ŽSNK_1999_3 zadaci


 1. Elementarna ćelija kristala aluminija je plošno centrirana kocka. Duljina brida elementarne ćelije je
0,405 nm, a gustoća aluminija iznosi 2,70 g cm-3.
Izračunaj broj atoma aluminija u elementarnoj ćeliji!

2. Narednim spojevima i ionima u tablici pridruži njihove konjugirane kiseline i baze.


3. Otopina kalijevog klorida mase 4 kg u kojoj je maseni udio kalijevog klorida 0,15 podvrgne se elektrolizi. Množina elektriciteta koja se utroši za elektrolizu je 120 Ah. Izračunaj:

A) broj kloridnih iona koji se nisu oksidirali

B) volumen klora koji se razvije pri 35 °C i 620 mbar.

4. Pri elektrolizi vodene otopine magnezijevog klorida:

A) molekule vode ne oksidiraju na katodi

B) kationi magnezija putuju prema pozitivnoj elektrodi

C) na anodi se izlučuje magnezij

D) otopina oko katode je lužnata

E) ništa od navedenog nije točno.

Zaokruži ispravnu tvrdnju!

5. Spaljivanjem 13,8 g organske tvari koja osim ugljika i vodika sadrži i kisik nastaje 26,4 g CO2 i 16,2 g H2O. Gustoća para nepoznatog spoja prema gustoći para vodika iznosi 23. Izračunaj empirijsku i molekulsku formulu spoja.

6. Prženjem tvari A(karbonat) nastaje tvar B i ugljikov(IV) oksid. Tvar B reagira s tvari C i nastaje tvar D koja mijenja boju crvenog lakmus papira. Tvar D reagira s tvari E i nastane tvar F i voda.
U tvari F na dva kloridna iona dolazi kation čiji atom ima 20 elektrona.
Napiši jednadžbe kemijskih reakcija!

7. A) Izračunaj volumen klorovodične kiseline gustoće 1,126 g cm-3 masenog udjela 25 % koja će potpuno izreagirati s 1 kg vapnenca. Maseni udio kalcijeva karbonata u vapnencu je 95 %.

B) Koji će volumen ugljičnog dioksida nastati pri standardnim uvjetima u ovoj reakciji?

8. Jednadžbama prikaži reakcije koje se zbivaju pri sljedećim promjenama:

MgSO4 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4

9. A) Izračunaj mase aluminija i magnetita potrebne za dobivanje 500 g željeza aluminotermijskim postupkom.

B) Odredi redukcijsko sredstvo u reakciji.

C) Odredi oksidacijski broj željeza u magnetitu.

10. Ispravne tvrdnje za aluminij su:

A) otapa se u klorovodičnoj kiselini
B) ne otapa se u natrijevoj lužini
C) lako korodira
D) amfoteran je
E) dobiva se elektrolizom boksita
F) od korozije ga štiti tanki sloj Al2O3
G) ima negativan standardni elektrodni potencijal

11. Dovrši niže navedene reakcije ako su moguće:

A) Cu(s) + HCl(aq) →
B) Cu(s) + HNO3(aq) →
C) FeSO4(aq) + Cu(s) →
D) CuSO4(aq) + Fe(s) →

12. Navedi formule minerala:

A) halkopirita
B) gipsa
C) kriolita
D) dolomita
E) siderita
F) malahita


 Unos: 11. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija