ŽSNK_1999_4 zadaci


 1. A) Prikaži kemijskim jednadžbama dobivanje vinil-klorida polazeći od kalcijevog karbonata.

B) Prikaži Lewisovom simbolikom strukturu kalcijevog karbida.

C) Izračunaj ukupni broj iona u jednom kilogramu kalcijevog karbida.

2. Napiši imena i kondenzirane strukturne formule spojeva koji mogu nastati reakcijom 3-klorheksana s kalijevim hidroksidom:

3. A) Kako dugo valja provoditi elektrolizu da se iz taline glinice dobije 5 kg aluminija pri struji jakosti 220 000 A?

B) Kolika je brojnost iona aluminija koji se reduciraju na katodi?

4. U reakciji ciklopropana i klora nastaje produkt A.

A) Napiši odgovarajuću kemijsku jednadžbu upotrebljavajući formule s veznim crticama.

B) Napiši molekulsku formulu spoja A.

C) Napiši empirijsku formulu spoja A.

D) Kondenziranim strukturnim formulama prikaži sve konstitucijske izomere spoja A.

5. Lewisovom simbolikom prikaži kemijsku vezu u sljedećim spojevima:

A) natrijev hidrid
B) magnezijev nitrid
C) kalijev karbonat D) sumporov(VI) oksid
E) natrijev butinid

6. Koja se kiselina upotrebljava za otklanjanje kamenca:

A) sumporna kiselina

B) klorovodična kiselina

Obrazloži odgovor i napiši odgovarajuće jednadžbe!

7. Smjesa kalijevog klorida i kalijevog bromida mase 0,1024 g otopi se u vodi. Kada se nastaloj otopini doda srebrov nitrat u suvišku, izluči se 0,1889 g taloga. Izračunaj!

A) maseni udio kalijevog klorida i

B) maseni udio kalijevog bromida u početnoj smjesi.

8. Koliko je energije potrebno da se 500 g leda sa
-20 °C prevede u paru zagrijanu na 250 °C?
Specifični toplinski kapacitet leda je 2,1 J g-1 K-1, tekuće vode 4,2 J g-1 K-1, a vodene pare 1,8 J g-1 K-1. Entalpija taljenja leda je 6,0 kJ mol-1, a entalpija isparavanja vode je 40,7 kJ mol-1.

9. Prikaži Newmanovom projekcijskom formulom sve zvjezdaste i zasjenjene konformacije 2-metilbutana. Koja je konformacija energijski najpovoljnija?

10. Prilikom izgaranja nekog ugljikovodika omjer nastale vodene pare i ugljikovog(IV) oksida pri s.u. bio je 4 : 7. Taj ugljikovodik je:

A) naftalen
B) 2-metil-3-heksen
C) toluen
D) pentan

11. Predloži kombinaciju nukleofila i supstrata koja daje sljedeće produkte:

A) CH3OH
B) CH3CH2Cl
C) CH3OCH(CH3)2
D) CH3COOCH3
E) (CH3)3N
F) CH3CH2CH2CN
G) CH3CH2CH2OCH2CH2OH

Napiši pripadne kemijske jednadžbe!

12. Prikaži kemijskim jednadžbama sintezu benzil-butil-etera iz odgovarajućih alkohola.

13. Odredi volumen kalijeve lužine koncentracije
c = 0,4 mol dm-3 koji je potreban za neutralizaciju ugljikova(IV) oksida dobivenog potpunim izgaranjem 5,2 g ksilena!
 Unos: 11. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija