OSNK_RI_2001_8 zadaci


 1. Tvar A, na sobnoj temperaturi žuti prah, spaja se s plinovitom tvari B (16 nukleona u jezgri) i daje tvar C oštra, neugodna mirisa. Tvar C u reakciji s istim plinom, uz katalizator daje tvar D. Reakcijom tvari C i D s vodom nastaju spojevi E i F u kojima metiloranž mijenja boju u crvenu. Odredi:

1.) Naziv i formule tvari A – F

2.) Prikaži ove reakcije kemijskim jednadžbama

3.) Koliko će se molekula vode utrošiti ako u reakciji sudjeluje 150 molekula spoja D? Odgovor potvrdite kemijskom jednadžbom.

2. I. Maseni broj nekog elementa X je 24, a jezgra tog elementa ima 12 neutrona. Odredi:

1.) atomski broj
2.) broj protona
3.) broj elektrona
4.) nabojni broj jezgre
5.) nabojni broj atoma
6.) simbol ovog elementa

II. U reakciji ovog elementa s kiselinom F iz zadatka 1.) nastaje sol.

a) Prikaži ovu reakciju jednadžbom.

b) Na koje još načine možeš dobiti ovu sol?
(Kemijske reakcije prikaži jednadžbama)

3. Na osnovi masenog broja za parove atoma a) – f) odredi:

1) Koji su od ponuđenih parova izotopi?

2) Koji parovi imaju jednak broj neutrona, a nisu izotopi?

a) 10Be i 10B
b) 39K i 40Ar
c) 10B i 11B
d) 28Si i 29P
e) 55Mn i 56Fe
f) 31P i 32P

4. Raspored elektrona po ljuskama elemenata A, B, C i D je slijedeći:

A: 2, 8, 2
B: 2, 8, 6
C: 2, 6
D: 2, 8, 3

a) Kojom će se kemijskom vezom povezati elementi A i C?

b) Kojom će se vezom povezati elementi B i C?

c) Prikaži kako nastaje kemijska veza između elemenata C i D?

d) Koja je tvrdnja netočna? (Zaokruži broj uz ponuđen odgovor)

1) element D lako otpušta elektron
2) element B nalazi se u prirodi samo u spojevima
3) elementi A, B i D nalaze se u istoj periodi
4) element C lako otpušta elektrone
5) element C lako prima elektrone

6. Napiši kemijske formule ovih spojeva:

a) magnezijev fosfat
b) amonijev nitrat
c) olovov (IV) oksid
d) aluminijev sulfat
e) željezov (III) hidroksid
f) sumporasta (sulfitna) kiselina
g) kalcijev hidroksid
h) klorovodična (kloridna) kislina

I) među ponuđenim spojevima izdvoji soli i prikaži kako će disocirati u vodi

II) Prikaži kemijskom jednadžbom reakciju između spojeva e) i f). Kako nazivamo ovu vrstu reakcija?

III) Kojim bi indikatorom dokazali:

kiselinu u limunovom soku
lužinu u sapunici
voda u alkoholu

IV) Kojim bi postupkom odijelili sastojke u smjesi dviju

7. Zaokruži kemijske formule hidroksida koji s vodom daje jaku lužinu:

a) Ca(OH)2
b) Mg(OH)2
c) NaOH
d) KOH
e) Cu(OH)2

8. Analizom neke željezne rude dobiveni su sljedeći podaci: maseni udio željezovod (II) oksida je 25%, željezovog (III) oksida je 58%, a ostatak je željezov (II) karbonat. Odredi kolika je masa željeza u 5 kg ove željezne rude?

9. Tvari nabrojene u zadatku razvrstaj u pripadajuće skupine:

a) nafta
b) kisik
c) fuleren
d) kalcijev karbid
e) izvorska voda
f) vapnena voda
g) sumpor
h) ugljikov monoksid
i) magnezijeva vrpca
j) magla

Elementarne tvari:__________________

Kemijski spjevi:______________

Smjese:________________

10. Zaokruži jedan od ponuđenih odgovora uz tvrdnje a) – g)

a) Potpunim sagorijevanjem organskih spojeva nastaju ugljikov dioksid i voda.

TOČNO – NETOČNO

b) Kalijev fosfat izgrađuje kosti i zube.

TOČNO – NETOČNO

c) Magnezij i cink istiskuju vodik iz kiselina

TOČNO – NETOČNO

d) Barijev karbonat može nastati izravnom sintezom iz elemenata.

TOČNO – NETOČNO

e) Otopina amonijevog klorida reagira lužnato i mijenja boju crvenog lakmus papira.

TOČNO– NETOČNO

f) Jednadžba:

2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O

prikazuje jedan od načina dobivanja soli. Vodena otopina ove soli mijenja boju metiloranža.

TOČNO – NETOČNO

g) Vodene otopine natrijevog klorida i etanola su neutralne.

TOČNO – NETOČNO Unos: 15. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija