake veličine treba ugraditi u ogrlicu duljine 1m?

10. Popunite sljedeću tablicu:


11. Koliko atoma ima u pločici zlata (24 karata) mase 10 g.

12. Izračunajte energiju ionizacije atoma vodika ako je E=h∙c∙R∙L?

h=6,625 ∙ 10-34 Js
c=3∙108 m s-1
R=1,097 ∙ 107 m s-1
L=6,022 ∙ 1023 mol-1

13. Koja je valna duljina zračenja kvanta koji cijepa vezu u molekuli O2 gdje je energija veze 495 kJ mol-1?

14. Prikažite Lewisovim simbolima:

a) O
b) H
c) O2-
d) H-
e) H2O
f) H2
g) O2

15. Koja je od molekula planarna: (zaokružite točne odgovore).

a) CO32-
b) CO2
c) CO
d) C3O2
e) H2CO

16. Koja je od molekula tetraedarska? (Zaokružite točne odgovore)

a) NH3
b) SO3
c) SO32-
d) H3O+
e) NH4+

17. Radijus, energija ionizacije i elektronegativnost (zaokružite točne odgovore)

a) radijus je proporcionalan energiji ionizacije
b) radijus je proporcionalan elektronegativnosti
c) elektronegativnost je proporcionalna energiji ionizacije
d) energija ionizacije je proporcionalna naboju jezgre
e) energija ionizacije je proporcionalna efektivnom naboju

18. Što je kemijska veza?

a) ionska veza je veza između molekula i nemetala
b) svaka kemijska veza je u biti privlačenje suprotnih električnih naboja
c) između atoma metala moguća je samo metalna veza
d) tipovi veza posljedica su samo raspodjele elektrona

19. Plamenikom se preko azbestne mrežice zagrije voda u čaši. Nakon kratkog vremena provjeri se vodeni film na vanjskoj stijenci čaše.

a) otkud voda na vanjskoj strani čaše?
b) kojim pokusom možete dokazati porijeklo vode na vanjskoj strani čaše?
c) napišite jednadžbu reakcije gorenja metana.
 Unos: 18. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija