DSNK_1999_8 zadaci


 1. Odredi vrstu atoma čija je masa 3,24 ∙ 10-25 kg.

Naziv atoma:_____________
Simbol atoma:__________________

2. Odredi broj protona i elektrona u:

A) dva amonij-kationa
B) karbonat-anionu.

3. Kalcij je sastojak mnogih spojeva. Jedan od njih ima veliku primjenu i proizvodi se industrijski. Masa molekula mu je 56,08 mu.

A) Imenuj taj spoj i napiši njegovu molekulsku formulu.

Pri uporabi u građevinarstvu taj se spoj spaja s drugim spojem što se računski može prikazati ovako: 56,08 ∙ mu + 18 · mu = 74,08 · mu

B) Prikaži taj proces kemijskom jednadžbom.

C) Kako se zove nastali spoj?

D) Koliko je potrebno spoja čija je molekulska masa 56,08 ∙ mu da bismo dobili 185 kg spoja čija je molekulska masa 74,08 ∙ mu.

4. Omjer broja iona H+ i OH- u nekoj otopini je 14 : 17.

A) Kako će reagirati takva otopina (jedan odgovor je ispravan):

a) lužnato
b) kiselo
c) neutralno
d) gorko
e) slano

B) Napiši jednadžbu reakcije.

5. A) Napiši formule sljedećih spojeva:

a) amonij-sulfida
b) natrij-hidrogenkarbonata
c) modre galice
d) hrđe

B) Napiši zajednički naziv tvari koje u svom sastavu imaju vodu.

6. Na raspolaganju imaš dva indikatora: otopinu fenolftaleina i plavi lakmus-papir. Koji od navedenih spojeva u vodenoj otopini će pokazati promjenu boje fenolftaleina u crvenoljubičastu, odnosno plavog lakmus-papira u crvenu boju?

Ca(OH)2, CaO, HCl, NH3, HNO3, HBr, KOH, LiOH, H2SO4, H3PO4,
Ba(OH)2


7. Smjesa aluminija u prahu i amonij-nitrata upotrebljava se kao eksploziv. Napiši jednadžbu reakcije pri eksploziji tog eksploziva, ako su produkti reakcije dušik, voda i aluminij-oksid.

8. Otapanjem klorovodika u vodi nastaje razrijeđena klorovodična kiselina (kloridna kiselina).

A) Prikaži tu kemijsku promjenu jednadžbom:

Napiši kemijske znakove i kemijske formule nepoznatih tvari
(b, c, d, e, f) i prikaži kemijskim jednadžbama sljedeće kemijske promjene:

B) klorovodična kiselina + b → vodik + magnezij-klorid
C) klorovodična kiselina + amonij-hidroksid → c + voda
D) klorovodična kiselina + srebro(I)-nitrat → d + e
E) klorovodična kiselina + f → kalcij-klorid + voda

9. A) Napiši formule tvari a i b u danim jednadžbama:

CH2=CHCH3 + a → CH3CH2CH3

CH2=CHCH3 + b → CH2BrCHBrCH3

B) Koju vrstu reakcije prikazuju jednadžbe?

C) Imenuj spojeve koji su nastali u reakciji s tvarima a i b.

10. A) Izgaranjem elementa a uz nedovoljan pristup zraka nastaje spoj b koji ima 14 protona. Spoj b je vrlo otrovan plin. Reakcijom spoja b s vodikom uz katalizator nastaje otrovna tekućina c. Potpunom oksidacijom spoja c dobije se spoj d i voda. Neutralizacijom spoja d s natrijevom lužinom nastaje sol e i voda.

Prikaži gore navedene reakcije kemijskim jednadžbama.

B) Imenuj nastale spojeve iz zadatka A).

C) Prikaži jednadžbom disocijaciju spoja d.

D) Prikaži kemijskom jednadžbom reakciju gorenja spoja b.

E) Prikaži kemijskom jednadžbom reakciju gorenja spoja c.

11. Molekulska formula jednog razgranatog ugljikovodika je C4H10.

A) Napiši sažetu strukturnu formulu tog spoja i naziv.

B) Izračunaj maseni udio ugljika i vodika u tom ugljikovodiku.

12.


Broj ispred navedene funkcionalne skupine pridruži nazivu tvari koju karakterizira ta skupina.

a) bjelančevina ____

b) mravlja kiselina (metan-kiselina)_____

c) propin____

d) etil-metanoat (etil-formijat)_____

e) propanol_____

13. Plin oštra mirisa lako se otapa u vodi. Nastala otopina je slaba lužina. Maseni udio tog plina u vodenoj otopini pod tlakom je 0,17. Izračunaj masu plina otopljenog u 1 kg te otopine.

14. Izgaranje nekog ugljikovodika prikazano je jednadžbom:

X + 9O2 → 3CO2 + 3H2O

Taj ugljikovodik je:

a) propan
b) propin
c) propen

15. Organski spoj a se s kisikom oksidira u spoj b kojeg molekula ima dvostruko više atoma kisika od spoja a. Ako smjesi spoja a i b u istim količinama dokapamo nekoliko kapi koncentrirane sulfatne kiseline i smjesu pažljivo zagrijemo, te kuhamo nekoliko minuta nastat će spoj c relativne molekulske mase 60,052.

A) Imenuj spoj a i napiši njegovu sažetu strukturnu formulu.
B) Imenuj spoj b i napiši njegovu sažetu strukturnu formulu
C) Napiši jednadžbu reakcije spoja a i b koristeći se sažetim formulama.
D) Kako nazivamo ovaj proces i koji su produkti reakcije?
E) Imenuj spoj c.
 Unos: 15. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija