OSNK_RI_2001_1 zadaci


 1. Koje postupke ćete primijeniti za odjeljivanje sastojaka u smjesama:

a) vodena otopina modre galice
b) kalcijev karbonat i voda
c) jod, kuhinjska sol i željezo
d) dvije tekućine različitog vrelišta

2. Popuni tablicu podacima koji nedostaju:


a) Spojevi A, D i E pripadaju skupini spojeva koju nazivamo ____________________ .

b) Prikaži kemijskim jednadžbama kako nastaju spojevi B i F

c) Koji od navedenih spojeva možemo dobiti izravnom sintezom iz elemenata?

3. Navedi nazive kemijskih reakcija koje prikazujemo jednadžbama:


4. Tvari koje su označene slovima a) – i) razvrstaj u odgovarajuće skupine:

a) žbuka
b) rompski sumpor
c) glicerol
d) crni fosfor
e) nafta
f) modra galica
g) dušik
h) zrak
i) škrob

Elementarne tvari:__________________

Kemijski spojevi:___________________

Smjese tvari:_______________________

5. S kisikom neće reagirati:

a) N2
b) SO2
c) CO
d) SO3
e) CH4

6. Izotopi nisu:

a) 12C i 13C
b) 10B i 11B
c) 11B i 10Be
d) 31P i 32P

7. a) Izrazi u gramima 15.6 mu

b) Masa natrijevog klorida je 5,2 g. Izrazi je u unificiranoj atomskoj jedinici mase.

8. Elemente koji su nabrojani u zadatku označi kemijskim simbolima i razvrstaj po skupinama: barij, germanij, željezo, neon, jod, antimon, fluor, berilij, kripton, paladij.

1) plemeniti plinovi:___________________________
2) halogeni elementi:___________________________
3) polumetali:__________________________________
4) elementi d–bloka:____________________________
5) zemnoalkalijski metali:______________________

9. Dva nesparena elektrona u d-orbitalama imaju atomi elementa s atomskim brojem: (dva su odgovora točna)

a) 22
b) 14
c) 32
d) 28
e) 16

10. Navedene su elektronske konfiguracije pet elemenata. Za koji element očekujete najvišu prvu energiju ionizacije? (zaokruži točan odgovor)

a) 1s22s1
b) 1s22s22p1
c) 1s22s22p6
d) 1s22s22p3
e) 1s22s22p63s2

11. Talište cezijeva klorida niže je od tališta natrijeva klorida. Obrazloži ovu tvrdnju.

12. Pažljivo pročitaj tvrdnje a) – g), zaokruži slova ispred netočnih i svaku netočnu tvrdnju napiši u ispravnom obliku.

a) Elektronski afinitet se smanjuje porastom atomskog broja kroz skupinu.

b) Kovalentni polumjer atoma jednak je polovini udaljenosti od jezgre atoma jedne molekule od jezgre atoma druge molekule.

c) Elementi iste skupine imaju istu elektronsku konfiguraciju valentne ljuske, a time i slična svojstva

d) U molekulama: NH3 , BCl3 , SO2 , PbH4 i CH2Cl2 atomi su povezani kovalentnom vezom. Nepolarne molekule su: PbH4 i CH2Cl2 .

e) Kemijska veza je jača što je veća duljina veze, a energija veze manja.
f) U nizu iona: Ca2+ , Mg2+ , Al3+ , O2– , S2– , Cl , P3– najmanji radijus ima Mg2+ , a najveći S2– ion.

13. Zasićena otopina barijevog klorida nastaje otapanjem 36 g barijevog klorida u 100 g vode. Odredi:

a) maseni udio barijevog klorida

b) masu barijevog klorida koji će nastati uparavanjem 40,3 g otopine

14. U uzorku smjese dušikovih oksida mase 325 g, maseni udio dušikovog (IV) oksida je 84% , a ostatak je dušikov (II) oksid.
U kojem se omjeru masa nalaze dušikovi oksidi u ovoj smjesi? Unos: 15. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija