ŽSNK_2001_7 zadaci


 1. Prouči navedene promjene i izdvoji traženo.

A led → vodena para,
B ugljik + kisik → ugljikov dioksid,
C morska voda → sol + voda,
D sumpor (rompski) → sumpor (monoklinski),
E jod + alkohol → otopina,
F vodikov peroksid(l) → voda(l) + kisik(g)

Fizičke promjene označene su slovima:____________________________________.

Iz svih navednih promjena (A - F) izdvoji kemijske elemente:___________________________.

2. Navedene tvari razvrstaj na elementarne tvari, spojeve i smjese. Bakar, ulje od kikirikija, riječna voda, zlato, vodovodna voda, bakrov klorid, živa, željezo, kišnica, modra galica, kalijev permanganat, ledeni čaj.


3. Je li masa željezne pločice jednaka, manja ili veća nakon zagrijavanja plinskim plamenikom u zraku?

Smatraš li da je pri zagrijavanju došlo do neke kemijske promjene napiši pripadnu jednadžbu kemijske reakcije.

4. Zagrijavamo li bakrenu pločicu na zraku plinskim plamenikom na njenoj će površini doći do promjene. Što ćeš vidjeti? Kakva je to vrsta promjene?

5. Isparava li voda pri sobnoj temperaturi?

6. Koliko je praskavca moguće dobiti iz 1 L vodika i 1 L kisika?

7. Gorenje je reakcija tvari s kisikom (oksidacija). Požar se može ugasiti vodom, pijeskom i ugljikovim dioksidom. Što je zajedničko svim ovim načinima gašenja požara?

8. Kako biste dokazali prisustvo joda u otopini?

9. Na slici su, u presjeku, prikazana dva hladila (Liebigovo i Allihnovo) .


Naznačite na slici gdje u Liebigovo hladilo ulazi para, gdje izlazi kondenzat te gdje ulazi i gdje izlazi voda za hlađenje.

Koje je hladilo učinkovitije i zašto?

10. Prilikom izvođenja pokusa, za koji je potrebna otopina priređena otapanjem 2 g K2Cr2O7 u 100 mL koncentrirane sumporne kiseline, iz kapaljke je na stol pala jedna kap te otopine. Što je najvažnije učiniti? Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

a) obući kutu

b) staviti zaštitne naočale

c) staviti zaštitne rukavice

d) odmah obrisati stol

e) kap odstraniti pomoću druge čiste kapaljke

11. U čemu biste usitnili uzorak čvrste tvari?
Zašto usitnjavamo uzorke?

12. Reakcijom cinka sa sumpornom kiselinom moguće je prirediti vodik. U jednom je pokusu tako nastali vodik sakupljan pod vodom u epruvetu zajedno sa zrakom iz reakcijske tikvice. Što se dogodilo kada je otvoru tako napunjene epruvete primaknut plamen plamenika?

13. U epruvetu od teško taljivog stakla stavljeno je malo smjese brašna i kuhinjske soli. Smjesa je zagrijavana plinskim plamenikom 20-tak minuta. Kako izgleda sadržaj epruvete nakon zagrijavanja?

Što je zaostaje u epruveti nakon zagrijavanja?

Da li je smjesa brašna i kuhinjske soli heterogena ili homogena?

14. U zapadnoj Africi je 1987. godine iz jednog jezera izletila velika količina plina i vode. Naime, djelovanjem vruće magme na vapnenac duboko pod zemljom nastala je velika količina plina. Nastali plin otopio se u podzemnoj vodi pod velikim tlakom. Podzemna voda polako se probijala prema površini. Kada je došla u dodir s hladnom vodom jezera došlo je do naglog oslobađanja otopljenog plina te je, poput protresene boce Coca Cole, zajedno s vodom šiknuo u zrak. Od tog je plina stradalo preko 1700 osoba u okolnim selima.

O kojem je plinu riječ?
Je li plin manje ili veće gustoće od zraka?

Što bi bilo u obrnutom slučaju?

15. Svaki iskusan ribič zna da se velike ribe, posebice za vrućih ljetnih dana, povlače u dublju i hladniju vodu ili prilaze školjevitim brzacima. Zašto?

16. Prema prikazu na slici odredi koliki je početni i konačni volumen vode u menzuri te kolika je promjena volumena. Ukupni volumen menzure je 25 cm3.


17. Pomiješano je 20 mL alkohola (t = 20 ˚C) i 20 mL vode (t = 20 ˚C).

Kolika je konačna temperatura smjese?

a) 40 ˚C
b) 20 ˚C
c) > 20 ˚C
d) < 20 ˚C

Kolika je gustoća nastale smjese?

e) 40 g
f) > 40 g
g) < 40 g
h) 20 g
i) 1 g/mL
j) < 1g/mL

18. 1774. godine Joseph Priestley objavio je otkriće novog plina bez boje i mirisa. Od svojstava posebno je naglasio bolje podržavanje gorenja u odnosu na zrak. Priestley je plin priredio zagrijavanjem jednog živinog spoja s tim plinom. Da bi priredio taj plin mladi je kemičar nedavno uzeo kalijev permanganat i stavio ga u epruvetu od običnog stakla. Epruvetu je začepio čepom kroz koji je prolazila kraća staklena cjevčica. Na tu je cjevčicu pomoću gumene cijevi spojio dužu staklenu cijev kojoj je drugi kraj bio zavijen poput kuke. Taj kraj cijevi zaronio je u pneumatsku kadu ispunjenu vodom. Sadržaj epruvete počeo je zagrijavati plinskim plamenikom, a plinoviti produkt odmah sakupljati u pneumatskoj kadi u epruvete ispunjene vodom. Na veliku žalost mladog kemičara njegov pokus nije uspješno završio. O kojem je plinu riječ?

Napiši ime spoja žive i tog plina.

Napiši jednadžbu kemijske reakcije između žive i tog spoja. Obvezno u jednadžbi naznači agregacijska stanja reaktanata i produkata.

U čemu je sve mladi kemičar pogriješio?

20. Izjednači sljedeće jednadžbe kemijskih reakcija:

a) ___KMnO4 → ___K2MnO4 + ___MnO2 + ___O2

b) ___Zn3As2 + ___HCl → ___ZnCl2 + ___AsH3

c) ___Zn + ___Ag+ → ___Zn2+ + ___Ag

d) ___Pb(NO3)2 → ___PbO + ___NO2 + ___O2

21. Napiši kemijske simbole sljedećih iona:

nitridni ion _____________,

aluminijev ion ______________,

sulfidni ion _____________,

oksidni ion ______________.


 Unos: 04. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija