ŽSNK_2001_1 zadaci


 1. Provjeri da li je kocka srebra brida 15,00 cm i mase od 30,00 kg napravljena od čistog srebra ili od legure srebra i nekog manje plemenitog metala. Gustoća čistog srebra iznosi 10,5 g/cm3.

2. Element galij ima relativnu atomsku masu 69,72. U prirodnoj izotopnoj smjesi taj element pojavljuje se u obliku dva izotopa 69Ga i 71Ga čije relativne atomske mase iznose 68,93 i 70,93. Izračunaj brojnosne udjele izotopa u prirodnoj izotopnoj smjesi galija.

3. Nadopuni, zamijeni formulom i izjednači:

A CaCO3 → živo vapno + ugljikov(IV) oksid

B živo vapno + _______ → gašeno vapno

C KBrO3 + ugljik → kalijev bromid + ugljikov(IV) oksid

D


4. Napiši elektronske konfiguracije Cr i Cr3+.

5. Zaokruži slovo ispred ispravnih tvrdnji:

A Homogene smjese su smjese koje u svakom svom dijelu imaju isti sastav i svojstva i ne mogu se fizikalnim postupcima rastaviti na čiste tvari

B Elementarne tvari su homogene čiste tvari građene od istovrsnih atoma

C Kemijski spojevi su heterogene smjese raznovrsnih atoma

D Čiste tvari osim stalnih fizikalnih i kemijskih svojstava imaju točno određeni stalan kemijski sastav

E Tvari se iz homogenih smjesa mogu odvojiti na osnovu različitih fizikalnih i kemijskih svojstava

6. Zaokruži slovo ispred ispravne tvrdnje:

A Van der Waalsov polumjer je polovina međuatomske udaljenosti dvaju istovrsnih atoma koji su u dodiru u tekućini ili kristalnoj rešetki ali nisu međusobno povezani kemijskom vezom.

B Dvoatomna molekula je manje polarna ako je razlika između koeficijenata elektronegativnosti veća.

C Svaka molekula s polarnim kovalentnim karakterom veze je dipolna molekula.

D Zbog vodikovih veza između molekula fluorovodika mogu nastati prstenaste polimerne molekule H6F6.

7. Vodena otopina natrijeve lužine s lakmusovim papirom daje ___________________________.
Dodatkom solne kiseline smanjuje se kiselost sve dok se boja lakmusovog papira ne promijeni u _____________________.
Taj proces zove se ________________. Reakcijom je nastao ______________ i ______________. Ako se ta otopina upari
do suhog zaostaju ________________.

8. Masa neke dvoatomne molekule iznosi 2,654·10-19 mg.

a) Odredi o kojem elementu je riječ.

b) Prikaži prostorni izgled molekule koju daje traženi element s berilijem.

9. Zaokruži slova ispred ispravnih tvrdnji:

A Atomski broj je određen brojem neutrona u jezgri

B Maseni broj jednak je ukupnom broju protona i neutrona u jezgri

C Izobari su atomi koji u svojoj jezgri imaju jednaki broj protona a različit broj neutrona.

D Izotopi su atomi koji u svojoj jezgri imaju jednak broj protona i neutrona.

E Atom sa jednakim brojem protona i elektrona je neutralan

10. a) Napiši koji je od sljedećih spojeva ionski: Cl2O, H2Te, Mg3N2, BeCl2.

b) Prikaži nastajanje tog spoja Lewisovom simbolikom.

c) Napiši odgovarajuće jednadžbe oksidacije i redukcije.

d) Koja je valencija atoma u spoju?

11. Odaberi u sljedećim parovima česticu koja ima veći polumjer:

A Li ili K

B Al ili Al3+

C Na ili F

D N3- ili P3-

E O ili O2-

F B3+ ili C

12. Polumjer atoma sumpora je 0,103 nm a iona S2- 0,184 nm. Koliko je puta volumen ion S2- veći od atoma sumpora?

13. Elektronska konfiguracija neutralnog atoma nekog elementa je: 2, 8, 18, 7.

a) Koji je atomski broj i naziv tog elementa?

b) Kolko elektrona može primiti taj atom da poprimi stabilnu konfiguraciju plemenitog plina?

c) Simbolom prikaži česticu nastalu primanjem elektrona.

d) Kojoj vrsti iona pripada ta čestica?

e) Da li tvar koja se sastoji od novonastalih čestica ima ista svojstva kao i tvar koja se sastoji od neutralnih atoma?

14. Napiši simbol elementa koji odgovara tvrdnji:

A nemetal s 1e- u p-orbitali

B element koji je pri sobnoj temperaturi tekućina, a ima 5 p-elektrona

C prvi metal koji ima 3 p-elektrona

D metaloid s 2 p-elektrona, a bez d-elektrona

15. Predvidi tipove kemijskih veza u spojevima:

HCl___________________________

CsCl__________________________

NH3___________________________

CS2___________________________

GeBr4_________________________

16. U parovima atoma / iona odaberi onog koji ima veću energiju ionizacije:

A Li i Be

B Ne i Na

C Be i B

D S i S+

E Na+ i Mg+

F N i O

G P i Ar

17. Uz slova dodajte brojeve koji koji odgovaraju postavljenom pitanju.

A U kojim molekulama navedenih spojeva dolazi do odstupanja od pravila okteta?

B Između kojih se molekula javljaju Londonove privlačne sile?

C U kojoj molekuli postoji trostruka veza?

D Kod koje je molekule kut veze 109,5° ?

E Između kojih se molekula javlja vodikova veza?

F U kojoj se tvari javlja metalna veza?

G U kojoj molekuli postoji dvostruka veza?

H Koja molekula ima najveći dipolni moment?

1 BCl3

2 N2

3 H2

4 W

5 BeCl2

6 HF

7 CH4

8 C2H4


 Unos: 27. 02. 2002.
Povratak
copyright 1999-2000 e_škola_________kemija