DSNK_2001_8 zadaci


 1. Prema podacima danim u tablici izvedi sažete strukturne formule spojeva i izračunaj njihovu relativnu molekulsku masu

2. Ispuni tablicu podacima koji nedostaju

3. Zaokruži slovo ispred neispravno napisanih jednadžbi.

A KClO3 + 2 HCl → Cl2 + H2O + KCl
B MnO2 + 2 HCl → Cl2 + MnCl2 + H2O
C P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4
D 2 Al(OH)3 → Al2O3 + 3 H2O
E 2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2

4. a) Izračunaj broj nastalih molekula vode pri spajanju vodika i kisika ako je prisutno 48 molekula vodika i 20 molekula kisika?

b) Izračunaj broj molekula reaktanta, koji je u suvišku.

5. Naboj aluminijeva kationa je +3e, a nitridnog aniona –3e. Napiši jednadžbe koje prikazuju nastajanje odgovarajućih iona iz atoma. Uz znakove elemenata napiši u
zagradama broj protona i broj elektrona.

_____________________________________Q( ) = ______

____________________________________ Q( ) = ______

6. Neutralizacijom u vodi slabo topljivog spoja A, koji se primjenjuje u građevinarstvu kao vezivna tvar, s otopinom B koja ima kiselo svojstvo, čija je relativna molekulska masa 36,46 nastaje tvar C. Novi nastali spoj ima higroskopna svojstva.

Naziv spoj A je: ______________________
kemijska formula je:___________________

Naziv spoj B je: ______________________
kemijska formula je:___________________

Naziv spoj C je: ______________________
kemijska formula je:___________________

Napiši jednadžbu kemijske reakcije spoja A sa spojem B.

7. Smjesom plinovitih ugljikovodika molekulskih formula C3H8 i C4H10 pune se čelične “plinske” boce pod tlakom. Ova smjesa plinova koristi se u domaćinstvima i industriji kao praktičan izvor energije.

a) Prikaži jednadžbama kemijske promjene koje nastaju njihovim sagorijevanjem.

b) Izračunaj masu ugljika i vodika u 4 kg ove smjese koja je nastala miješanjem istih količina jednog i drugog ugljikovodika.

8. Napiši produkte reakcija navedenih reaktanata, izjednači kemijske jednadžbe i navedi nazive kemijskih reakcija koje prikazuju ove jednadžbe.

a) CH3COOH + KOH →

b) CH3COOH + CH3OH →

c) CH≡CH + 2 Br2

d) 2 CH≡CH + 5 O2

9. Brojevni omjer atoma ugljika, vodika i kisika u molekuli nekog organskog spoja je 4:10:1.

a) Napiši molekulsku i sažetu strukturnu formulu tog spoja i njegov naziv.

b) Prikaži jednadžbom reakcije sagorijevanje tog spoja.

c) Prikaži sažetim strukturnim formulama jednadžbu reakcije oksidacije tog spoja.

10. Izračunaj koliko će molekula produkata nastati potpunim sagorjevanjem 2x103 molekula etanola.

11. Zaokruži slovo ispred jednadžbi koje prikazuju proces hidrolize jednog ugljikohidrata i proces hidrolize jednog estera.

A C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2

B H2C=CH2 + H2O → CH3CH2OH

C C12H22O11 + H2O → 2 C6H12O6

D CaO + H2O → Ca(OH)2

E CaC2 + 2 H2O → CH3CH2COOH + CH3OH

F CH3CH2COOCH3 + H2O → CH3CH2COOH + CH3OH

12. Izgaranjem elementa, koji je osnovni sastojak svih organskih tvari, uz nedovoljan pristup zraka, nastaje novi spoj X čija molekula ima ukupno 14 protona. Reakcijom spoja X s vodikom uz katalizator nastaje otrovna tvar Y koja već u malim količinama predstavlja opasan otrov za ljudski organizam. Procesom oksidacija spoja Y dobije se novi spoj Z i voda. Reakcijom spoja Z i alkohola s dva ugljikova atoma nastaje tvar G koji miriše na rum.

a) Prikaži navedene reakcije kemijskim jednadžbama:

b) Ime tvari X je: ________________
Ime tvari Y je: ___________________

Ime tvari Z je: __________________
Ime tvari G je: ___________________

13. Izračunaj masu molekule etilformijata iskazanu kilogramima.

14. Hidrolitičkom razgradnjom molekule jednog tripeptida u kojem je redoslijed atoma u nizu sljedeći:

nastaju tri molekule aminokiselina.

a) Dopuni skelet tripeptida s atomima vodika i napiši sažetu strukturnu formulu tog spoja:

b) Prikaži jednadžbom hidrolitičku razgradnju tog tripeptida i imenuj spojeve koji razgradnjom nastaju.

c) Napiši formule dva tripeptida koji još mogu nastati kombinacijm međusobnog povezivanja aminokiselina nastalih razgradnjom tripeptida.

15. Poveži pojmove iz lijevog s pojmovima iz desnog stupca:


A____, B____, C____, D____, E____, F____, G____, H____.
 Unos: 05. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija