ŽSNK_2001_3 zadaci


 1. Koja je od navedenih elektronskih konfiguracija:

A 2 8 6

B 2 8 8

C 2 8 8 1

D 2 8 13

E 2 8 8 2

F 2 8 13 2

a) konfiguracija plemenitog plina___________

b) konfiguracija alkalijskog metala__________

c) konfiguracija prijelaznog metala__________

d) konfiguracija elementa 16. skupine________

Na crtu upiši slovo koje se nalazi ispred točne elektronske konfiguracije.

2. Element europij, Eu, u prirodi se javlja kao smjesa dva izotopa u jednakom omjeru.
To su

a) Što su to izotopi?

b) U tablicu upiši broj protona, neutrona i elektrona u atomima oba izotopa europija.


c) Kolika će biti prosječna relativna atomska masa elementa europija? Objasnite zašto.

3. Sljedeće spojeve poredajte prema porastu ionskog karaktera veze: natrijev klorid, fluorovodik, bromovodik, metan, kalijev fluorid.

4. Atom argona i ioni sumpora, klora, kalija, kalcija i skandija imaju jednaku elektronsku konfiguraciju. Poredajte ih prema porastu radijusa.

3. Galvanski članak građen je od cinkove pločice uronjene u otopinu cinkovog(II) sulfata, c = 1 mol dm-3, i niklove pločice uronjene u otopinu niklovog(II) sulfata, c = 1 mol dm-3? Standardni redukcijski potencijali su E°(Zn2+/Zn) = -0,76 V i E°(Ni2+/Ni) = -0,25 V.

a) Koliki je napon članka?

b) Napiši reakcije koje se odvijaju na katodi i anodi:

c) Koja elektroda je pozitivan, a koja negativan pol članka?

d) Kojim smjerom putuju elektroni u vanjskom strujnom krugu?

6. Zaokruži slova ispred ispravnih tvrdnji;
Prilikom elektrolize vodene otopine kalijevog klorida:

A na katodi se izlučuje kalij

B na anodi se izlučuje kisik

C u otopini ostaje kalijev hidroksid

D na katodi se oksidira vodik

E na anodi se oksidira klor

F na katodi se izlučuje vodik

G na anodi se reducira kisik

H razvija se praskavac

7. Zaokruži slova ispred ispravnih tvrdnji, te ih dokaži kemijskom jednadžbom reakcije.
Otapanjem amonijevog klorida u vodi:

A oslobađa se plinoviti klorovodik

B raste koncentracija hidroksidnih iona

C smanjuje se pH vrijednost otopine

D oslobađa se plinoviti amonijak

E kiselost otopine se ne mijenja

F otopina postaje kiselina

8. Gorenjem nekog plinovitog ugljikovodika nastalo je 3,14 g ugljikovog(IV) oksida i 1,29 g vode. Izmjerena je i gustoća tog ugljikovodika, koja pri standardnim uvjetima iznosi ρ = 1,875 g dm-3.

a) Izračunaj empirijsku formulu spoja.

b) Izračunaj molarnu masu spoja.

c) Odredi molekulsku formulu spoja.

9. Otopini koja sadrži 8,50 g srebrovog nitrata dodana je otopina koja sadrži 5,00 g magnezijevog klorida.

a) Jednadžbom prikaži ovu reakciju i označi agregatna stanja tvari

b) Koja sol taloži? Koliko te soli nastaje?

c) Koje soli ima u suvišku? Izračunaj masu suviška te soli.

10. a) Koliki volumen koncentrirane otopine klorovodične kiseline
(w(HCl) = 36,00%, ρ = 1,18 gcm-3) treba razrijediti vodom da bi priredili 500 cm3 otopine koncentracije 1,00 mol dm-3?

b) Kolika je pH vrijednost tako priređene otopine?

c) Za koliko će se pH jedinica promijeniti kiselost vode ako u 1 L vode dodamo jednu kap tako priređene otopine klorovodične kiseline. Pretpostavimo da je volumen jedne kapi 0,05 mL.

11. Fosfor reagira s elementarnim klorom pri čemu, ovisno o količini klora, mogu nastati dva različita klorida: fosforov(III) klorid, PCl3, i fosforov(V) klorid, PCl5.

a) prikaži Lewisovom simbolikom građu tih dviju molekula

b) nacrtaj prostorni raspored atoma u tim molekulama

12. Kristalnu strukturu metala grade ______________ koji su otpustili ____________. Otpušteni elektroni gibaju se relativno slobodno, te ih nazivamo ______________ . Pod utjecajem mehaničke sile, kada se promijeni oblik komada metala, kližu se _______________________ , što čini metale ____________________________, tj. mogu se valjati u limove i izvlačiti u žice. Miješanjem dvaju ili više rastaljenih metala nastaju_____________ , koje imaju drugačija svojstva od čistih metala.

13. Napiši jednadžbe kemijskih reakcija do kojih dolazi zapalimo li na zraku (označi agregatna stanja tvari):

a) kalcij

b) barij

c) magnezij

d) Napiši imena produkata tih reakcija.

14. Solvayevim postupkom proizvodi se _____________. U zasićenu otopinu natrijeva klorida uvode se ___________ i ____________ , potom se otopina hladi te kristalizira _______________, žarenjem kojeg nastaje konačni produkt.
Prikaži taj postupak jednadžbama reakcija (označi agregatna stanja tvari).


 Unos: 28. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija