ŽSNK_1999_7 zadaci


 1. Navedene tvari razvrstaj u četiri skupine (slovo ispred tvari napiši u pored odgovarajuće skupine tvari u tablici):2. Na sljedeća pitanja odgovori tako da zaokružiš slovo ispred ispravne tvrdnje:

a) Prirodna voda u tekućem stanju je:

A) kemijski spoj
B) homogena smjesa
C) elementarna tvar
D) heterogena smjesa

b) Iz prirodne vode u tekućem stanju možemo dobiti kemijski čistu vodu postupkom:

A) pirolize
B) sedimentacije
C) destilacije
D) desublimacije

c) Kemijski čista voda je:

A) heterogena smjesa
B) homogena smjesa
C) elementarna tvar
D) kemijski spoj

d) Miješanjem čiste vode sa sumporom nastaje:

A) heterogena smjesa
B) homogena smjesa
C) kemijski spoj
D) elementarna tvar

3. Sve niže navedene promjene razvrstaj na fizičke i kemijske promjene (slovo ispred promjene unesi u tablicu uz odgovarajuću promjenu).


A) piroliza kalij-premanganata
B) savijanje toplinom omekšanog stakla
C) rezanje grafita
D) oksidacija ugljik(II)-oksida
E) destilacija vodene otopine bakar(II)-sulfata pentahidrata (modra galica)
F) kristalizacija vode
G) isparavanje klorne vode
H) gorenje fosfora
I) elektroliza vodene otopine cink-jodida
J) žarenje vapnenca

4. Napiši znakovima (simbolima) zadane vrste i odredi ukupan broj protona u tim vrstama:


5. Razvrstaj u tri skupine sljedeće čestice: S8, HCl, Cl, N2, NH3, C, CH4, H2O, O, CO, O2, K, H2, P4, H, Fe.


6. Za spojeve u tablici napiši podatke koji se traže:


7. a) Pokraj navedenih znakova napiši riječima njihovo kvantitativno značenje:


b) Napiši kemijske formule sljedećih spojeva:


8. Odredi broj pojedinih vrsta atoma u navedenom broju molekula:


9. a) Tvar X je bezbojan plin teži od zraka i ne podržava gorenje ni disanje. Sa vodom reagira i daje kiselinu. Taj plin može nastati oksidacijom druge tvari istog kvalitativnog kemijskog sastava. Tvar X može nastati i gorenjem jedne elementarne tvari uz pristup kisika.
Napiši ime plina X!

b) Napiši jednadžbe za tri kemijske reakcije spomenute u zadatku 9a).

10. a) Napiši ispravno i izjednači sljedeće jednadžbe kemijskih reakcija:

A) SO2 + O → SO3
B) ZnI → Zn + I
C) Fe + Cl → FeCl3
D) CH4 + O → CO2 + H2O
E)

b) Razvrstaj gornje reakcije u dvije vrste:


11. Metal X atomskog broja 13 reagira s nemetalom Y atomskog broja 53.

A) O kojim je elementima riječ. Napiši jednadžbu te kemijske reakcije:

B) Izračunaj masu Y koja reagira sa 54 g X, ako tom reakcijom nastaje 816 g produkta.

C) Na kojem zakonu se temelji kemijski račun u podpitanju B).

12. Reakcijom vodika i klora nastaje plinoviti klorovodik. Izračunaj koliko molekula vodika i klora mora reagirati da bi nastalo 26 molekula klorovodika.

13. Gorenjem plina A uz plin B nastaje plin C. U toj se reakciji oslobađa toplina tako da se može postići temperatura čak i do 2 700 °C. Plin A je lakši od zraka i zapaljiv, dok je plin B teži od zraka i podržava gorenje. Nastali plin C hlađenjem i kondenziranjem prelazi u tekućinu. Prikaži jednadžbom tu kemijsku reakciju tako da nastane 140 molekula produkta.

14. Elementarne tvari magnezij, sumpor, natrij i bijeli fosfor zapaljene gore. Prikaži jednadžbama kemijskih reakcija procese gorenja tih tvari. Unos: 13. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija