DSNK_2000_8 zadaci


 1. a) Atomski broj elementa X je 11, a čestica sadrži 10 elektrona. Napišite kemijski znak te čestice.

b) Atomski broj elementa Y je 8, a čestica sadrži 10 elektrona. Napišite kemijski znak te čestice.

c) Prikažite Lewisovim simbolima spajanje neutralnih čestica elemenata X i Y u odgovarajuću formulsku jedinku spoja.

2. Gorenjem tvari X uz prisutnost katalizatora platinske mrežice nastaje plin dušikov(II) oksid i najraširenija tvar u prirodi. Relativna molekulska masa pet molekula tvari X iznosi 85,17.

a) Napišite naziv i kemijsku formulu tvari X.

b) Jednadžbom kemijske reakcije prikaži navedenu kemijsku promjenu.

c) Tvar X je ionski spoj. (Zaokruži netočan odgovor.)

DA

NE

d) Ohlađeni dušikov(II) oksid oksidira se kisikom iz zraka u dušikov(IV) oksid. Navedenu kemijsku promjenu prikažite jednadžbom kemijske reakcije.

e) Tvar X reagira s vodom pri čemu nastaje slaba lužina. Navedenu kemijsku promjenu prikažite jednadžbom kemijske reakcije.

3. Masa zlata u toni rude je 100 g.

a) Izračunajte maseni udio zlata u navedenoj rudi.

b) Koliko je puta masa željeza u bogatoj željeznoj rudi, w(Fe) = 45 %, veća od mase zlata za istu masu navedene zlatne rude?

4. Reakcijom alkina A s vodikom nastaje tvar B koja s vodom daje tvar C. Tvar C sporom oksidacijom daje tvar D i vodu. Relativna molekulska masa tvari D je 60,052, a možete ju dokazati metiloranžom. Reakcijom tvari D s tvari C nastaju tvar E i voda.

a) Navedene kemijske promjene prikažite jednadžbama kemijskih reakcija.

b) Napišite kemijske nazive tvari A, B, C, D i E:

c) Koja od gore navedenih tvari može disocirati u vodi?

d) Nacrtajte strukturnu formulu tvari E.

5. a) Izjednačite sljedeće jednadžbe kemijskih reakcija:

A ___H2O2___ + ___KMnO4 + ___H2SO4 → ___K2SO4 + ___H2O + ___MnSO4 + ___O2

B ___Cu + ___HNO3 → ___Cu(NO3)2 + ___NO + ___H2O

b) Među gore navedenim produktima odaberi soli i okside.

6. Zaokružite slova ispred ispravnih tvrdnji, a neispravne tvrdnje uobličite tako da budu ispavne.

A Biološki važni spojevi su masti, ugljikohidrati i bjelančevine.
B Glukoza je monosaharid koji biljke mogu sintetizirati fotosintezom.
C Polimerizacijom glukoze nastaje celuloza.
D Fruktoza je disaharid izgrađen od glukoze i saharoze.
E Svi jednostavni šećeri su topljivi u vodi.
F Svi enzimi su proteini.
G Jedan enzim katalizira više vrsta reakcija.
H Masti i ulja su spojevi topljivi u vodi.
I Škrob dokazujemo biuret reakcijom.

7. a) Napišite kemijske nazive sljedećih soli:

A K3PO4
B CaSO4
C Ag2SO3
D Ni(NO3)2
E PI3
F (NH4)2CO3

b) Jednadžbama kemijskih reakcija prikažite tri načina dobivanja alumijeva(III) klorida.

c) Lewisovim simbolima prikažite nastajanje kemijske veze u barijevom kloridu.

8. Reakcijom 20 molekula nekog ugljikovodika s 240 molekula kisika nastaje isti broj molekula ugljikova(IV) oksida i vode, a 30 molekula kisika nije izreagiralo.

a) Napišite jednadžbu kemijske reakcije.

b) Nacrtajte sažetu nerazgranatu strukturnu formulu tog ugljikovodika.

c) Kojoj skupini ugljikovodika pripada taj ugljikovodik?

d) Izračunajte masu molekule tog ugljikovodika iskazanu u atomskim jedinicama mase:

e) Kojim reagensom biste dokazali nastale produkte iz zadatka pod a)?

Produkt 1 ___________________________________

Produkt 2 ___________________________________

9. Na raspolaganju imate: kalcijev karbonat, ugljik, vodu i klorovodik. Kako biste od tih tvari dobili:

a) kalcijev oksid,
b) kalcijev karbid,
c) etin,
d) vinil-klorid?

10. Ukoliko je tvrdnja točna podcrtajte točno , a ukoliko je netočna podcrtajte netočno.

A Svi esteri daju sapune.
TOČNO - NETOČNO

B Svi esteri daju detergente.
TOČNO - NETOČNO

C Svi sapun su topljivi u vodi.
TOČNO - NETOČNO

D Svi detergenti su topljivi u vodi.
TOČNO - NETOČNO

E Sapuni nastaju procesom saponifikacije.
TOČNO - NETOČNO

F Esteri nastaju procesom saponifikacije.
TOČNO - NETOČNO

G Detergenti nastaju razgradnjom masti s lužinama.
TOČNO - NETOČNO

H Detergenti povećavaju napetost površine.
TOČNO - NETOČNO

I Djelovanje detergenata na nečistoće različito je od djelovanja sapuna.
TOČNO - NETOČNO

11. a) Jednadžbom kemijske reakcije prikažite gorenje saharoze:


b) Općom jednadžbom prikažite hidrolizu polisaharida:

c) Jednažbom kemijske reakcije prikažite alkoholno vrenje glukoze:

d) Dovršite i izjednačite jednadžbu kemijske reakcije koja prikazuje reakciju jedne organske tvari u organizmu:

12. Metal N(e-) = 11 reagira s karboksilnom kiselinom A koja ima 4 vodikova atoma i pri tome nastaje sol B i vodik. Sol B u reakciji s natrijevim hidroksidom daje najjednostavniji alkan C i natrijev karbonat.

a) Prikažite gore navedene kemijske promjene jednadžbama kemijskih reakcija:

b) Napišite kemijske nazive tvari A, B i C.

c) Izračunajte masu jedne molekule tvari C iskazanu u gramima.

13. a) Na koji od niže navedenih spojeva bi mogli primjeniti reakciju hidrogenacije? (Jedan je odgovor ispravan.)

A C17H31COOH
B CH3CH2CH2COOH
C C15H31COOH
D H2NCH2COOH
E C3H8O3

b) Napišite kemijsku formulu spoja koji će nastati nakon potpune hidrogenacije tvari iz zadatka pod a).

c) Palmitinska kiselina reagira s kalijevim hidroksidom. Prikažite ovu kemijsku promjenu jednadžbom kemijske reakcije.

d) Prikažite jednadžbom kemijske reakcije disocijaciju soli nastale u zadatku pod c) u vodi.


 Unos: 05. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija