ŽSNK_2000_7 zadaci


 1. Navedene promjene tvari razvrstaj na fizikalne i kemijske:

A voda(l) → vodik(g) + kisik(g),

B vodena para(g) → voda(l),

C sumpor(s) + kisik(g) → sumporov dioksid(g),

D jod(s) → jod(g),

E alkohol(g) → alkohol(l),

F vodikov peroksid(l) → voda(l) + kisik(g).

a) Fizikalne promjene označene su slovima:_______________________,

b) Kemijske promjene označene su slovima:_______________________.

2. Slova ispred tvari iz desnog stupca napiši na odgovarajuće mjesto u lijevom stupcu tako da navedene pojmove razvrstaš na elementarne tvari, spojeve, homogene i heterogene smjese.


3. Dopuni sljedeće rečenice:

Voda se djelovanjem istosmjerne električne struje ______________ na dva plina. Ako otvorimo pipac Hoffmannova aparata gdje se razvilo više plina, te otvoru prinesemo zapaljenu treščicu plin će se ___________ , dok će drugi plin __________ tinjajuću treščicu. Ime plina koji ne gori je ______________ , a svojstvo mu je da ____________ gorenje. Ime drugog plina je ______________.
Spajanjem ta dva plina stvara se _________________. Ona se može dokazati reagensom __________________.

4. Izjednači sljedeće jednadžbe kemijskih reakcija:

A H2S + O2 → SO2 + H2O,

B CH4 + O2 → CO2 + H2O.

Kemijske reakcije prikazane jednadžbama nazivamo reakcijama ____________.

5. Sastojci vlažnog zraka su:

A vodena para
B argon
C ugljikov dioksid
D dušik
E sumpor
F neon
G helij
H kripton
I metan
J vodik

Zaokruži slova ispred ispravnih tvrdnji.

6. U suhom zraku najviše ima:

A kisika
B ugljikovog dioksida
C dušika
D metana

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

7. U vodi je otopljen šećer. Masa otopine je 300 g. Maseni udio vode u toj otopini je 95 %.
Kolika je masa šećera u toj otopini.

8. Zaokruži slova ispred ispravnih tvrdnji.

Tvari građene od molekula su :

A kuhinjska sol
B bakar
C sumpor
D bijeli fosfor
E željezo
F magnezij

9. Napiši jednadžbe kemijskih reakcija bijelog fosfora i sumpora s kisikom.

10. Koristeći periodni sustav elemenata dopuni podatke koji nedostaju u sljedećoj tablici:


11. Niže navedene jedinke tvari razvrstaj u skupine:

H2, S2-, NH3, N2O, P, Cl2, Na, CO, Al3+, C, HCl, N, Fe2+, F, O3, HI, N3-.

Atomi: ___________________________________________________________

Ioni: ___________________________________________________________

Molekule elementarnih tvari: ___________________________________________

Molekule kemijskih spojeva: ___________________________________________

12. Navedi jedinke tvari iz 11. zadatka:

a) U kojima je broj protona jednak broju elektrona,

b) U kojima ima manje protona nego elektrona,

c) U kojima ima više protona nego elektrona.

13. a) Od navedenih tvari oksid je:

A zrak
B destilirana voda
C modra galica
D metan
E ugljikov monoksid
F vodik
G plin praskavac
H natrijev klorid
I amonijak
J sumporov dioksid
K željezov(III) oksid
L kisik.

Zaokruži slovo ispred ispravnih tvrdnji.

b) Odabrani oksid je:

Oksid metala:
A B C D E F G H I J K L

Oksid nemetala:
A B C D E F G H I J K L

Zaokruži slovo ispred ispravnih tvrdnji.

14. Odredi valenciju nemetala u navedenim spojevima i napiši njihove kemijske nazive:


15. Shema prikazuje što nastaje reakcijom vodika i neke tvari. Napiši odgovarajuće kemijske jednadžbe:


16. Reakcije iz 15. zadatka su:

A reakcije kemijske analize

B reakcije kemijske sinteze

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

17. Atomi A, B, C i D izgrađeni su od navedenih subatomskih čestica:

A : 13p+, 14n0, 13e- ;
B : 11p+, 12n0, 11e- ;
C : 12p+, 12n0, 12e- ;
D : 12p+, 13n0, 12e-.

Zaokruži slova atoma koji pripadaju istom kemijskom elementu: A , B , C , D

Ime tog elementa je _______________, a njegov simbol je ________.

18. Napiši jednadžbu kemijske reakcije gorenja magnezija.

Ime produkta je ___________.

26 formulskih jedinki produkta sadrži ________atoma kisika.

19. Volumni udio vodika u nekoj plinskoj smjesi iznosi 2 %. Koliki je volumen (u cm3) vodika u 0,5 litara te smjese.

20. U menzuri ima 15 mL vode. Ako uronimo komad zlata mase 38,6 g razina vode poraste na 17 mL. Kolika je gustoća zlata izražena u kg/dm3?

21. Smjesa je sačinjena od kuhinjske soli, krede i vode. Navedena smjesa naziva se ________________smjesa. Iz te smjese kreda se može odvojiti postupkom koji se zove ____________________. Preostala smjesa soli i vode postala je nakon odvajanja krede ____________________smjesa. Iz te smjese voda se može odvojiti postupkom __________________.
 Unos: 04. 03. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija