ŽSNK_2000_1 zadaci


 1. Dopuni i izjednači slijedeće jednadžbe:

A CaCO3 + HCl → ________ + CO2 + ________

B SO2 + _________ → H2SO3

C ________ + H2O → KOH + H2

D ________ + H2SO4 → H2O + MgSO4

E ________ + ________ → Al2O3

F NH3 + _______ → NH4OH

2. U čaši se nalazi smjesa kristalića I2 i NaCl. Zagrijavanjem jod se izdvaja procesom:

A resublimacije

B izomorfije

C kondenzacije

D alotropije

E sublimacije

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

3. Molekula nekog spoja građena je od jednog atoma dušika i jednog atoma nekog drugog elementa. Masa dušika čini 46,7 % mase molekule.

a) Odredi koji je drugi element u navedenom spoju.

b) Koja je formula spoja?

c) Gubitkom jednog elektrona molekula postaje poliatomni ion. Napiši formulu.

d) Izračunaj broj elektrona u nastalom ionu.

4. Poredaj sljedeće spojeve prema jakosti kemijske veze između njihovih atoma. SbH3, PH3, AsH3.

5. Prikaži shematski elektronsku konfiguraciju zadnje energijske razine aluminijeva i sulfidnog iona.

6. Žbuka je smjesa:

A Ca(OH)2,pijeska i vode

C CaO i pijeska

B CaCO3, pijeska i vode

D Ca(OH)2, CaCO3 i CaO

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

7. Zaokruži slova ispred ispravnih tvrdnji.

A Izobari su atomi istog masenog broja različitih elemenata.

B Izotopi su atomi različitih elemenata s istom relativnom atomskom masom.

C Izobari su atomi koji u svojoj jezgri imaju jednaki broj protona a različit broj neutrona.

D Izotopi su atomi koji u svojoj jezgri imaju jednak broj protona i neutrona.

E Izobari su atomi različitih elemenata, kojih je zbroj protona i neutrona u atomskim jezgrama jednak.

8. a) Elementarni magnezij je smjesa triju stabilnih izotopa 24Mg, 25Mg, 26Mg.
Kolika je prosječna relativna atomska masa magnezija ako
je :

Ar(24Mg)= 23,98504

Ar(25Mg)= 24,98584

Ar(26Mg)= 25,98259

x(24Mg) = 78,70

x(25Mg) = 10,13

x(26Mg) = 11,17

b) Navedi kako se zove uređaj kojim se određuje masa nekog atoma.

9. Zaokruži slovo ispred ispravnih tvrdnji:

A Kovalentni polumjer atoma jednak je polovici udaljenosti od jezgre atoma jedne molekule do jezgre atoma druge molekule pod uvjetom da se molekule dodiruju ali nisu u kemijskoj vezi.

B Kemijska veza je to jača ako je duljina veze veća, a energija veze manja.

C Van der Waalsov polumjer je polovica međuatomske udaljenosti dvaju istovrsnih atoma koji su u dodiru, ali nisu kemijski vezani.

D Elektronegativnost je relativna mjera sposobnosti jezgre jednog atoma da privlači elektrone iz zajedničkog elektronskog para.

10. Lewisovim oznakama i kemijskim jednadžbama prikaži nastajanje aluminijeva sulfida iz elemenata.

11. Kad se atom nalazi u stacionarnom stanju:

A on apsorbira energiju.

B on emitira energiju:

C on ne apsorbira niti emitira energiju.

D njegovi elektroni miruju.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

12. Popuni tablicu:


13. Metali su dobri vodiči elektriciteta i topline:

A jer su energijske razine valentne vrpce više od energijskih razina vodljive vrpce.

B jer su energijske razine valentne i vodljive vrpce bliske pa elektroni lako prelaze iz valentne u vodljivu vrpcu.

C jer se elektroni delokalizirano gibaju unutar valentne vrpce.

D jer postoji velika energijska barijera između valentne i vodljive vrpce.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

14. Koliki je maseni udio kisika u kristalnom gipsu (CaSO4 · 2 H2O)?

15. Lewisovom simbolikom prikaži nastajanje molekule:

a) fosfina,

b) dušika

c) ugljikova(IV) oksida.

16. Atomi većine elemenata iz iste skupine periodnog sustava:

A imaju sve unutarnje ljuske potpuno popunjene.

B razlikuju se po broju elektrona zadnje ljuske.

C zbog istog broja elektrona zadnje ljuske nemaju slična kemijska svojstva.

D imaju istu elektronsku konfiguraciju zadnje ljuske.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

17. Neki izotop ima maseni broj 196, a 60,2 % nukleona su neutroni.

a) Koliko elektrona sadrži kation tog kemijskog elementa ako mu je nabojni broj 2+ ?

b) Koliko pojedinih elementarnih čestica sadrži atom tog izotopa.

18. Afinitet prema elektronu iskazujemo:

A energijom koja se oslobodi kada atom u plinovitom stanju primi elektron i postane negativno nabijeni ion.

B energijom koju valja utrošiti da neki atom u plinovitom stanju primi elektron i postane negativno nabijeni ion.

C energijom koju valja dovesti atomu u plinovitom stanju da otpuštanjem elektrona postane pozitivno nabijeni ion.

D jakošću kojom atom privlači elektron u kemijskoj vezi.

Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje.

19. Polumjer atoma zlata je 144,2 pm. Izračunaj duljinu lanca koji sadrži 1,39 · 108 atoma zlata poredanih jedan do drugog.

20. Izaberi metodu kojom se mogu odjeliti sastojci navedenih smjesa.


Slovu pridruži odgovarajući broj metode.

 Unos: 27. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija