DSNK_1999_1 zadaci


 1. Što od sljedećeg opisuje neutron (zaokruži ispravnu tvrdnju)?

A) nabojni broj 1+, maseni broj 1
B) nabojni broj 1+, maseni broj 0
C) nabojni broj 0, maseni broj 1
D) nabojni broj 1-, maseni broj 0

2. Neki izotop ima maseni broj 196, a 60,2 % od broja nukleona su neutroni. Koliko elektrona ima kation tog elementa ako mu je nabojni broj 2+?

Broj neutrona:
Broj protona:
Broj elektrona i simbol kationa:

3. Na temelju sljedećih podataka odredi o kojim se elementima radi:

A) nemetal u trećoj periodi, monoatomni plin pri sobnoj temperaturi i tlaku
B) prijelazni metal, tekućina pri sobnoj temperaturi i tlaku
C) nemetal iz 15. skupine, dvoatomni plin pri sobnoj temperaturi i tlaku
D) drugi metal u drugoj periodi
E) jedini nemetal u skupini u kojoj su svi ostali metali

4. Čestica A nekog elementa ima u jezgri 13 protona i 14 neutrona, a u elektronskom omotaču 13 elektrona.
Čestica B istog elementa ima u jezgri 13 protona i 14 neutrona, a u elektronskom omotaču 10 elektrona.

Čestica A je _______________, a čestica B je _____________.

Nabojni broj čestice A je ________________, a čestice B je ________________.

5. Ion prijelaznog metala nabojnog broja 2+ ima 25 elektrona i daje spoj s anionom nemetala, koji ima 36 elektrona i nabojni broj 1- (anion ne sadrži atome drugih elemenata).

A) prikaži nastajanje veze među ovim elementima
B) koja je formula i naziv spoja?

6. Koji atom od navedenih: Ca, P, Na, Se, K, S, Mg ima najveći, a koji najmanji relativni koeficijent elektronegativnosti:

Najveći koeficijent elektronegativnosti ima:_______________.
Najmanji koeficijent elektronegativnosti ima:______________.

7. A) Prikaži strukturu iona CO32-

B) Ukupan broj valentnih elektrona u ionu CO32- je:

1) 12
2) 14
3) 24
4) 26

8. Spoj plemenitog plina ksenona, XeO3 slijedi pravilo okteta

A) Prikaži Lewisovom simbolikom strukturu spoja
B) koji je prostorni oblik molekule?
C) da li je molekula XeO3 polarna?

9. Čisti oksid fosfora sadrži 43,7 % (maseni udio) fosfora. Molarna masa oksida je 284 g/mol.

Izračunaj:

A) empirijsku formulu spoja
B) molekulsku formulu spoja

10. Odredi:

A) koji je tip veze (privlačnih sila) među česticama:

1) CH4..............CH4
2) H2O..............CH3OH
3) Li+................H2O

B) poredaj veze po rastućoj jakosti

11. Uzorak elementarne tvari mase 0,251 g sadrži 1,40 ∙ 1021 atoma. O kojem je elementu riječ?

Traženi element je:___________________________.

12. Napiši imena sljedećih spojeva s ugljikom

A) CaC2
B) CO
C) NaHCO3
D) CS2
E) C2H4

13. Za spoj formule Na2S4O6

A) koji ioni grade ovaj spoj?
B) koliko grama sumpora sadrži spoj na svakih 10 g Na?
C) koja je empirijska formula spoja?
D) kolika je molarna masa spoja?
E) kolika je množina i koliko formulskih jedinki ima u u 25,0 g spoja?
F) koliki je maseni udio kisika u spoju?

14. Koje od sljedećih tvrdnji su točne (zaokruži odgovarajuća slova):

A) svi atomi ugljika imaju masu točno 12
B) 1 mol SO3 sadrži 6,022 ∙ 1023 S-atoma i 18,06 ∙ 1023 O-atoma
C) kristal natrijevog klorida čine molekule NaCl
D) raspadom 36 g vode nastaje 4 g vodika i 32 g kisika
E) empirijska formula za NO2 je N2O4
F) formula natrijevog fosfata je Na3P

15. U nekoj prostoriji dimenzija 8 m * 6 m * 4 m nalazi se zrak pri s.o. Izračunaj masu kisika i dušika (u kilogramima) koja se nalazi u toj prostoriji?

16. Natrijev klorid kristalizira u kubičnom sustavu. Duljina brida elementarne ćelije je 564 pm, a gustoća natrijevog klorida 2,165 g/cm3.

A) Izračunaj broj parova iona natrija i klora u elementarnoj ćeliji.
B) Elektronska konfiguracija aniona je?
C) Kemijskim jednadžbama prikaži nastajanje veze između metalnog natrija i plinovitog klora.
D) Koliki je koordinacijski broj iona natrija, a koliki iona klora u kristalnoj strukturi?
E) Koji je najčešći prostorni raspored za taj koordinacijski broj?
F) Kako nazivamo elementarnu ćeliju koju čine ioni natrija i klora?

17. Reakcijom dušika i vodika nastaje amonijak.

A) Napiši jednadžbu reakcije.
B) Koja je to vrsta reakcije?
C) Pri ovoj reakciji oslobađa se energija. Kako nazivamo te reakcije?
D) Lewisovom simbolikom prikaži nastajanje veze u molekuli dušika i molekuli amonijaka.
E) Koja vrsta veze je prisutna među molekulama amonijaka?
F) Kako zovemo reakcije koje se odvijaju od reaktanata prema produktima i obrnuto.

18. S pomoću kojih reakcija možemo prikazati sljedeće pretvorbe:
P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2
 Unos: 13. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija