ŽSNK_2001_4 zadaci


 1. Definiraj pojmove:

a) krioskopska konstanta,

b) Avogadrova konstanta,

c) molarni volumen,

d) nuklid,

e) afinitet prema elektronima.

2. Dietilstilbestrol je trivijalni naziv za
3,4-di(p-hidroksifenil)-3-heksen. Nacrtaj strukturnuformulu:

a) cis izomera,

b) trans izomera.

3. Na slici je prikazana osnovna struktura muških spolnih hormona. Na toj slici ucrtaj vodikove atome i označi slovom a sve atome u aksijalnom položaju, a slovom e sve atome u ekvatorijalnom položaju.


4. Koje su tvrdnje točne:

a) Kovalentni radijus je manji od van der Waalsovog radijusa.
b) Druga energija ionizacije je manja od prve energije ionizacije.
c) Vrelište otopine je niže od vrelišta otapala.
d) Dvostruka C=C veza je jača od jednostruke C-C veze.
e) Nastajanje ionske veze je uvijek egzotermna reakcija.
f) Za endotermnu reakciju vrijedi: ΔH < 0.
g) Svi spojevi s C=C vezom imaju cis/trans izomere.
h) Nastajanje kovalentne veze je uvijek egzotermna reakcija.
i) 3-Etil-3-heksen može postojati kao cis i trans izomer.
j) Povećanjem temperature iznad 4 °C gustoća vode opada.
k) Nabojni broj jezgre zlata je 79.
l) Atomski broj zlata je 79.
m) Izotopi se ne razlikuju po kemijskoj reaktivnosti.
n) U prirodi ima više mononuklidnih nego polinuklidnih elemenata.
o) Najviše stabilnih izotopa ima kositar.
p) Najzastupljeniji element u zemljinoj kori je željezo.
r) U cijelom svemiru ima više metala nego nemetala.
s) Deuterij i tricij su radioaktivni izotopi vodika.
t) Molekula amonijaka je polarna.
u) Oksidacijski broj kisika u KO2 je –2.

5. Neki organski spoj sadrži 85,7% ugljika i 14,3 % vodika. Taj spoj nije:
a) ciklobutan
b) 2-buten
c) 2-metilpropen
d) benzen
e) cikloheksan

6. Na slici su prikazane strukturne formule
kanabidiola, spoja prisutnog u marihuani i hašišu.


Svrstajte atome ugljika prema njihovoj hibridizaciji! (upišite brojeve atoma, od najnižeg prema najvišem)


7. Uzorak od 54.01260 g neke smjese koja sadrži željezov(III) klorid otopili smo u vodi i dobili 1000 mL otopine I. Dio otopine I, 20 mL, razrijedili smo na 0,250 L i dobili otopinu II. Za taloženje željeza u obliku željezovog(III) sulfida iz 100 mL otopine II utrošili smo 0,06816 g sumporovodika.

a) Napiši reakciju taloženja.

b) Izračunaj maseni udio željezovog(III) klorida u smjesi.
(Mase i množine tvari računaj na 5 decimala.)

8. Izračunaj koliko puta ima više molekula vode u tekućem agregatnom stanju pri 4 °C nego u istom volumenu vodene pare pri standardnim uvjetima (računaj da je Mr (H2O) = 18). Unos: 28. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija