ŽSNK_2001_8 zadaci


 1. Atomi četiriju kemijskih elementa građeni su od različitog broja subatomskih čestica.
Atomi elemenata:

A: 3p, 4n, 3e
B: 3 puta više protona od atoma A i 10 n
C: 4 puta više protona od atoma A i 12 n
D: 5 puta više protona od atoma A i 16 n

a) Ispuni tablicu traženim podacima:


2. Raspored elektrona po ljuskama atoma elemenata A, B, C, D, E je sljedeći:

A: 2,8
B: 2,8,1
C: 2,8,3
D: 2,8,8,2
E: 2,8,18,7

a) Atom kojeg elementa tvori ion s nabojem (2+)?

b) Atom kojeg elementa tvori ion s nabojem (1-)?

c) Atom kojeg elementa ne tvori ion?

3. U svakoj skupini od I. – IV. skupine nalaze se po dva elementa, E1 i E2, sličnih kemijskih svojstava. Svakom od tih elementa odredi raspored elektrona po ljuskama

I. klor, natrij, helij, cink, flour, kalcij
II. željezo, magnezij, kisik, brom, sumpor, vodik
III. krom, kalij, litij, ugljik, fosfor, neon
IV. ugljik, aluminij, kisik, barij, litij, silicij


4. Relativna atomska masa jednog ugljikova izotopa je 14.

a) Izračunaj masu atoma tog ugljikova izotopa iskazanu gramima.

b) Koliko je maseni udio ugljikova izotopa C-14 u 1 kg smjese sveukupnih ugljikovih izotopa u kojoj se nalazi 24 g ugljika C-14.

5. Za konzerviranje povrća priprema se smjesa vode, octene kiseline i kuhinjske soli. Potrebno je prirediti 6 kg smjese u kojoj je maseni udio kuhinjske soli 15%, a omjer vode i octene kiseline 3:1.
Koliko je potrebno izvagati vode, octene kiseline i soli?

6. Napiši kemijske jednadžbe reakcije onih spojeva koje reagiraju s vodom.
Fe2O3, NaCl, SO2, CuSO4 · 5H2O, CaO, NaOH, H2CO3, NH3, P4O10

7. Prikaži sažetim strukturnim formulama tri različita ugljikovodika čija je zajednička molekulska formula C5H12 i imenuj ih.

8.Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje.
U nizu alkana od metana do heksana ima ukupno:

A 22 atoma ugljika, 53 atoma vodika
B 21 atom ugljika, 54 atoma vodika
C 22 atoma ugljika, 52 atoma vodika
D 21 atom ugljika, 52 atoma vodika i 2 atoma kisika
E 22 atom ugljika, 53 atoma vodika i 2 atoma klora
F ništa nije točno

9. Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje.
Izgaranjem metana nastaje:

A nezasićeni ugljikovodik
B čađa i vodena para
C metanol i vodik
D ugljikov dioksid i vodena para
E ugljikov monoksid i vodik
F ništa nije točno

10. Ispuni tablicu podacima koji nedostaju


11. U industrijskom alkoholu volumni udio etanola je 96%, a ostalo je voda. Koji volumen vode treba dodati jednom kubnom decimetru (jednoj litri) industrijskog alkohola da bi se volumni udio etanola smanjio na polovicu?

12. Tvar A ima relativnu molekulsku masu 46,08. Ostavimo li tvar A stajati na zraku uz djelovanje mikroorganizama nastaje nova tvar B čija je relativna molekulska masa 1,304 puta veća od relativne molekulska mase tvari A. Tvar A i tvar B mogu međusobno reagirati stvarajući novi spoj C koji se primjenjuje kao
otapalo za boje i lakove.

a) Napiši naziv i sažetu strukturnu formulu tvari A.

b) Prikaži kemijskom jednadžbom nastajanje tvari B iz tvari A.

c) Prikaži kemijskom jednadžbom reakciju tvari A i tvari B, te imenuj nastalu tvar C.

13. Brojevni odnos ugljika i vodika u tri različita alkana je 2:5; 3:7 i 4:9.
Prikaži sažetom strukturnom formulom sastav tih alkana i napiši nazive tih spojeva

14. Na temelju poznatih reaktanata u reakcijama koje slijede odredi strukturu i naziv nastalih produkata i upiši ih u tablicu

a) C2H2Br2 + Br2 → A

b) C2H4 + H20 → B

c) C2H6 + 2 Cl2 → C + D

d) 2 C6H6 + 15 O2 → F + G


15. Reakcijom alkena X s molekulama kisika u omjeru 1:9 nastaje jednak broj molekula ugljikova(IV) oksida i vode.

a) Molekulska formula alkena X je __________, naziv alkena X je __________.

b) Jednadžba reakcije alkena X s kisikom :
______________________________________________________.


 Unos: 05. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija