DSNK_1999_7 zadaci


 1. Razvrstaj sljedeće smjese tvari na homogene i heterogene:

A) smjesa kisika i dušika
B) morska voda
C) smjesa čađe i zraka
D) smjesa ulja i vode
E) smjesa ugljik(IV)-oksida i vode
F) legura zlata i srebra
G) smjesa gline i vode

2. Odredi koeficijente u jednadžbama:

A)
1. H2SO4 + Al(OH)3 → Al2(SO4)3 + H2O
2. NaCl → Na + Cl2
3. CO + O2 → CO2
4. AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
5. BaCl2 + H2S → BaS + HCl

Na sljedeća pitanja odgovori tako da napišeš broj kemijske jednadžbe

B) U kojima se od navedenih reakcija razvija plin?

C) Koja je od navedenih reakcija, reakcija analize?

D) Koja od navedenih reakcija prikazuje reakciju neutralizacije?

3. Atom fluora ima 19 čestica u jezgri

A) Odredi:

a) atomski broj Z =
b) broj protona N(p) =
c) broj neutrona N(n) =
d) broj elektrona N(e) =

B) Koliko ukupno elementarnih čestica ima u 6 atoma fluora?

4. Na osnovi opisa nabrojenih tvari napiši o kojim tvarima je riječ. Uz naziv tvari napiši kemijski znak kojim tu tvar označavamo.

A) a) Žuta krutina, tali se na 119 °C u žutu tekućinu, ne provodi električnu struju
To je _________________, a znak jedne molekule te tvari
je ___________ .

b) Bezbojni prozirni kristali, velike tvrdoće i visokog tališta, ne provode električnu struju upotrebljavaju se kao ukrasno kamenje
Naziv tvari je _________________, a simbol za tu tvar je ____________ .

c) Bezbojni prozirni kristali koji se pri 800 °C tale u prozirnu tekućinu. Kristali ne provode, a talina provodi električnu struju. Koristi se u domaćinstvu kao dodatak hrani.
To je _____________________, a formula za tu tvar je ______________ .

B) Prikaži jednadžbom oksidaciju 2 molekule tvari koju si otkrio pod a).

Produkt koji si dobio oksidacijom otapa se u vodi. Prikaži kemijskom jednadžbom tu reakciju.

5. Prikaži jednadžbama sljedeće kemijske reakcije

A. a) cink + kloridna kiselina
b) željezo(III)-klorid + natrij-hidroksid
c) natrij + voda
d) kalcij-fosfat + sulfatna kiselina
e) magnezij-oksid + nitratna kiselina

B. Produkte u ovim reakcijama razvrstaj u slijedeće skupine:

elementarne tvari
oksidi
kiseline
hidroksidi
soli

6. Oksidacijom 48,204 kilograma pirita nastaje 31,94 kilograma željeza(III)-oksida i 51,248 kilograma sumpor(IV)-oksida

A. Navedeni kemijski proces prikaži kemijskom jednadžbom

B. Izračunaj masu kisika koja je potrebna za oksidaciju 120,51 kilograma pirita

7. A. Oksidacijom smjese kalcij-oksida i sumpor(IV)-oksida nastane kalcij-sulfat

B. Vežući određeni broj molekula vode nastali kalcij-sulfat prelazi u sadru ili gips (kalcij-sulfat dihidrat)

C. Žarenjem kalcij-sulfata do 900 °C nastaju dva oksida istog kvalitativnog sastava kao i oksidi u zadatku A, samo što molekula oksida nemetala sadrži više atoma kisika.
Gore navedene promjene prikaži kemijskim jednadžbama

8. Tvar A ima atomski broj 82, a tvar B je nemetal čija je molekula građena od 8 atoma. Reakcijom tvari A i B nastaje spoj C. Oksidacijom spoja C nastaju dva oksida, oksid metala i oksid nemetala. Daljnjom oksidacijom oksida nemetala D uz prisustvo katalizatora nastaje spoj E. Spoj E u reakciji s vodom daje spoj F. U vodenoj otopini spoja F plavi lakmus papir pocrveni.

A) Napiši nazive tvari

Tvar A _________________________

Tvar B _________________________

B) Navedene reakcije prikaži kemijskim jednadžbama

C) Napiši nazive spojeva C, D, E, F.

9. Iznad strelica u oba smjera napiši imena promjena koje nastaju promjenom agregatnog stanja vode.


10. Pri eksploziji nitroglicerina C3H5(NO3)3 nastaju dušik, kisik, ugljik(IV)-oksid i voda. Dovrši jednadžbu kemijske reakcije

C3H5(NO3)3

11. Žarenjem tvari A na 1000 °C nastanu oksidi B i C. Oksid B reagira s vodom i nastane hidroksid D. Hidroksid D može reagirati s tvari koja je nastala otapanjem oksida C u vodi. Smjesa pijeska, vode i hidroksida D je žbuka, koja stajanjem na zraku očvrsne. Nastala čvrsta tvar nije topiva u čistoj vodi već u vodi u kojoj ima otopljenog oksida C. Tom reakcijom nastane tvar E.

A) Napiši formule i nazive tvari A, B, C, D, E


B) Kemijske reakcije gdje je to moguće prikaži kemijskim jednadžbama

12. Koja od navedenih plinovitih tvari ne reagira s kisikom

A) H2
B) CO2
C) CH4
D) CO

13. U prvoj epruveti nalazi se klorovodik otopljen u vodi a u drugoj kalcij-oksid otopljen u vodi. Kako ćeš dokazati te tvari. (Odgovori tako da popuniš rečenicu).

A) U prvu epruvetu dodat ću ________________koji će promijeniti boju u _____________, a u drugu _______________ koji će promijeniti boju u _____________________.

B) Napiši kemijsku jednadžbu kojom ćeš prikazati laboratorijsko dobivanje klorovodika.

14. Žarenjem 1,5 kilograma kalcijeva karbonata dobiveno je 660 g ugljik-dioksida. Koliko je kilograma živog vapna nastalo tom reakcijom.


 Unos: 15. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija