ŽSNK_2000_3 zadaci


 1. Elementi X, Y i Z nalaze se u istoj periodi u periodnom sustavu elemenata. Oksid od X je kiseo, od Y je amfoteran, a od Z je bazičan. Poredak tih elemenata prema
rastućem atomskom broju je:

A XYZ;
B XZY;
C YZX;
D ZXY;
E ZYX.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

2. Za ravnotežnu promjenu opisanu jednadžbom:


predvidi i označi strelicom smjer pomaka ravnoteže ako se:

a) povisi temperatura

b) doda više klora

c) odvodi PCl3

d) poveća tlak

e) doda katalizator

f) povećakoncentracija PCl5

3. Nadopuni sljedeće rečenice.

Emisijski linijski spektar atoma nastaje_____________elektrona atoma_______________________________________________ .

Energija koju pritom emitira atoma jednaka_______________ .

4. Izračunaj empirijsku formulu spoja u kojem je maseni udio magnezijeva oksida 28,3 %, a aluminijeva oksida 71,7 %.

5. Izračunaj stupanj disocijacije fluorovodične i cijanovodične kiseline, ako je zadano:

a) c(HF) = 0,60 mol L-1, Ka(HF) = 7,1 ∙ 10-4 mol L-1,

b) c(HCN) = 0,60 mol L-1, Ka(HCN) = 4,9 ∙ 10-10 mol L-1.

c) Koja je kiselina jače disocirana?

6. Ruda iz koje se proizvodi aluminij je:

A magnetit

B boksit

C kriolit

D dolomit

E glinica

F vapnenac

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

7. Produkti elektrolize vodene otopine natrijeva klorida uz grafitne elektrode su:

A Na

B NaOH

C Cl2

D O2

E H2

F HCl

Zaokruži slova ispred ispravnih tvrdnji.

8. Napiši kemijsku jednadžbu pri procesu stvaranja stalaktita ili stalagmita.

9. Sredstvo za čišćenje u kućanstvu sadrži amonijak. pH tog sredstva je 11,4. Izračunaj množinsku koncentraciju hidroksidnih iona u tom sredstvu.

10. Za dobivanje vodika možemo koristiti sljedeće reakcije:

a) Dovrši započete jednadžbe kemijskih reakcija.
(U jednadžbama obvezno navedi agregatna stanja reaktanata i produkata!)

A Na(s) + H2O( ) →

B Zn(s) + H+( ) →

C Al(s) + H2O( ) + OH-( ) →

D LiH(s) + H2O( ) →

E CaH2(s) + H2O( ) →

b) Kojom se od tih reakcija može proizvesti najveća množina molekula vodika po gramu krutog reagensa? Tvrdnju dokaži računom.

c) Izračunaj volumen vodika pri temperaturi od 273 K i tlaku od
101,3 kPa, koji nastaje iz 1 g krutog reagensa odabrane reakcije.

11. Kompleksni ion AlX4- (X=Cl,Br,I) je tetraedarske građe dok je
AlF63- oktaedarske građe.

a) Nacrtaj strukturne formule navedenih iona.

b) U spoju koji se koristi za snižavanje tališta glinice, nalazi se AlF63- ion.

Ime spoja je:______________ a njegova kemijska formula je _________________ .

c) Zašto aluminij ne stvara kompleksni ion AlCl63-?

Aluminij ne stvara kompleksni ion AlCl63- ___________________________________________________ .

12. Grijanjem finih strugotina bakra na zraku, bakar prelazi u bakrov(II) oksid. Kolika je masa bakrenih strugotina potrebna za vezanje kisika iz 1 m3 zraka, ako je gustoća zraka 0,00129 g cm-3, a maseni udio kisika u zraku iznosi 0,23? Rezultat izrazi u kilogramima.

13. a) Odredi slučajeve u kojima će doći do spontane kemijske reakcije:

A uranjanje srebrne žice u otopinu cinkovog(II) sulfata,

B dodatak elementarnog joda u otopinu niklovog(II) sulfata,

C uvođenje klora u otopinu kalijevog jodida,

D uranjanje komadića cinka u otopinu niklovog(II)sulfata

Zaokruži slova ispred odabranih kemijskih reakcija.

Standardni elektrodni potencijali pri 298 K su:

E˚(Ag+/Ag) = 0,80 V

E˚(Zn2+/Zn) = -0,76 V

E˚(Ni2+/Ni) = -0,23 V

E˚(I2/2I-) = 0,54 V

E˚(Cl2/2Cl-) = 1,36 V

E˚(Br2/2Br-) = 1,09 V

b) Napiši jednadžbe kemijskih reakcija za odabrane slučajeve.

14. Vodik se upotrebljava kao raketno gorivo, a postoje i pokušaji da zamijeni benzin u pogonu automobila. Sagorijevanjem vodika dolazi do reakcije:

2 H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) ;
ΔrH = -484 kJ mol-1.

a) Izračunaj reakcijsku entalpiju za reakciju:

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l),

ako je poznata promjena entalpije fizikalne promjene:

H2O(l) → H2O(g) ;
ΔlgH = 41 kJ mol-1

b) Koliko iznosi oslobođena toplina pri izgaranju 1,00 kg vodika u tekuću vodu?

15. Otopina kalijeva permanganata priređena je otapanjem 4,680 g čistog spoja u manjoj količini vode a zatim razrijeđivanjem nastane 500 mL konačne otopine.Koliki je volumen te otopine potrebne za potpunu oksidaciju željeza sadržanog u ispitivanoj otopini koja je priređena otapanjem 0,500 g uzorka u zakiseljenoj vodi do pH = 2, ako je maseni udio željeza u uzorku 0,356?

 Unos: 28. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija