DSNK_1999_3 zadaci


 1. Koje su tvrdnje točne (zaokruži pripadajuća slova):

A) r(N3-) > r(F-)
B) molekula SF6 je dipolna molekula
C) elementarni brom je elektrolit
D) elementarni brom i živa su pri sobnoj temperaturi i tlaku u tekućem stanju
E) Van der Waalsova sila je elektrostatične prirode
F) mjed je spoj kemijskog sastava CuZn
G) molekula CH3Cl je dipolna
H) vodikova veza je jača od kovalentne
I) vodikova veza uzrokuje neobično visoko vrelište vode

2. Pri 0 °C reakcijska ravnoteža pomaknuta je prema nastajanju produkta.


Zaokruži ispravan odgovor (odgovarajuće slovo) za oznake ΔG, ΔH i ΔS pri navedenoj temperaturi.


3. Koristeći vrijednosti standardnih redukcijskih elektrodnih potencijala niže navedenih redoks-sustava (Zaokruži ispravan odgovor):


A) I2 će reducirati Ag+ u Ag
B) Sn će reducirati Zn2+ u Zn
C) Ag+ će oksidirati Zn u Zn2+
D) Sn će oksidirati I- u I2

4. Koja od sljedećih jednadžbi prikazuje drugu energiju ionizacije atoma nekog elementa M? (Zaokruži ispravan odgovor)

A) M(s) → M2+(s) + 2 e-
B) M(s) → M2+(g) + 2 e-
C) M(g) → M2+(g) + 2 e-
D) M+(s) → M2+(g) + e-
E) M+(g) → M2+(g) + e-

5. Upotpuni i dovrši sljedeće jednadžbe:


6. U jednoj je čaši otopina natrijeva karbonata, a u drugoj otopina natrijeva hidrogenkarbonata. U obje je čaše dodan jednak volumen otopine kalcijeva klorida.

A) U kojoj će čaši doći do stvaranja taloga?
B) Prikaži jednadžbom rekciju stvaranja taloga.

7. Nacrtaj Lewisovim simbolima strukture sljedećih molekula, iona ili formulskih jedinki:

A) nitratni ion
B) natrijev peroksid
C) perklorna (perkloratna) kiselina
D) ugljikov(II) oksid
D) litijev nitrid
F) aluminijev klorid

8. Izračunaj koncentracije svih čestica u otopini sumporaste kiseline,
c(H2SO3) = 1 mol/dm3, ako je α1 (za 1. stupanj disocijacije) 0,2 a α2 (za 2. stupanj disocijacije) 0,01. Koliki je pH otopine sumporaste kiseline?

9. Otopina glukoze izotonična je s otopinom magnezijeva klorida, koja ima koncentraciju 0,6 mol/dm3. Stupanj disocijacije magnezijeva klorida je 0,8. Izračunaj koncentraciju glukoze.

10. Legura je smjesa metala s intermetalnim spojem sastava Al2Cu. Koliki je postotak Al2Cu u leguri, ako je maseni udio bakra 4,2 %.

11. Nađeno je da oksid nekog jednovalentnog metala sadrži 6,92 % kisika. Oksid metala otopljen je u dušičnoj (nitratnoj) kiselini i podvrgnut je elektrolizi. Prolazom 336 C elektriciteta izluči se na katodi 0,376 g metala. Koji je to metal, odnosno metalni oksid?

12. U 500 mL otopine otopljeno je 2 g natrijevog hidroksida. Volumen od 100 mL otopine razrijeđen je s 900 mL destilirane vode. Koliki pH ima nastala otopina (zaokruži odgovarajuće slovo i odgovor potkrijepi računski):

A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12

13. Sljedeća reakcija se provodi na temperaturi od 575 °C i uz katalizator platinu:


Strelicom → ili ← označi pomake ravnoteže, odgovori na pitanja ili zaokruži točan odgovor:

A) povećanjem temperature ravnoteža se pomiče

B) povećanjem temperature konstanta ravnoteže:

1) se smanjuje,
2) ostaje ista ili
3) se povećava (zaokruži ispravan odgovor)

C) katalizator na ravnotežu:

1) utječe,
2) ne utječe (zaokruži ispravan odgovor)

D) dovođenjem kisika ravnoteža se pomiče:____________________________

E) iako je bolje iskorištenje na SO3 pri

1) višoj
2) nižoj temperaturi (zaokruži točan odgovor) reakcija se provodi na
575 °C. Zašto?

14. Plinoviti dušikov oksid (V = 100 cm3) potpuno se razloži na dušik i kisik:

2 NxOy(g) → x N2(g) + y O2(g)

Nakon razlaganja volumen plina bio je 150 cm3. Nakon prelaska produkata razlaganja iznad zagrijanog bakra, volumen plina se smanji na 100 cm3. Svi su volumeni mjereni pri standardnim uvjetima. Zaokruži slovo ispred točno napisane formule plinovitog dušikovog oksida.

A) NO
B) NO2
C) N2O
D) N2O3
E) N2O5


 Unos: 13. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija