ŽSNK_2000_2 zadaci


 1. Vrelište je:

A ona temperatura kod koje tekućina prelazi u paru,

B u slučaju vode svaki dan jednako,

C ovisno o volumenu tekućine,

D ona temperatura pri kojoj je tlak para tekućine jednak tlaku okoline na njenu površinu,

E niti jedna od gore navedenih tvrdnji nije točna.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

2. Molarna entalpija otapanja neke soli u vodi iznosi 25,4 kJ mol-1. Topljivost te soli u vodi porast će:

A povećanjem volumena vode,

B zagrijavanjem vode (otopine),

C hlađenjem vode (otopine),

D ostati ista bez obzira na temperaturne promjene,

E niti jedna od gore navedenih tvrdnji nije točna.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

3. Neke kemijske reakcije imaju složene reakcijske mehanizme koje možemo rastaviti u više koraka. Ukupna brzina takve kemijske promjene:

A određena je najbržim korakom u kemijskoj reakciji,

B određena je najsporijim korakom u kemijskojreakciji,

C može se odrediti samo na temelju sumarnog reakcijskog prikaza,

D može se odrediti iz predznaka reakcijske entalpije,

E niti jedna od gore navedenih tvrdnji nije točna.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

4. Vrelište vodene otopine natrijevog klorida množinske koncentracije,
c(NaCl) = 0,234 mol L-1, više je od vrelišta vodene otopine natrijevog klorida množinske koncentracije, c(NaCl) = 1,000 mol L-1.
Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

A točno;

B netočno.

5. Kemijska reakcija je to brža što je veća njena konstanta ravnoteže.
Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

A točno;

B netočno.

6. Uz navedene fizikalne i kemijske promjene napiši da li je promjena endotermna ili egzotermna?

a) K(g) → K+(g) + e-

b) Br(g) + e- → Br-(g)

c) Br2(g) → 2 Br(g)

d) KBr(s) → KBr(l)

e) H2O(g) → H2O(l)

f) Cl- → Cl + e-

7. Izračunaj visinu stupca vode izraženu u metrima, čiji je hidrostatski tlak jednak osmotskom tlaku vodene otopine šećera koncentracije 1,356 mmol L-1 pri temperaturi od 27 ˚C.
[ρ(H2O,27 ˚C )= 0,996 54 kg L-1, g = 9,81 m s-2]

8. Ukoliko sljedeće tvrdnje smatraš ispravnima zaokruži DA. U suprotnom zaokruži NE i na crtu napiši ispravnu tvrdnju.

a) Nukleoni su elementarne čestice jezgre:

DA NE

b) Elektronegativnost berilija je : χ(Be) = 1,5 a elektronegativnost klora je : χ(Cl) = 3,0. Kemijska veza u berilijevom kloridu je pretežno kovalentna:

DA NE

c) 124Sn i 124Te su izotopi:

DA NE

9. Prva energija ionizacije magnezija je 737,7 kJ mol-1. Druga energija ionizacije je 1450,7 kJ mol-1. Zašto je druga energija ionizacije veća od prve?

10. Koliki je broj SO42- iona u 10,0 cm3 vodene otopine sumporne kiseline čiji maseni udio iznosi 0,2000, a gustoća 1,14 g cm-3? Pretpostavite da je kiselina potpuno disocirana. [Ar(O) = 15,999, Ar(H) = 1,008, Ar(S) = 32,066]

11. Glavica šibice sadrži prosječno 2,0 mg sumpora. Izračunaj masenu koncentraciju sumporovog(IV) oksida izraženu u gramima po kubičnom metru, koja nastaje spaljivanjem jedne šibice u prostoru volumena
50 m3.
[Ar(O) = 15,999, Ar(S) = 32,066]

12. Entalpija izgaranja etana je, ΔcH(C2H6, g) = -1 558,3 kJ mol-1, a etena ΔcH(C2H4, g) = -1 409,5 kJ mol-1. Entalpija nastajanja tekuće vode je ΔfH(H2O, l) = -285,8 kJ mol-1.

a) Napiši termokemijske jednadžbe reakcija.

b) Kolika je reakcijska entalpija kemijske promjene prikazane sljedećom jednadžbom kemijske reakcije:
C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g)?

13. a) Sljedeće spojeve poredaj prema porastu privlačnih sila (ili veza) među česticama od najslabijih prema najjačima: H2O, I2 i NaCl.

b) Na drugu crtu u istom slijedu napiši imena sila (ili veza) za koje misliš da prevladavaju među jedinkama pojedinih tvari.

14. a) Od navedenih spojeva izdvoji polarne molekule.
CF4, CHCl3, F2, PH3, HF, C2H6 i CO2.

Polarne molekule su: _______________________________

b) Nacrtaj Lewisove formule polarnih molekula iz zadatka 15a).

c) Na temelju Lewisovih formula iz zadatka 15b) predvidite i prikažite geometriju molekula strukturnim formulama.

15. Gustoća dijamanta iznosi 3,51 kg dm-3. Jedinična ćelija kristala dijamanta je kocka, čija je prostorna dijagonala duga 6,17·10-8 cm. Koliko atoma ugljika pripada jediničnoj ćeliji?
[Ar(C) = 12,011, mu = 1,66 ∙ 10-27 kg]

 Unos: 27. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija