ŽSNK_1999_8 zadaci


 1. Četiri atoma označeni su slovima R, X, Y i Z te određeni podacima:


Koji od atoma predstavljaju izotope? (Zaokruži slovo ispred ispravnog odgovora)

A) R i X
B) Y i Z
C) R i Z
D) X i Z
E) X i Y

2. a) Odredi tip kemijske veze u spojevima:

A) AlF3
B) CaO
C) N2
D) CCl4
E) NO
F) MnF2

b) Prikaži Lewisovim simbolima nastajanje kemijske veze u zadacima A) i D).

3. a) Niže navedene čestice razvrstaj u grupe:
Na+, SO32-, 3 H, 2 CO, H2, S2-, CH4, 5 Al3+, 3 14C, 4 P, H+, SO3, Ca

ATOMI:

IONI:

MOLEKULE:

b) Napiši nazive iona iz zadatka a).

4. a) Reakcijom natrij-hidroksida s 82 grama sulfitne kiseline nastaje 126 grama soli i 36 grama vode. Izračunaj masu natrij-hidroksida u ovoj reakciji.

b) Koliko bi grama vode nastalo u reakciji natrij-hidroksida sa 123 grama sulfitne kiseline?

5. a) Napiši kemijske formule sljedećih soli:

natrijev klorid
kalijev bromid
magnezijev klorid
magnezijev sulfat
kalcijev klorid
natrijev hidrogenkarbonat

b) Koliko grama natrij-klorida i vode treba za pripravu
250 grama 0,5 %-tne otopine?

6. a) Vodena otopina jedne od niže navedenih tvari uzrokovati će promjenu boje metiloranža u žuto. Zaokruži slovo ispred te tvari.

A) HCl
B) KNO3
C) NH3
D) Fe(OH)3
E) NaCl

b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži reakciju te tvari s vodom.

c) Koliko bi najmanje molekula karbonatne kiseline bilo dovoljno za neutralizaciju dviju molekula tvari dobivene zadatku b)?

d) Jednadžbom kemijske reakcije ionskog oblika prikaži neutralizaciju iz zadatka c).

e) Odredi masu tri molekule soli nastale u zadatku c) iskazanu u gramima.

7. a) Koja od navedenih plinovitih tvari ne reagira s kisikom? (Jedan je odgovor ispravan).

A) CO2
B) H2
C) N2
D) H2C=CH2

b) Tvar koja ne reagira s kisikom iz zadatka a) može reagirati s vodom i kalcij-karbonatom. Reakciju prikaži kemijskom jednadžbom.

c) Napiši jednadžbu disocijacije produkta iz zadatka b).

8. Odredi koliko je puta masa molekule metana veća od mase atoma ugljika.

9. a) Napiši strukturne formule:

A) butana
B) propina

b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži gorenje butana.

c) Izračunaj relativnu molekulsku masu propina.

d) Da li je propin lakši ili teži od zraka?

10. a) Napiši formule ovih soli:

A) barij-nitrat
B) natrij-fosfat

b) Prikaži kemijskim jednadžbama ionskog oblika dobivanje tih soli reakcijom neutralizacije iz odgovarajućih kiselina i lužina.

c) Koliko je molekula lužine potrebno u reakciji s kiselinom da bi nastala sol A), ako tom reakcijom nastane 14 molekula vode?

11. Omjer mase željeza i sumpora u željezo(II)-sulfidu iznosi 7 : 4. izračunaj masu sumpora koja će reagirati s 1,75 kilograma željeza.

12. a) Napiši jednadžbu izgaranja 150 molekula ugljikovodika C4H6.

b) Uvođenjem ugljikovodika C4H6 u vodenu otopinu kalij-permanganata došlo bi do reakcije:
(jedan je odgovor ispravan).

A) supstitucije
B) frakcione destilacije
C) adicije
D) sedimentacije
E) neutralizacije
 Unos: 13. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija