ŽSNK_1999_1 zadaci


 1. Što od sljedećeg nije bilo poznato u vrijeme kada je Dalton postavio atomsku teoriju (zaokruži slovo ispred odgovarajućih tvrdnji)?

A) Atom je osnovna građevna čestica svih tvari u prirodi.

B) Atomi su građeni od protona, neutrona i elektrona.

C) Atomi se međusobno spajaju u određenim masenim omjerima.

D) Svi atomi istog elementa su identični.

E) Neki element može imati više različitih izotopa.

2. Nabojni broj je (zaokruži točan odgovor):

A) najmanji mogući električni naboj

B) jedinica za elektricitet

C) omjer električnog naboja i elementarnog naboj

3. Masa atoma nekog elementa je 5,81 puta veća od
mase atoma

A) Kolika je relativna atomska masa tog elementa?

B) Koji je to element (napiši ime i simbol)?

4. Napiši simbol i uz simbol na pripadajućim mjestima (lijevi ili desni, donji ili gornji indeks), maseni broj, atomski broj i nabojni broj iona:

A) stroncija koji sadrži 36 elektrona i 52 neutrona

B) koji sadrži 24 protona, 28 neutrona i 21 elektron

C) koji sadrži 36 elektrona, 45 neutrona i kojemu je nabojni broj 2

D) koji sadrži 54 elektrona i 139 nukleona i kojem je nabojni broj 3

5. Od sljedećih elemenata K, I, Li, F, Be, O, Br, B, N, Na, C, Cl izdvoji one koji u periodnom sustavu elemenata (PSE) pripadaju istoj periodi i istim skupinama. Pri tome ih poredaj po rastućem relativnom atomskom polumjeru.

A) istoj periodi __________________________________

B) istim skupinama ________________________________

6. Kojem od navedenih iona treba najmanje energije da bi odbacio još jedan elektron (zaokruži točan odgovor):

A) Na+
B) Mg+
C) Al2+
D) Cl+
E) Hg2+

7. Popunjavanje atomskih orbitala elektronima pri izgradnji periodnog sustava ide, u načelu, određenim redom (pravilom), kada se radi o atomima u plinovitom stanju. No i to pravilo popunjavanja atomskih orbitala ima neke izuzetke. Zanemarujući te izuzetke, zaokružite tvrdnje koje su točne:

A) 4s orbitale popunjavaju se elektronima prije 3d orbitala, jer 4s orbitale imaju nižu energijsku razinu od 3d orbitala

B) 3d orbitale popunjavanju se elektronima prije 4s orbitala, jer 3d orbitale imaju nižu energijsku razinu od 4s orbitala

C) elektroni u 4s orbitalama imaju istu energiju kao i elektroni u 3d orbitalama

D) elektroni u 4s orbitalama imaju nižu energiju ionizacije od elektrona u 3d orbitalama

E) elektroni u 4s orbitalama imaju istu energiju ionizacije kao i elektroni u 3d orbitalama

8. Neka homogena smjesa sadrži dvije obojene tvari X i Y. Papirnom kromatografijom, s vodom kao otapalom, dobiven je kromatogram koji je sadržavao samo tvar X. Kromatogram razvijen s acetonom sadržavao je samo tvar Y, dok su uz alkohol kromatografski razlučene obje tvari X i Y. Uzevši u obzir te navode zaokruži točnu tvrdnju:

A) tvar X je topljiva u alkoholu, a Y nije

B) tvar Y je topljiva u vodi, a X nije

C) tvar Y je topljiva u vodi, a netopljiva u acetonu

D) tvar X je topljiva u alkoholu a netopljiva u acetonu

E) obje tvari X i Y topljive su u acetonu

9. Gorenjem magnezija na zraku nastaju magnezijev oksid i magnezijev nitrid.

A) prikaži nastajanje magnezijevog nitrida Lewisovom simbolikom.

B) jednadžbom kemijske reakcije

C) navedi koji se atomi oksidiraju

10. Prirodna izotopna smjesa litija sadrži
izotope . Relativne atomske mase tih izotopa iznose 6,015 i 7,016 dok je prosječna relativna atomska masa litija 6,941. Izračunaj množinski udjel pojedinog izotopa litija u prirodnoj izotopnoj smjesi.

11. Elektronegativnost atoma pojedinih elemenata je njihova sposobnost da ________________ ______________ atoma drugih elemenata. U periodnom sustavu elektronegativnost, u načelu, r a s t e / o p a d a (zaokruži točnu tvrdnju) s porastom atomskog broja unutar iste periode, i r a s t e / o p a d a (zaokruži točnu tvrdnju) prema dolje unutar iste skupine. Najelektronegativniji element je _______________, a najmanje elektronegativan element (najelektropozitivniji) ________________.

12. Najmanji afinitet prema elektronima od atoma elemenata druge periode imaju (zaokruži slovo ipred točnog odgovora):

A) bor i neon
B) ugljik i neon
C) litij i berilij
D) dušik i neon
E) litij i fluor

13. Kemijskom reakcijom elementarnog natrija i klora nastaje NaCl (c) prema doljnjoj reakciji. Zaokruži točnu tvrdnju.

Na (c) + 1/2 Cl2 (g) → NaCl (c).

A) atomi Na i Cl su postigli stanje niže energije

B) u nastalom natrijevom kloridu kemijska veza ima karakterističnu usmjerenost u prostoru

C) polumjer atoma elementarnog natrija je veći od polumjera iona Na+, a polumjer atoma elementarnog klora je manji od polumjera iona Cl-

D) energija reaktanata niža je od energije nastalog produkta

E) energija reaktanata jednaka je energiji nastalog produkta

14. a) Lewisovim simbolima napiši strukturne formule sljedećih spojeva:

A) PH3

B) BeBr2

C) ClF5

b) za koje središnje atome nije zadovoljeno pravilo okteta

c) koje molekule imaju strukturnu geometriju trigonske bipiramide

15. U masi od 105 mg nekog margarina ima 82 g masnoća, 15 g mlijeka, 0,2 g emulgatora, a ostatak su vitamini. Odredi maseni udjel vitamina u margarinu.

16. Navedene tvari razvrstaj na krutine, tekućine i plinove (pri sobnoj temperaturi i tlaku): sumporovodik, jod, živa, brom, amonijev klorid, amonijak i vapnenac (uz svaku skupinu pod A, B i C napiši formule tvari):

A) krutine

B) tekućine

C) plinovi

17. Masa neke četveroatomne molekule je 2,0572 ∙ 10-22 g .

A) Koji je to element?

B) Koji spoj nastaje gorenjem te elementarne tvari (napiši jednadžbu kemijske reakcije)?

18. a) Napiši formule spojeva koji se sastoje od sljedećih kationa i aniona:

A) kalijev ion i selenidni ion

B) željezov(III) ion i oksidni ion

C) magnezijev ion i fosfatni ion

b) Imenuj dobivene spojeve

19. Zaokruži točan odgovor:

A) ionska veza nije elektrostatske prirode

B) vodikova veza nije elektrostatske prirode

C) kovalentna veza nije elektrostatske prirode

D) ionsko dipolne interakcije nisu elektrostatske prirode

E) sve gore navedene tvrdnje su netočne Unos: 11. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija